Varsling av viktige prøvesvar ved avdeling for medisinsk mikrobiologi v. 2.0, 04.11.2021

1. Hensikt

Beskrive laboratoriets rutiner for varsling av viktige prøvesvar og dermed sikre at rekvirenten raskest mulig får informasjon om et analyseresultat som anses å ha stor betydning for pasienten eller som er viktig i forhold til smittevern.

2. Omfang

Prosedyren beskriver rutiner for hvem som har ansvar for å ringe og hvilke analyser som skal ringes. Dette gjelder også prøvesvar fra prøver videresendt henvisningslaboratorier. Det er også angitt hvilke av disse analysene som er underlagt meldeplikt til MSIS for molekylærbiologiske analyser.

Omfatter ikke varsling til smittevernlege i kommune, FHI eller Mattilsynet. Dette er angitt i den enkelte EQS-prosedyre.

3. Definisjoner

Henvisningslaboratorium: Når prøven etter analysering blir videresendt et annet laboratorium for ytterligere analyser/identifisering. For oversikt over hvilke laboratorier vi benytter, se Henvisningslaboratorier - valg og evaluering (Ikke tilgjengelig).

LIS: Laboratorieinformasjonssystem. LV-Medsuite fra Softwarepoint.

PHT: Primærhelsetjenesten

4. Ansvar

Avdelingsoverlegen har ansvar for at avdelingen har en oppdatert prosedyre.

Den som utfører analysen har ansvar for å være kjent med varslingsrutinene og sørge for at disse blir gjennomført.

5. Beskrivelse

Angitte prøvesvar i listen under skal ringes. For telefonnummer, se i LIS – resultatregistrering, der alle rekvirenter er registrert med telefonnummer. Det blir også beskrevet i den enkelte analyseprosedyre hvor varsling er aktuelt. Se derfor den enkelte analyseprosedyre for utfyllende opplysninger. 

For flere av analysene er det første gangs funn som skal ringes. Dette spesifiseres i den enkelte analyseprosedyre.

5.1 Molekylære analyser

Mol - viktige prøvesvar som skal varsles (Ikke tilgjengelig).

5.2 Virologiske analyser

Virus - Viktige prøvesvar som skal varsles (Ikke tilgjengelig).

5.3 Bakteriologiske analyser

 Bakt - Viktige prøvesvar som skal varsles (Ikke tilgjengelig).

 

 5.4 Dokumentasjon

         All svarutgivelse SKAL dokumenteres i LIS under ekstern kommentar med både dato og klokkeslett. Fremgangsmåte: Når du er inne i Resultatregistreringsbilde, trykk F7 for å få opp kommentarboksen. Velg «Ekstern tekst» og legg inn kommentar. Trykk F10 to ganger for å lagre. Legg inn:

o    navn på person og avdeling/legekontor som har tatt imot prøvesvaret.  Alle rekvirenters telefonnummer ligger inne i LIS.

o    LIS registrerer selv dato og hvem som har gitt ut svaret når kommentaren lagres.)

Hvis man ikke får avgitt et internt svar, skal det som siste forsøk tas direkte kontakt med vakthavende lege. Vip-nr er angitt i telefonlisten under:

Telefonliste for overlevering av kritiske prøvesvar (Ikke tilgjengelig)

         Det må tas stilling til eventuelt viderearbeid/tilleggsanalysering/ konfirmasjonstester som skal utføres på prøven

         Legg inn eventuell melding til MSIS

         Varslingen skal fremkomme i den endelige (skriftlige) svarrapporten som rekvirenten mottar

6. Avvik

Prosedyren skal ikke fravikes. Hvis rekvirent derimot ikke er å få tak i, for eksempel ekstern rekvirent ved helg/helligdag eller lignende, skal det noteres i LIS når det er forsøkt ringt og til hvilke telefonnumre. Dette fremkommer da i endelig svarrapport til rekvirent. Hvor mange ganger man skal forsøke å nå rekvirenten må vurderes individuelt av lege og skal være avhengig av prøvens viktighet.

 

7. Kilder/Referanser

- NA Dok 48B: 3.8.3 Varsling ved alvorlige tilstander

- Overlevering av kritiske prøvesvar (Ikke tilgjengelig)

- NS-EN ISO 15189, pkt.5.8 og 5.9

- Forskrift om håndtering av humane celler og vev § 8 og § 17