Videresending av prøver til eksterne laboratorier. Hvilke analyser skal sendes hvor? v. 1.4

Generelt

Analyser som ifølge vår Laboratoriehåndbok utføres på Avdeling for medisinsk biokjemi, vil ikke bli videresendt til andre laboratorier uten at en spesiell årsak foreligger (årsaken kan være at et avvikende laboratorieresultat ønskes verifisert med annen analysemetode).

Prøver som skal analyseres ved et eksternt laboratorium, vil bli videresendt til medisinske laboratorier i Helse Vest dersom tilbudet finnes her. Dersom rekvirent likevel ønsker at prøven skal analyseres utenfor Helse Vest, må avtale om videresending til annet helseforetak avklares med en av legene på Avdeling for medisinsk biokjemi evt. at rekvirent har markert på rekvisisjonen at prøve skal sendes til annet laboratorium/ut av Helse Vest. Opplysninger om inngått avtale må følge rekvisisjonen, eller som en klinisk opplysning på SUS rekvisisjon. I noen tilfeller er det indikasjon for analysering samtidig både med analysemetode tilbudt i Helse Vest og med analyse utenfor eget helseforetak.

Prøver som videresendes til eksterne laboratorier

De analysene som ikke utføres ved vår avdeling (sendeprøver), sendes videre til andre medisinske laboratorier, fortrinnsvis i Helse Vest. Analysestedet vil framkomme i teksten til hver analyse.