Trombocytt antistoffer

Trombocytt antistoffer v. 1.1, 25.10.2016

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

10 ml (2 – 3 ml på barn).

Ved trombocytt-konsentrasjon lavere enn ca. 50x10*9/l trenges 15-20 ml.

Ved spørsmål om NAITP må det sendes 10 mL EDTA-blod av mor og far, samt 2-3 mL EDTA-blod av barnet.

Trombocyttforlik: 4 mL

Prøvebehandling

Skal IKKE sentrifugeres!

Forsendelse

Sendes mandag-onsdag

Holdbarhet

Må være på analysested innen 48 timer.

Indikasjon

Trombocyttantistoff – Alloantistoff: Utføres ved mistanke om alloimmunisering i forbindelse med trombocytt transfusjoner og/eller graviditet. Ved NAITP (neonatal alloimmun trombocytopeni) finner man hovedsakelig trombocyttspesifikke antistoff. Ved Antistoffbetinget refraktæritet mot transfusjoner finner man hovedsakelig vevstypeantistoff.

 

ITP-utredning - Autoantistoff: Utføres ved mistanke om ITP (idiopatisk trombocytopenisk purpura) Se også: ITP-utredning

Trombocyttforlik – Trombocytt antistoff: Forlik utføres når det er påvist alloantistoff mot trombocytter hos pasienter som ikke responderer med stigning i trombocyttall etter transfusjon. Det er mer enn 90 % sjanse for at transfusjon med forlikelige trombocytter vil gi en tilfredsstillende respons. Utføres KUN etter avtale med vakthavende lege på blodbanken (Tlf: 975 31 752) Se også:

Trombocyttforlik-trombocytt antistoff

Kommentar

Rekvisisjonen utfylles med:

-Kliniske opplysninger, trombocytt-tall og evt. medikament som pas.er behandlet med

-Ved spørsmål om NAITP redegjøres for familieforhold på rekvisisjonen til mor, far og barnet.

Analysested

Universitetssykehuset Nord-Norge,

Laboratoriemedisin –

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,

Postboks 63,

9038 Tromsø

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon