Trombelastografi (TEG) Kun tilgjengelig for intern rekvirering av inneliggende pasienter. v. 1.1, 14.11.2019

 

Prøvemateriale

Citratblod

Analysevolum

2 glass à 3 ml. Må være helt fulle.

 

Pasientforberedelser

Ingen spesielle hensyn

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasient identifisere seg og oppgi fullt fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

Sjekk evt fødselsnummer/D-nummer mot ID-armbånd.

 

Dersom man ønsker TEG m heparinase, må dette presiseres på skjema. Dette gjelder pasienter man vet er heparinbehandlet eller hvor man mistenker en heparin residue.

 

Dersom prøven tas fra arteriekran el liknende må det ikke skylles med heparin, da dette innvirker på prøvesvar. Kast alltid de 3 første ml.

 

Venøs prøvetaking: Første glass må kastes.

Ved prøvetaking kan det frigis tissue faktor fra huden. Dette kan aktivere koagulasjon og påvirke resultat.  

Det anbefales derfor at man alltid kaster første glass ved venøs prøvetaking.

Prøvebehandling

Må analyseres innen 15 min av prøvetaking.

Forsendelse

Analysen er en ØH analyse.

 

Holdbarhet

Må leveres avd. for immunologi og transfusjonsmedisin umiddelbart, da analysen skal startes innen 15 min av prøvetakning. 

Merking av prøve

         Pasientens for- og etternavn

         Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

         Prøvetakingsdato

Metode

Trombelastografi

Indikasjon

Massive blødninger som ikke responderer på vanlig behandling, eks HELP, DIC, og vedvarende blødning etter operasjon.

Utføres

Dagtid Mandag-Fredag

Ved behov utover dette, må det beregnes 30 min-1t innkallingstid av fagpersonell.

Referanseområde

R: 3-10 min

K: 1-3 min

Vinkel: 55-78 Grader

MA: 51-69

LY30: 0-3 %

Svarvurdering

Blødende pasient:

R tid > 10 min

Fersk frosset plasma

Vinkel < 45

Riastap

MA < 45

Trombocytter

LY30 > 3 %

Traneksamsyre/CykloKapron

Kurve brukes til veiledende vurdering av behandling og må sees i sammenheng med klinisk tilstand i hvert tilfelle.

 

Utskrift av svarrapport sendes avdeling. Rekvirerende lege kan møte på avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin for å vurdere svar sammen med lege fra avd. for immunologi og transfusjonsmedisin. Kurven kan også vurderes fortløpende, under kjøring, før siste parameter er oppnådd.

Kommentar

Kan kun rekvireres av anestesileger med opplæring i tolkning av kurve.

Dersom pasient står på heparinbehandling, skal dette oppgis på rekvisisjon.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - transfusjonsmedisinske analyser

Merk skjema med:

  • For og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling
  • Rekvirerende leges telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

 

Avdeling

Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse- Immunhematologi

Tlf: 51518822