6-TGN (6-Tioguanin-nukleotider) v. 1.4, 28.12.2021

Prøvemateriale

Heparin-fullblod

Heparinglass uten gel

Analysevolum

2.0 mL

Prøvetaking 

Prøven tas 4 timer etter dose (azatioprin eller 6-merkaptopurin)

Prøvebehandling

Prøven skal ikke sentrifugeres eller fryses

Holdbarhet

3 døgn i romtemperatur. 1 uke i kjøleskap

Oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse dersom prøven ikke vil ankomme forsendelsessted innen 3 døgn etter prøvetaking

Notér på sendeskjema dersom prøven er oppbevart i kjøleskap

Forsendelse

Sendes i romtemperatur

Indikasjon

6-tioguaninnukleotider (6-TGN) er aktive metabolitter av legemidlene azatioprin og merkaptopurin.

Azatioprin brukes hovedsakelig for å dempe autoimmune sykdommer, men kan også brukes for å hindre avstøtning etter organtransplantasjon.

Merkaptopurin brukes i behandlingen av leukemi.

Kommentar

Se Laboratoriehåndbok for Avd. For medisinsk biokjemi

Analysested

Oslo Universitetssykehus HF

Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eventuelt se Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier