Mycobakterium tuberculosis komplekset (TB) PCR (A*) v. 1.14

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon med Mycobacterium tuberculosis komplekset i luftveiene (typiske funn ved billeddiagnostikk, typiske symptomer).

Analysen kan kun rekvireres av spesialisthelsetjenesten når det er reell mistanke om M. tuberculosis infeksjon. Indikasjon må oppgis.

Prøvemateriale

Fra leverandør er analysen validert kun for prøver tatt fra nedre luftveiene. Eksempler er ekspektorat, indusert sputum, trakealsekret og BAL. Analysen utføres på prøver fra øvrige lokalisasjoner, men resultatet må tolkes med forsiktighet.

Ekspektorat: Fastende morgenprøve. Pasienten bør veiledes hvordan avgi dype luftveisprøver. Spytt fra munnhule/svelg kan ikke brukes.

Indusert sputum gir ofte mer representativ prøvemateriale.

 

Prøvebeholder: Sterilt glass uten tilsetning

Amies transportmedium er ikke egnet

Analysevolum

5-10 ml

Det er nok med ett sterilt glass for både PCR, mikroskopi og dyrkning.

Prøvebehandling

For PCR analyse kreves ingen spesielle hensyn, men prøver det gjøres PCR på skal alltid dyrkes samtidig med tanke på mykobakterier. Prøven må derfor oppbevares mørkt og kjølig.

Holdbarhet

Romtemperatur < 2 timer eller i kjøleskap i 3 døgn.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Avdelingen bruker Xpert MTB/RIF Ultra for påvisning av M. tuberculosis komplekset. Metoden er validert for prøver fra nedre luftveier, men gjøres også på prøver fra andre lokalisasjoner.

Utføres

Sykehusprøver: 3 ganger i uken (mandag, onsdag og fredag)

Polikliniske prøver: 2 ganger i uken (mandag og onsdag)

I tillegg gjøres analysen på forespørsel ved øyeblikkelig hjelp

Svartid

Sykehusprøver: 1-4 dager

Polikliniske prøver: 1-6 dager

 

Nye positive funn meddeles fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg elektronisk

På inneliggende pasienter varsles rekvirent telefonisk ved 2 negative prøver fra nedre luftveier slik at endring i smitteverntiltak kan vurderes.

Svarvurdering

M. tuberculosis komplekset: Påvist

M. tuberculosis komplekset: Ikke påvist

Ved M. tuberculosis komplekset påvist, vil prøven bli analysert for mutasjoner i gen som er assosiert med resistens for rifampicin (rpoB genet).

PCR-positive prøver fra nedre luftveier mikroskoperes for å vurdere grad av smittsomhet.

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi:

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk:

Tlf: 51518807

Tuberkuloselaboratoriet:

Tlf: 51518814

*Akkrediteringsstatus

Nedre luftveisprøver: M. tuberculosis komplekset: Akkreditert*
* Frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023.

Øvrige prøvelokalisasjoner: Ikke akkreditert

Mutasjoner assosiert med rifampicinresistens: Ikke akkreditert