Malaria (026)

Malaria (026) v. 1.9, 09.11.2022
Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Prøvebehandling

Prøven skal behandles (tynndråper + tykkdråpe) på laboratoriet så snart som mulig (innen 4 timer.) Analyseseksjonen varsles rett etter prøvetaking på tlf. 519515.

Holdbarhet

4 timer

Metode

Giemsafarging av tykkdråpe og tynndråpe ved pH 7,2.

Mikroskopi.

Indikasjon

Mistanke om malaria.

Kliniske opplysninger må oppgis på rekvisisjonen.

Ved behov for negativ hurtigtest og malariaundersøkelse i forbindelse med attester/studentutveksling/studiereiser til utland er det tilstrekkelig med en legeattest dersom pasienten ikke har vært i malariaområde og ikke har fått blodoverføring tidligere.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

Negativ

Svarvurdering

Avdeling for medisinsk biokjemi etterbestiller hemoglobin, leukocytter, trombocytter, retikulocytter og differensialtelling når Malaria er bestilt.

Endelig vurdering gjøres av lege ved infeksjonsmedisinsk avdeling, men LIS-leger på medisinsk avdeling må gjøre en foreløpig vurdering på kvelds- og nattestid. Giemsafarging av tykkdråpe for påvisning av malaria, og tynndråpe for artsidentifikasjon. Andelen infiserte erytrocytter (parasittemigrad) kan også vurderes.

Når akuttmottak (MOT) ved SUS er rekvirent analyserer Avdeling for medisinsk biokjemi alltid malaria hurtigtest i tillegg.

Rekvirenter fra PHT:
Kliniske opplysninger, geografiske opplysninger og profylakse må oppgis. Hvis telefonsvar ønskes må dette oppgis og telefonnummer påføres rekvisisjon.

Forventet svartid innen 2 døgn. Ved sterk klinisk mistanke om malariainfeksjon må innleggelse vurderes.

Analysen besvares elektronisk med "Separat svar". Papirsvar sendes til rekvirent med transportkasse.

Kommentar

Analysekode NPU12269

Refusjonskode MM6

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert
Avdeling

Medisinsk biokjemi

Faggruppe: Hematologi

Tlf. 51519515