HTLV (Humant T-cellelymfotropt virus) antistoff v. 1.6, 27.11.2022

 

Indikasjon

Undersøkelse av:

- nye blodgivere som er født eller oppvokst i land hvor HTLV I og II forekommer endemisk (Japan, Korea, India, Sør- og Mellom-Amerika (inklusive Karibia) og Afrika sør for Sahara)  

- donorer av humane celler og vev som kommer fra høyrisikoområder for HTLV I/II, eller som har partnere eller foreldre med bakgrunn fra slike områder

- morsmelkdonorer

- klinisk mistanke om sykdom (lymfom/leukemi) forårsaket av HTLV I/II

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml serum/plasma

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader).

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Antistoff-påvisning med Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse (CMIA)

Utføres

En dag per uke

Svartid 1 - 8 dager

Svarvurdering

Ikke påvist

Reaktiv

Referanser

Helsedirektoratet: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Folkehelseinstituttet (fhi.no): Smittevernveilederen

Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev

Kommentar

Reaktive prøver vil bli sendt til Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, for konfirmasjonstesting

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51 51 88 00

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51 51 88 06

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert