Blodutstryk m/ vurdering (011) (kun for primærhelsetjenesten) v. 1.11, 27.05.2021

Prøvemateriale

EDTA-fullblod, venøst.

Analysevolum

3 ml

Prøvebehandling

God teknisk kvalitet på blodutstryket er en forutsetning for korrekt vurdering.

Dersom prøve til blodutstryksvurdering tas i PHT: Varsle Avdeling for medisinsk biokjemi før den sendes på tlf 51519514.

Holdbarhet

Utstryket må lages senest 4 timer etter at prøven er tatt. Tilsendt utstryk må være lufttørket og fiksert i 15 minutter i absolutt metanol innen 2 timer etter utstrykning.

Metode

Mikroskopi av farget blodutstryk. Fargemetode: May-Grünwald-Giemsa.

Indikasjon

Kliniske opplysninger må alltid oppgis på rekvisisjonen.

Vurdering av blodutstryk er primært til påvisning av patologi i leukocyttrekken.

Utstryksvurdering bør bestilles dersom 

  • Instrumentalarm om abnormale lymfocytter med samtidig avvik i andre cellelinjer og/eller relevante analyser.
  • Instrumentalarmer med samtidige kliniske symptomer.
  • Vedvarende instrumentalarm om abnormale lymfocytter.
  • Dersom klinikk tilsier det.

Ved analysekommentaren: "Instrumentalarm om atypiske celler. Gammel prøve? Prøve ikke eldre enn 4 timer er ønskelig.":  Send inn fersk prøve med ny leukocytt+differensialbestilling.

Blodutstryk med vurdering kan avvente med mindre kravene beskrevet over er oppfylt.(Se også Differensialtelling av leukocytter (-41) i Laboratoriehåndboka Differensialtelling av leukocytter (-41))

Leukocyttmorfologi kan påvirkes av prøvens alder. En fersk prøve kan gi mer spesifikke instrumentalarmer.

Se Differensialtelling av leukocytter (-41) i Laboratoriehåndboka Differensialtelling av leukocytter (-41) for mer informasjon om tolkning av instrumentalarmer og celletellinger.

Blodutstrykvurdering kan ikke bekrefte/avkrefte hemoglobinopatier. Dette kan utredes videre med sendeprøve til HUS (Hemoglobinopatiutredning).

Svaravgivelse

Besvares elektronisk med "Separat svar". Svarark sendes i transportkasse. Rekvirenter uten transportkasse får svarark tilsendt per post.

Avdeling for medisinsk biokjemi etterbestiller hemoglobin, trombocytter, leukocytter og differensialtelling når blodutstryksvurdering er rekvirert.

Svartid:
Blodutstryk m/vurdering forsøkes besvart innen 14 dager. 

Referanseområde

Neutrofile granulocytter

< 18 mnd 25 - 45%

 > 18 mnd 40 - 70%

Eosinofile granulocytter

< 6 %

Basofile granulocytter

< 2 %

Lymfocytter

< 18 mnd 40 - 70 %

> 18 mnd 20 - 45 %

Monocytter

2  - 10 %

Svarvurdering

Rekvisisjonen må være påført relevante kliniske opplysninger. EDTA-glasset blir først analysert maskinelt.

Bioingeniører med særskilt kompetanse på morfologi vurderer blodutstrykene vha digital og/eller manuell mikroskopering. Prøver med mistanke om patologi vil også bli vurdert av en hematolog. 

Kommentar

Analysekode NPU04100

Refusjonskode MB10

Akkrediteringstatus

Ikke akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Faggruppe: Hematologi

Tlf: 51519514