v. 1.8 Mycobakterium tuberculosis komplekset (TB) PCR (A)

Indikasjon

Mistanke om infeksjon med Mycobacterium tuberculosis komplekset i luftveiene (typiske funn ved billeddiagnostikk, typiske symptomer).

Analysen kan kun rekvireres av spesialisthelsetjenesten når det er reell mistanke om M. tuberculosis infeksjon. Indikasjon må oppgis.

Prøvemateriale

Analysen er kun godkjent for prøver tatt fra luftveiene. Eksempler er ekspektorat, indusert sputum, trakealsekret og BAL. Analysen utføres på prøver fra øvrige lokalisasjoner, men resultatet må tolkes med forsiktighet.

Ekspektorat: Fastende morgenprøve. Pasienten bør veiledes hvordan avgi dype luftveisprøver. Spytt fra munnhule/svelg kan ikke brukes.

Indusert sputum gir ofte mer representativ prøvemateriale.

Prøvebeholder: Sterilt glass uten tilsetning

Amies transportmedium er ikke egnet

Analysevolum

5-10 ml

Det er nok med ett sterilt glass for både PCR, mikroskopi og dyrkning.

Prøvebehandling

For PCR analyse kreves ingen spesielle hensyn, men prøver det gjøres PCR på skal alltid dyrkes samtidig med tanke på mykobakterier. Prøven må derfor oppbevares mørkt og kjølig.

Holdbarhet

Romtemperatur < 2 timer eller i kjøleskap 2-24 timer

Merking av prøve

Navn og fødselsnummer

Metode*

Avdelingen har 2 ulike realtime PCR-metoder som er spesifikk for M. tuberculosis komplekset. Metodene er validert for prøver fra nedre luftveier, men gjøres også på prøver fra andre lokalisasjoner.

   -Abbott RealTime MTB

   -Xpert MTB/RIF Ultra

Utføres

Sykehusprøver: 3 ganger i uken (mandag, onsdag og fredag)

Polikliniske prøver: 2 ganger i uken (mandag og onsdag)

I tillegg gjøres analysen på forespørsel ved øyeblikkelig hjelp

Svartid

Sykehusprøver: 1-4 dager

Polikliniske prøver: 1-6 dager

Nye positive funn meddeles fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg elektronisk

På inneliggende pasienter varsles rekvirent telefonisk ved 2 negative prøver fra nedre luftveier slik at endring i smitteverntiltak kan vurderes.

Svarvurdering*

M. tuberculosis komplekset: Påvist

M. tuberculosis komplekset: Ikke påvist

For Abbott RealTime MTB: Ved M. tuberculosis komplekset påvist, vil prøven bli analysert for mutasjoner i gen som er assosiert med resistens for rifampicin (rpoB genet) og isoniazid (katG og inhA genet). Mutasjonsanalysene omfattes ikke av akkrediteringsomfanget.

For Xpert MTB/RIF Ultra: Ved M. tuberculosis komplekset påvist, vil prøven bli analysert for mutasjoner i gen som er assosiert med resistens for rifampicin (rpoB genet).

PCR-positive prøver fra nedre luftveier mikroskoperes for å vurdere grad av smittsomhet.

Referanser*

Abbott RealTime MTB Ref 08N15, 51-608255/R2

Rekvisisjonsskjema

Rosa - Seksjon for bakteriediagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi:

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk:

Tlf: 51518807

Tuberkuloselaboratoriet:

Tlf: 51518814

Akkrediteringsstatus*

Akkreditert:

-Påvisning av M. tuberculosis komplekset på Abbott RealTime MTB

-Påvisning av M. tuberculosis komplekset og mutasjoner i rpoB genet på Xpert MTB/RIF Ultra

.

Ikke akkreditert:

-Mutasjonsanalyser assosiert med resistens for rifampicin og isoniazid på Abbot RealTime MTB

* Covid-19 pandemien har gjort at avdelingen har endret bruken av analysemaskinene. Under pandemien blir det derfor kun brukt GeneXpert for påvisning av M. tuberculosis kompleks DNA.