Hemoglobin (001) v. 2.0

Prøvemateriale

EDTA-blod, 3 ml rør

(6 ml rør kan ikke brukes pga lengden på røret)

Analysevolum

3 ml

Prøvebehandling

Feilkilde: Mangelfull blanding med koageldannelse. Feil oppbevaring. For gammel prøve.

Feilkilder ved kapillær prøvetaking: Dårlig perifær sirkulasjon. For mye klemming ved prøvetaking.

Oppvarming av hånd før kapillær prøvetaking er en forutsetning for optimal sirkulasjon og representativ prøve.

Forsendelse

Oppbevares i kjøleskap. Transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt. 

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 60 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer. 

Hematologi_holdbarhet.jpg

Holdbarhetsdata er publisert i Noklus Holdbarhetsdatabase.

Metode

Fotometri. Analyseinstrument: Sysmex XN.

Indikasjon

Mistanke om anemi eller polycytemi. Kontroll av kjent anemi og polycytemi. Kontroll av pågående blødning.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

 

Kjønn Alder Nedre referansegrense
g/dL

Øvre referansegrense
g/dL

B 0-2 dager 13,2 23,5
B 2 -7 dager 13,8 23,3
B 7-14 dager 13,1 21,7
B 14-28 dager 12,0 19,8
B 4-6 uker 9,3 16,2
B 6-8 uker 8,9 13,8
B 2-3 mnd 9,3 13,1
B 3-12 mnd 9,6 13,2
B 1-3 år 10,1 13,5
B 3-7 år 10,7 13,9
B 7-12 år 11,5 14,6
K 12-14 år 11,6 14,9
M 12-14 år 11,8 15,3
K 14-16 år 11,3 14,9
M 14-16 år 12,8 16,3
K 16-18 år 11,4 14,7
M 16-18 år 13,3 16,8
K >18 år 11,7 15,3
M >18 år 13,4 17,0

 

Figur: Linjene illustrerer øvre og nedre referansegrense. Lilla farge: Begge kjønn. Rød farge: Kvinner. Blå farge: Menn.

RI_for_HB_for_barn_juli_2024.jpg

Analytisk variasjon (CV)g

1 % i nivå 12 g/dL.

Biologisk variasjon

Gravide og sengeliggende 5 - 10 % lavere konsentrasjon.

Svarvurdering

Lave verdier er per definisjon anemi. Årsaker til anemi er mange, men i allmennpraksis dominerer jernmangel, enten pga. menstruasjonsblødninger, tarmblødninger eller mangelfullt inntak av jern. Nest hyppigste årsak er anemi sekundær til annen sykdom, som oftest kronisk inflammasjon, men anemi forekommer ved en rekke sykdommer som nyre- og leversvikt, alkoholisme, hypotyreose, leukemi og andre blodsykdommer. Blandt innvandrere sees hyppig en genetisk betinget anemi, som enten skyldes nedsatt syntese av betaglobin-kjeder (beta-talassemi), alfaglobin-kjeder (alfa-talassemi) eller unormale hemoglobinvarianter. Men også blant innvandrere er jernmangel hyppigste årsak til anemi. Sjeldnere årsaker til anemi er hemolyse og kobalamin- og folat-mangel. I en generell sykehuspopulasjon er sekundær anemi meget vanlig.

Høye verdier sees oftest ved relativ polycytemi forårsaket av dehydrering, der den samlede erytrocyttmassen er normal, og ved absolutt polycytemi, der den samlede erytrocyttmassen er økt. Årsaker til absolutt polycytemi er polycytemia vera eller sekundær polycytemi på grunn av kronisk hypoksi eller erytropoietin-produserende tumor. 

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)

Egne referanseintervall basert på data fra 55000 barn (2007 - 2022).
Barnereferanseintervall, EQUALIS, Gunnar Nordin och expertgruppen 2023-03-24.

Egne holdbarhetsforsøk

Kommentar

Analysekode NOR05172
Refusjonskode MB3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert