Videresending av prøver til eksterne laboratorier. Hvilke analyser skal sendes hvor? v. 1.2, 15.11.2019

Generelt

Analyser som i følge vår Laboratoriehåndbok utføres på Avdeling for medisinsk biokjemi, vil ikke bli videresendt til andre laboratorier uten at en spesiell grunn foreligger (grunn kan være at et avvikende laboratorieresultat ønskes verifisert med annen analysemetode).

Prøver som skal analyseres ved et eksternt laboratorium, vil bli videresendt til Helse Vest dersom tilbudet finnes her. Dersom rekvirent likevel ønsker at prøven skal analyseres utenfor Helse Vest, må avtale om videresending til annet helseforetak avklares med en av legene på Avdeling for medisinsk biokjemi. Opplysninger om inngått avtale må følge rekvisisjonen, eller som en klinisk opplysning på SUS rekvisisjon.

Prøver som videresendes til eksterne laboratorier

De analysene som ikke utføres ved vår avdeling (sendeprøver), sendes videre til andre laboratorier. Analysestedet vil framkomme i teksten til hver analyse.