Blodkultur, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.8, 21.11.2022

 

Indikasjon

Sepsis, meningitt, endokarditt, pneumoni, pyelonefritt, peritonitt, akutt osteomyelitt, purulent artritt, infeksjon i intravasale fremmedlegemer eller kateter. Etter biopsitaking ved diskitt. Annen mistanke om invasiv bakterie/soppsykdom. 

Ved mistanke om mykobakterie-bakteriemi eller -sepsis benyttes heparinglass

Prøvemateriale

Fullblod

Blodkulturflasker:

BacT/ALERT FA Plus (aerob), grønn kork

BacT/ALERT FN Plus (anaerob), oransje kork 

BacT/ALERT PF Plus (barneflasker), gul kork 

                                                                              

Enkelte andre prøvematerialer kan dyrkes på blodkulturflasker. Se egne prosedyrer.

Analysevolum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesielle problemstillinger

Det er en direkte sammenheng mellom total mengde blod som tas og undersøkelsens sensitivitet. Det er derfor viktig å tilstrebe å ta den anbefalte mengden blod. Dersom en totalt har fått >10 mL mindre enn anbefalt volum, bør ett ekstra sett flasker benyttes for å oppnå tilstrekkelig blodvolum.

 • Volum i en flaske bør ikke overskride 12 mL, da dette øker risikoen for falskt positive utslag i den automatiske overvåkingen. Minste volum(anbefales ikke) i en flaske som lar seg analyseres:  Aerob og anaerob flaske : 4 mL, Barneflaske : 50 µL. 
 • Totalt blodvolum utover 60 mL hos voksne har i de fleste tilfeller liten eller ingen klinisk verdi.
 • Ny blodkulturtaking innen de neste 1-2 dagene fra første prøvetaking har i de fleste tilfeller liten tilleggsgevinst, med mindre det har tilkommet en betydelig endring i pasientens kliniske tilstand eller det ønskes å repetere funn av mikrober, f.eks for å stille diagnosen endokarditt.
 • For enkelte tilstander kan det være aktuelt med kontrollprøver, f.eks. ved soppsykdom for å bestemme lengde av behandling,  . 

 

Standard volum:

Voksen - anbefalt totalvolum 40 mL

2 aerobe + 2 anaerob flasker á 10 mL 

 

Barn:

 < 2 måneder gammel  -anbefalt minst 1 mL, ned til 50 µl kan analyseres 

 • 1 barneflaske a 1-3 mL 

 5 -13 kg (ca. 2 mnd -2 år) - anbefalt totalvolum 6 mL

 •  2 barneflaske a 1-3 mL

13-36 kg (ca.2-12 år)  - anbefalt totalvolum 20 mL 

 •  2 aerobe flasker a 8-10 mL 

      ELLER ved sterk mistanke om anaerob infeksjon:

 •  2 barneflasker a 3-5 mL OG 2 anaerobe flasker a 5-7 mL 

>36 kg (ca. 12 år) - anbefalt totalvolum 40 mL 

 • 2 aerobe flasker a 8-10 mL OG 2 anaerobe flasker a 8-10 mL

 

Endokarditt

Voksen - anbefalt totalvolum 60 mL

3 aerob + 3 aerob flaske á 10 mL 

 

Invasiv soppinfeksjon eller kontroll av behandling for invasiv soppinfeksjon:

Anbefalte minstevolum:

Voksen - anbefalt totalvolum 60 mL

2 anaerob + 4 aerob flasker á 10 mL blod 

 

Barn:

   <36 kg - individuell vurdering - anbefalt minimum er standardvolumer(se over). 

   >36 kg - 2 anaerob + 4 aerob flasker á 5-10 mL blod (anbefalt totalvolum 60 mL)

   Kontroll under pågående soppbehandling anbefales tatt 2 ganger per uke.

Prøvetaking          

Tidspunkt:

 • Blodkulturer bør tas så snart som mulig etter symptomdebut og før oppstart av antibiotisk behandling. Det er ikke vist gevinst av å tilpasse prøvetaking til febertopper.
 • Alle flasker kan tas på samme tidspunkt 
 • Hvis blodkulturer tas under pågående antibiotikabehandling (gitt > 1 dose) tas prøven rett før ny dosering når antibiotikakonsentrasjonen er på sitt laveste. Dersom det akkurat er startet behandling, bør prøven tas raskest mulig.

Lokalisasjon:

 • Alle flasker må merkes tydelig med lokalisasjon. 
 • Foretrukket prøvelokalisasjon er perifer blodåre (vene). Dersom dette ikke er mulig, kan nylig innlagt vaskulært kateter benyttes, men med en noe økt risiko for kontaminasjon.  
 • Unngå ekstremiteter med pågående infusjoner hvis mulig. I tilfeller det ikke kan unngås, må prøven tas distalt for den pågående infusjonen.
 • Alle flasker kan tas i samme stikk, dersom det er hensiktsmessig, men ved mistanke om kateterrelalert infeksjon bør det i tillegg tas ett sett flasker fra det aktuelle kateteret.

Desinfeksjon/reduksjon av risiko for kontaminasjon:

 • Desinfiser flasketoppen når lokket er fjernet.
 • Innstikkssted må desinfiseres tilstrekkelig for å forhindre kontaminasjon. Bruk rikelig med desinfeksjon og la den få virke lenge nok før prøvetaking, minumum 30 sekunder. 
 • For vaskulære kateter; fjern eventuell heparinlås eller lignende, utover det er "kasteblod" ikke nødvendig. 

 

Prøvebehandling

Oppbevares ved romtemperatur og transporteres daglig til laboratoriet

Holdbarhet

<24 timer ved romtemperatur. Overskrides tiden kan undersøkelsens sensitivitet reduseres betydelig.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Fullt navn og fødselsnummer på flaske. Hver flaske må merkes tydelig med prøvelokalisasjon, f.eks. vene-venstre arm eller CVK.

 • Blodkulturflasker må merkes med riktig etikett og må ikke dekke eksisterende strekkoder på flasken. Feilmerking vil føre til forsinket prøvesvar.
  • Etikettene vil være merket med
   • DYAER for Aerob flaske (grønn)
   • DYANA for Anaerob flaske (oransje)

 

 • Blodkultur sett defineres med suffix:
  • Sett 1: DYAER11 og DYANA12
  • Sett 2: DYAER21 og DYANA22
  • Sett 3: DYAER31 og DYANA32
  • osv.

 

 • Barneflasker – Etikett merkes med DYPED (gul flaske). Antall ml blod defineres med suffix:
 • DYPED1-3 – Barneflaske 1-3 ml
 • DYPED2 – Barneflaske 2 ml
 • DYPED4 – Barneflaske 4 ml

 

Kliniske opplysninger
 • Klinisk problemstilling, herunder mistenkt infeksjonsfokus.
 • Evtentuell pågående eller planlagt antibiotikabehandling 
 • Eventuell mistanke om infeksjon med smitterisikogruppe 3 mikrober som Brucella, Fransicella/tularemi og anthrax. Dette for å sikre best mulig behandling av prøven og for å sikre laboratoriepersonalet mot smitte.
 • Opphold/sykehusopphold i utlandet siste 12 mnd må angis.  Angi hvilke land. Dette kan gi laboratoriet hjelp til å vurdere risiko for resistente mikrober, eller mikrober som er særlig smittefarlige eller som ikke påvises med standard metoder.  

Metode

Dyrkning i varmeskap under automatisk overvåking

Utføres

Alle dager

Svartid

Sykehusprøver:

 •    Ingen vekst: 5 dager, 7 dager ved endokarditt, septisk artritt og ved spørsmål om sopp
 •    Vekst: 5-6 dager, 7-8 dager ved endokarditt, septisk artritt og ved spørsmål om sopp

Polikliniske prøver:

 •    Ingen vekst: 5-6 dager, 7-8 dager ved endokarditt, septisk artritt og ved spørsmål om sopp
 •    Vekst: 5-7 dager, 7-9 dager ved endokarditt, septisk artritt og ved spørsmål om sopp

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid

Alle funn (gramfarging, identifikasjon og resistensbestemmelse) meddeles forløpende telefonisk og elektronisk

 •   Mikroskopisk undersøkelse: Samme dag som prøven er positiv
 •   Identifikasjon: Vanligvis 0-1 dag etter positiv prøve
 •   Foreløpig/delvis resistensbestemmelse: vanligivis 0-2 dager etter positiv prøve
 •   Endelig resistensbestemmelse: vanligvis 2-3 dager etter positiv prøve

Svar

Ingen vekst

Vekst med resultat av mikroskopisk undersøkelse og identifikasjon

Resistensbestemmelse på alle klinisk relevante bakterier

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518812

Vakthavende mikrobiolog(08-15:30 man-lør, 10-14:30 søndag)

Tlf: 908 14 788

Referanser

Nasjonal Veileder i pediatri

Strategirapport nr. 33, 2019, Blodkulturer, ISBN 978-82-8406-272-3

ESCMID* guideline for the diagnosis and management of Candida

Doern GV, Carroll KC, Diekema DJ et al. Practical Guidance for Clinical Microbiology Laboratories: A Comprehensive Update on the Problem of Blood Culture Contamination and a Discussion of Methods for Addressing the Problem. Clin Microbiol Rev 2019; 33.

Lamy B, Dargère S, Arendrup MC et al. How to Optimize the Use of Blood Cultures for the Diagnosis of Bloodstream Infections? A State-of-the Art. Frontiers in microbiology 2016; 7: 697

 

Akkrediteringsstatus Akkreditert