Utvidet kvantitering av lymfocytter (CD3/CD4/CD8/CD19/CD16+56) v. 1.0, 28.03.2012

 

Prøvemateriale

EDTA-blod (uten gel)

Spinalvæske

Spesialglass som inneholder 200 uL stabiliseringsvæske

Analysevolum

3 ml EDTA-blod

3 ml spinalvæske

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

Følg regler for håndtering av blodsmitte.

Prøvebehandling

Prøven blandes godt umiddelbart etter prøvetaking

Oppbevares i romtemperatur.

Kjølig oppbevaring medfører at leukocyttene dør raskere og holdbarhet reduseres.

Ved analyse i spinalvæske kontakt Avd for Immunologi og Transfusjonsmedisin Haukeland -Telefon 55972471

Forsendelse

Sendes ved romtemperatur

Holdbarhet

Inntil 48 timer etter prøvetaking.

Merking av prøve

-Pasientens for- og etternavn

-Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

-Prøvetakingsdato

Metode

Flowcytometri

Indikasjon

Telling av CD3+ (T-lymfocytter), CD4+ (T-hjelper celler), CD8+ (cytotoksiske celler), CD19+ (B-lymfocytter) og CD15+56+ (NK celler) brukes som ledd i diagnostikk og monitorering av ulike former for immunsvikttilstander:

∙         Primær immunsvikt.

∙         Sekundær immunsvikt;

o    Monitorering av immunoterapi med legemidler.

o    HIV

Utføres

Onsdag til fredag (Dagtid).

Prøver kan tas mandag-torsdag inntil kl 15.00

Prøver mottatt etter kl 12, vil bli analysert neste dag.

Analysen tilbys kun for interne rekvirenter på SUS.

Referanseområde

 

Voksne:

Ratio CD4/CD8:    

0,70-4,45

CD4 %                 

32-65 %

CD4 abs                 

453-1650  x 106/L

CD8 %                  

13-44 %

CD8 abs                  

167-937  x 106/L

CD3 %

62-86 %

CD3 abs

812-2637 x 106/L

CD16+56 %

3,6-24 %

CD16+56 abs

44,7-480 x 106/L

CD19 %

6,3-23 %

CD19 abs

94-476 x 106/L

 

Referanseområde for barn ikke utarbeidet på SUS. Det henvises til referanseområdet fra Haukeland Universitetssykehus.

  ITM - IMH - S - Utvidet lymfocyttkvantitering, referanseområde for barn (0-16 år) (Ikke tilgjengelig)

 

Svarvurdering

Avhenger av klinisk problemstilling. Ulike lymfocytt subpopulasjoner kan være for lave (eller høye) ved en rekke sykdommer som involverer immunsystemet.

CD4+ lymfopeni:

 • Primære immunsvikttilstander: SCID (alvorlig kombinert immunsvikt), CVID (allmenn variabel immunsvikt)med mer
 • Sekundære Immunsvikttilstander: HIV infeksjon, Immunsuppressiv behandling, virusindusert lymfopeni (morbilli, influensa, rubella), kronisk tretthet syndrom, akutt bakteriell infeksjon, ved idiopatisk CD4+ lymfopeni med mer.

Ved HIV infeksjon:

CD4-antigenet er en reseptor for Humant Immunsvikt Virus (HIV). Totalantall CD4-positive celler brukes til å kontrollere sykdomsprogreson og effekt av behandling hos HIV-pasienter. Antall CD4+ celler avtar etter hvert som sykdommen progredierer. For klassifisering av immunsvikt ved HIV infeksjon brukes det 3 nivåer av antall CD4-positive celler (med økende immunsuppresjon):

 1. 500 x106/L
 2. 200-500 x106/L
 3. <200 x106/L

 

CD8+ lymfopeni:

Karakteristisk for zap-70 kinase mangel (primær immunsikt)

Ellers ser man CD8+ lymfopeni som regel ved de samme tilstander som CD4 lymfopeni.

CD4+ og CD8+ lymfocytose:

Kan forekomme som normal reaksjon på infeksjon eller ved lymfoproliferative tilstander. Isolert forhøyede tall på CD8+ celler finnes som kompensatorisk økning ved HIV infeksjon så vel som ved initiale stadier av CMV hhv EBV infeksjoner. Monitorering av CD8+ celler ved de 2 sistnevnte infeksjoner har liten klinisk verdi.

CD19+ lymfocytter (B-celler)

B-lymfopeni sees ved X-knyttet agamaglobulinemi, noen former for SCID med mer. Høye tall sees ved infeksjoner.

CD16+56+ lymfocytter (NK-celler)

I denne analysen defineres NK-celler som CD3-/CD16+56+ celler. På denne måten analyseres alle NK-celler i blodet.

Manglende/lave NK-celler finnes ved medfødt NK-cell immunscikt (sjelden tilstand), ved CVID med mer. Økt antall NK-celler ser vi ved initiale faser av virusinfeksjoner.

Lave verdier skal tolkes med forsiktighet, siden biologisk variasjon er stor. Må sees i sammenheng med klinikken.

Abnormal profil på lymfocytter sees videre bl.a ved lymfomer, maligniteter proteintap, enteropati, overtrening syndrom med mer.

Feilkilder:

Celleforandringer in vitro. Akutte infeksjoner, behandling med steroider eller andre immunsuppresiva, generell anestesi.

Kommentar

Lymfocyttkvantitering i spinalvæske utføres ikke ved SUS. Prøver må sendes (samme dag) til Haukeland Universitetssykehus.

Haukeland mottar prøver fra kl 08:00 mandager til kl 12:00 fredager.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

 • For og etternavn på rekvirerende lege
 • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer.
 • Pasientes for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
 • Diagnose/aktuell problemstilling
 • Prøvetakingsdato
 • Prøvetakers signatur

Det må opplyses på rekvisisjon om pasienten behandles med medikamenter rettet mot subpopulasjoner i analysen, eks rituximab (MabThera/Rixathon) eller Alemtuzumab (Lemtrada).

Kryss for annet: Utvidet lymfocyttkvantitering (+NK og B-lymf)

Avdeling

Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - Immunologi

Tlf: 51518821/51518822