Prolactin (165)

Prolactin (165) v. 1.12, 02.02.2022

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 125 uL)

Prøvetaking

Stress bør unngås før og under prøvetaking. På grunn av en betydelig døgnvariasjon bør prøven tas etter kl. 10. Flere prøver kan være nødvendig da det også forekommer spontane døgnvariasjoner. Det anbefales å ta prøven fastende da proteininntak kan øke prolaktin nivået.

Holdbarhet

Avpippetert serum / serum over gel er holdbart i 3 døgn.Oppbevares ved 2 – 8 grader.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse) Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Indikasjon:
Utredning av gonadeinsuffisiens hos begge kjønn. Mistanke om patologisk prosess eller funksjonsforstyrrelse i hypothalamus/hypofyse, samt kontroll etter behandling for tumors i dette området.

Kvinner: Galaktorre, oligo- amenoré, infertilitet.
Menn: Galaktorre, infertilitet, redusert libido, impotens.

Utføres

Mandag - fredag.

Referanseområde

Kvinner over 55 år: 86 - 413 mIU/L

Voksne kvinner under 55 år: 96 - 669 mIU/L
Jenter i pubertet (Tanner 4-5): 67 - 420 mIU/L
Jenter ved start av pubertet (Tanner 2-3): 55 - 378 mIU/L
Jenter før pubertet (Tanner 1): 76 - 252 mIU/L
Gravide i 3. trisemester: 1995 - 9933 mIU/L

Navlestrengsblod: 504 - 11319 mIU/L

Menn over 18 år: 79 - 418 mIU/L
Gutter i pubertet (Tanner 4-5): 59 - 231 mIU/L
Gutter ved start av pubertet (Tanner 2-3): < 128 mIU/L
Gutter før pubertet (Tanner 1): < 210 mIU/L

Analytisk variasjon (CV)

4 % i nivå 175 – 700 IU/L

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon:
Fysisk aktivitet, stress, matinntak, døgnrytme (høyest verdi på natten under søvn, særlig henimot morgenen), nyfødte.

Svarvurdering

Høye verdier:
Fysiologisk hyperprolactinemi: graviditet (høyest verdi rundt fødsel), laktasjon, p-piller, stress og hos nyfødte. Høye verdier kan skyldes polymere former av prolaktin - se kommentar.
Patologisk hyperprolaktinemi: prolaktinom, romoppfyllende- eller destruktive prosesser i hypothalamus-hypofyse området, polycystisk ovariesyndrom, akromegali, primær hypotyreose og nyresvikt.
Medikamenter: Neuroleptika, SSRI, metoklopramid, verapamil, metyldopa, østrogener (høye doser), opiater, omeprazol og H2-reseptorantagonister. Under og etter kokain misbruk.

Lave verdier:
Hypopituitarisme. Hypofyseinfarkt (Sheehan syndrom).

Kommentar:
Prolaktin øker i menarken og varierer under menstruasjonssyklus med midtsyklisk topp og høyere nivå i luteal fasen. Kvinner i fertil alder har høyere nivå enn menn. Det ses en tendens til fallende verdier etter menopause.

Referanser

Prosedyrer.no
Felleskatalogen.no
Uptodate.com
Pubmed.com
Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg ifra Abbott
Informasjon ifra glassleverandør (Medkjemi)

Referanseområdet er utarbeidet ved analyse av Nobida prøver etter NORIP prosjektet.

Kommentar

Måleområde: 18 - 42 000 mIU/L
Svar utgis uten desimal

Feilkilder:
Det er beskrevet flere isoformer av prolaktin med varierende biologisk aktivitet. Foruten som monomert prolaktin, kan sirkulerende prolaktin hos enkelte forekomme i andre molekylære former: Big-PRL (dimert prolaktin) og Big-Big PRL (kompleks med IgG - Makroprolaktin).

Høye verdier av prolaktin kan forårsakes av makroprolaktin. De har lang in vivo halveringstid og lav biologisk aktivitet. Slike komplekser forekommer relativt hyppig (hyppigheten er også metodeavhengig) og medfører oftest falsk forhøyet prolaktin.

Eksistens av kompleksform sannsynliggjøres ved en supplerende fellingsreaksjon (Prøver med svar >800mIU/L) med kommentar til analyseresultat.

NPU kode: 18247
Refusjonskategori: MB8

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert