Avdeling for patologi - Rekvirering av prøver v. 1.3, 07.03.2022

1. Rekvirering

 

1.1 Generelt

Rekvirering av prøver til undersøkelse ved Avdeling for patologi skjer via elektronisk rekvirering eller ved utfylling av standard skjema (rekvisisjon). Det må benyttes elektronisk kode eller rekvisisjon standardisert for den undersøkelsen som ønskes rekvirert. Rekvisisjoner som benyttes er delt inn i histologisk-, cytologisk- og molekylærpatologisk undersøkelse. Eget skjema for rekvirering av obduksjonsundersøkelse.

 

Avtale mellom laboratoriet og rekvirent:

En avtale om undersøkelse i henhold til tjenestene laboratoriet tilbyr anses som inngått når:

-     Elektronisk bestilling er sendt og prøve(-r) mottatt i laboratoriet.

eller

-     Papir-rekvisisjon og prøve er mottatt ved laboratoriet.

 

1.2. Interne rekvirenter (fra journalsystem DIPS)

Rekvirenter tilknyttet Stavanger Universitetssjukehus benytter rekvisisjon skrevet ut fra DIPS for bestilling av undersøkelser (CTRL+F9).

Rekvirering av obduksjonsbegjæring gjøres også i DIPS.

For utfylling av rekvisisjon se del 1.5.

 

1.3. Elektronisk rekvirering - eksterne rekvirenter

Eksterne (polikliniske) rekvirenter med tilgang til elektronisk rekvirering benytter DIPS Interactor for rekvirering av prøver.

 

For bestilling i DIPS Interactor åpnes programmet installert på PC.

       Velg aktuell tjeneste fra patologi tjenestekatalogen

       Følg anvisningen ut i fra valgt tjeneste og fyll inn nødvendig informasjon (se også del 1.5)

       Merk prøvebeholdere med etiketter som ble skrevet ut ved valget «Prøvetaking»

       Send bestilling

       Send prøvebeholder(-e) med budtjeneste eller post ved første anledning

 

For bestilling av DIPS Interactor kontakt Helse Vest IKT Kundesenter tlf. 55976540 eller samhandling@helse-vest-ikt.no for informasjon.

 

 

 1.4. Eksterne rekvirenter uten elektronisk rekvirering

Eksterne rekvirenter som ikke benytter DIPS Interactor, benytter rekvisisjon. Rekvisisjon kan også benyttes som reserveløsning ved problemer eller driftsstans i systemet for elektronisk rekvirering.

 

Rekvisisjoner for bestilling av prøveundersøkelser ved Avdeling for patologi kan lastes ned fra sykehusets nettside.

De ulike rekvisisjonene er:

       For prøver til Histologisk undersøkelse

       For prøver til Cytologisk undersøkelse

       For prøver til Molekylærpatologisk undersøkelse

       For rekvirering av obduksjonsbegjæring brukes henvisning fra fastlege.

 

Lenke til Sykehusets nettside:

Avdeling for patologi - Skjema for rekvirering av undersøkelser

 

Link til de ulike skjemaene finnes også i skjema for bestilling av forbruksvarer:

Labhåndbok - Bestillingsskjema for forbruksvarer

 

1.5. Utfylling av rekvisisjon

Ved innsending av prøve til laboratoriet må følgende informasjon fylles ut:

 

Rekvirent:

-     Klinikk/legekontor/avdeling

-     Navn på lege

-     HPR-nummer til lege

 

Pasient:

-     Personnummer

-     Navn

-     Inneliggendepasient (kun sykehus) eller poliklinisk pasient

-     Relevante kliniske opplysninger er nødvendig for korrekt undersøkelse av prøven

 

Ved innsending av flere prøver/glass pr rekvisisjon må glassene merkes med nummer tilsvarende nummer og materiale på rekvisisjon.

Type materiale/fikseringsmåte ønsket er viktig informasjon for at laboratoriet skal kunne vurdere prøven og utføre undersøkelser av best mulig kvalitet, derav yte beste mulig service.

 

Prøvetakingsdato:

Tydelig prøvetakingsdato må noteres på rekvisisjon.

 

Hasteprøver

Eventuelle CITO-prøver/Øyeblikkelig hjelp må merkes tydelig med telefonnr hvor prøvesvar ønskes telefonert. 

 

 1.6 Kriterier for avvisning av prøve

Avdelingen tilstreber god service og god kommunikasjon med rekvirentene. Vi strekker oss langt for å undersøke innsendt prøvemateriale. I noen tilfeller hvis undersøkelse av prøven går på bekostning av våre strenge krav til kvalitet og pasientsikkerhet vil vi forbeholde oss retten til å avvise mottatte prøver. Avvisning vil kunne forekomme ved mangler eller preanalytiske feil som oppdages. Eventuelle feil og mangler vil bli kommunisert til rekvirent med begrunnelse for avvisning.

Slike tilfeller kan være ulike typer uoverensstemmelser mellom rekvisisjon og prøve eller andre der laboratoriet oppdager feil eller mangler ved prøve. Rekvirent (hvis oppgitt) vil i slike tilfeller motta et skriv med informasjon om hvorfor prøvesvar vil utebli.

 

1.7 CiTO/Øyeblikkelig hjelp

Hasteprøver må merkes spesielt og tydelig. For telefonisk svar må tydelig telefonnummer påføres rekvisisjon/bestilling. Laboratoriet er ikke døgnåpent. Prøver mottas mellom kl. 08:00-15:30 på hverdager.

 

1.8 Preanalytiske avvik ved prøvetaking eller forsendelse

I noen tilfeller er det nødvendig å avvike fra standard prosedyre ved prøvetaking eller forsendelse. I slike tilfeller skal det komme tydelig frem i bestillingen hvilke avvik som har forekommet. Dette gjøres i kliniske opplysninger for elektronisk rekvirering eller på medfølgende rekvisisjon.

 

2. Forsendelse 

Ved forsendelse av prøver patologisk undersøkelse følg veiledning for de ulike cytologiske og histologiske undersøkelsene som beskrevet i Laboratoriehåndboken.