Blodutstryk m/ vurdering (011) (kun for primærhelsetjenesten) v. 1.12, 16.02.2022

Prøvemateriale

EDTA-fullblod, venøst.

Analysevolum

3 ml

Prøvebehandling

God teknisk kvalitet på blodutstryket og utfyllende kliniske opplysninger er en forutsetning for korrekt vurdering.

Dersom prøve til blodutstryksvurdering tas i PHT: Varsle Avdeling for medisinsk biokjemi før den sendes på tlf 51519514.

Holdbarhet

Utstryket må lages senest 4 timer etter at prøven er tatt. Tilsendt utstryk må være lufttørket og fiksert i 15 minutter i absolutt metanol innen 2 timer etter utstrykning.

Metode

Mikroskopi av farget blodutstryk. Fargemetode: May-Grünwald-Giemsa.

Indikasjon

Kliniske opplysninger må alltid oppgis på rekvisisjonen.

Ved normale hematologiske prøvesvar og manglende kliniske opplysninger vil blodutstryk utgå. Full differensialtelling utgis. 

Vurdering av blodutstryk er primært til påvisning av patologi i leukocyttrekken.

Utstryksvurdering bør bestilles dersom 

  • Instrumentalarm om abnormale lymfocytter med samtidig avvik i andre cellelinjer og/eller relevante analyser.
  • Instrumentalarmer med samtidige kliniske symptomer.
  • Vedvarende instrumentalarm om abnormale lymfocytter.
  • Dersom klinikk tilsier det.

Ved analysekommentaren: "Instrumentalarm om atypiske celler. Leukocyttmorfologi påvirkes ved henstand. For sikrere prøvesvar, ønskes ikke prøve som er eldre enn 4 timer.":  Send inn fersk prøve med ny leukocytt+differensialbestilling.

Blodutstryk med vurdering kan avvente med mindre kravene beskrevet over er oppfylt.(Se også Differensialtelling av leukocytter (-41) i Laboratoriehåndboka Differensialtelling av leukocytter (-41))

Leukocyttmorfologi kan påvirkes av prøvens alder. En fersk prøve kan gi mer spesifikke instrumentalarmer.

Se Differensialtelling av leukocytter (-41) i Laboratoriehåndboka Differensialtelling av leukocytter (-41) for mer informasjon om tolkning av instrumentalarmer og celletellinger.

Blodutstrykvurdering kan ikke bekrefte/avkrefte hemoglobinopatier. Dette kan utredes videre med sendeprøve til HUS (Hemoglobinopatiutredning).

Svaravgivelse

Besvares elektronisk med "Separat svar". Svarark sendes i transportkasse. Rekvirenter uten transportkasse får svarark tilsendt per post.

Avdeling for medisinsk biokjemi etterbestiller hemoglobin, trombocytter, leukocytter og differensialtelling når blodutstryksvurdering er rekvirert.

Svartid:
Blodutstryk m/vurdering forsøkes besvart innen 14 dager. 

Referanseområde

Neutrofile granulocytter

< 18 mnd 25 - 45%

 > 18 mnd 40 - 70%

Eosinofile granulocytter

< 6 %

Basofile granulocytter

< 2 %

Lymfocytter

< 18 mnd 40 - 70 %

> 18 mnd 20 - 45 %

Monocytter

2  - 10 %

Svarvurdering

Rekvisisjonen må være påført relevante kliniske opplysninger. EDTA-glasset blir først analysert maskinelt.

Bioingeniører med særskilt kompetanse på morfologi vurderer blodutstrykene vha digital og/eller manuell mikroskopering. Prøver med mistanke om patologi vil også bli vurdert av en hematolog. 

Kommentar

Analysekode NPU04100

Refusjonskode MB10

Akkrediteringstatus

Ikke akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Faggruppe: Hematologi

Tlf: 51519514