MCH- middel celle hemoglobin (005) v. 1.10

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

(6 ml rør kan ikke brukes pga lengden på røret)

Forsendelse

Oppbevares i kjøleskap. Transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt. 

Prøvebehandling

Feilkilder: Feil oppbevaring. For gammel prøve. Mangelfull blanding med koageldannelse. For lite blod i glasset.

Holdbarhet

 60 timer.

 Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Holdbarhet_MCH.jpg

Holdbarhetsdata er publisert i Noklus Holdbarhetsdatabase.

Metode

Beregnet parameter:

MCH = Hb (g/dL) x10 / Erytrocytter (1012/L)

Analyseinstrument: Sysmex XN.

Indikasjon

Utredning og klassifikasjon av anemi.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

<2år:                    23,0-31,0 pg 

2-6 år:                  24,0-30,0 pg

6-13 år:                 25,0-33,0 pg 

Kvinner >13 år:       26,1–32,6 pg

Menn >13 år:          27,6-32,9 pg

Analytisk variasjon (CV)

1 % i nivå 28 pg.

Svarvurdering

Høy verdi kan ses ved kobalamin-og/eller folatmangel.

Lave verdier under nedre referansegrense sees ved hypokrome anemier (jernmangel, thalassemi). Ved jernmangelanemi er s-ferrritin en mer pålitelig markør enn MCH.

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne holdbarhetsforsøk

Kommentar

Analysekode NPU26880                      

Refusjonskode MB0

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi