Albumin/Kreatinin ratio (743)

Albumin/Kreatinin ratio (743) v. 1.6, 07.03.2022

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

5 mL

Prøvetaking

Spoturin, morgenurin anbefales.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Holdbarhet

6 dager i kjøleskap.

Metode

Immunkjemisk
Analyseinstrument: Abbott Architect c16000

Indikasjon

Oppfølgning av nyreskade, ved nyresykdom, diabetes, hypertensjon.

Utføres

Daglig

Referanseområde

U-albumin/kreat ratio: <3,0 mg albumin/mmol kreat.

Mikroalbuminuri 3,0-30 mg albumin/mmol kreat.

U-albumin: <30 mg/L

Analytisk variasjon (CV)

U-Alb: 5%

U-Kreat: <2%

Svarvurdering

Uriner med kreatinin <2,0 mmol/L vil ikke kunne påvise begynnende mikroalbuminuri. Ny prøve anbefales.
Ved U-albumin >2000 mg/L etterbestiller laboratoriet
U-protein, og U-protein/kreat ratio beregnes.

Albuminuri er en svært viktig prediktor for progresjon av nyresjukdom. Nyrefriske kan få påvist lett forhøyede verdier uten klinisk betydning etter fysisk aktivitet og ved hyperglykemi, urinveisinfeksjon, hematuri, feber, dehydrering og hjertesvikt. Mikroalbuminuri (verdier under 25 mg/mmol kreatinin) kan være reversibelt ved behandling. Hvis en ønsker et grovt estimat av døgnutskillelsen av albumin i urin hos voksne, kan en multiplisere analyseresultatet med en faktor på 10.

 

U-Albumin bestemmes med immunkjemisk metode. Falske lave resultater kan oppstå ved U-albumin konsentrasjoner over 10 000 mg/L på grunn av underskudd av antistoff i reagenset, såkalt prozon effekt. Ved mistanke om svært høy albuminutskillelse laboratoriet kontaktes for spesialbehandling av prøven.

 

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i klinisk kjemi

Kommentar

 

Bakgrunn: Albumin produseres i levercellene og utgjør omkring 60% av proteinet i plasma

Albumin har to hovedfunksjoner:

1. Transportprotein for fettsyrer, bilirubin, kalsium, magnesium, kobber, sink, aldosteron, tyroksin, trijodtyronin og mange legemidler

2. Opprettholder det kolloidosmotiske trykket i plasma. 80% av dette trykket kan tilskrives albumin

I løpet av ett døgn filtreres ca. 1 gram albumin i nyrene, men nesten alt reabsorberes. Utskilt albumin i urinen er derfor normalt under 25 mg/L

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Kommentar

U-Alb: Analysekode NPU 19677 Ref.takst: MB04

U-Kreat: Analysekode NPU 09102 Ref.takst: MB02

Rato: Analysekode N0R 02613 Ref.takst: MBO

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert