Trombosetendens

Trombosetendens v. 1.1, 03.12.2021

 

Prøvemateriale

Citrat-glass/ Citrat-plasma

EDTA-glass/ EDTA-fullblod

Gelglass/ Serum

Pasientforberedelser

Prøvesvar kan påvirkes av graviditet, medikamenter, akuttfase, blodfortynnende og leversykdom. 

Koagulasjonsprøver må tas før antikoagulasjonsbehandling igangsettes. 

Analysevolum

Arvelig trombosetendens:

1 stk. Citrat-glass

1 stk. EDTA-glass

 

Gjennomgått trombosetendens:

3 stk. Citrat-glass

1 stk  EDTA-glass

1 stk. Gelglass 

 

Til Lupus Antikoagulant må det benyttes 3mL citrat-glass.

Analyser

For Arvelig trombosetendens må disse analysene bestilles:

Faktor V Leiden

Faktor II Protrombin

Antitrombin

Protein S

Protein C

 

For Gjennomgått trombosetendens må disse analysene bestilles: 

Faktor V Leiden

Faktor II Protrombin

Antitrombin

Protein S

Protein C

Lupus antikoagulant

Kardiolipin IgG/IgM

Beta2-glykoprotein I IgG/IgM

Prøvebehandling

EDTA-glass sendes ubehandlet. 

 

Gelglass må sentrifugeres innen 2 timer. Sentrifugert gelglass kan sendes. 

 

Citratglass til Protein C, Protein S og Antitrombin kan sendes fulle og usentrifugerte.

Citrat-glass til Lupus sendes fulle, usentrifugerte dersom de vil ankomme medisinsk biokjemi samme dag. Kan ikke prøve mottas samme dag må de sentrifugeres, plasma fryses og sendes frosset. Riktig prøvebehandling er svært avgjørende for å få korrekt resultat:

1. Glassene sentrifugeres ved minimum 3000 rpm i minst 20 min. Plasma fra begge glassene avpippeteres til et plastglass. La det være igjen ca. 5 mm plasma i citratglassene.

2. Glasset sentrifugeres en gang til ved minimum 3000 rpm. i minst 20 min plasma avpippeteres over i et nytt glass. La det være igjen ca. 5 mm plasma i bunnen av røret.

Holdbarhet

Minste holdbarhet 12 timer i romtemperatur

Plasma kan fryses for lenger holdbarhet.

Indikasjon

Trombosetendens brukes kun til utredning av selekterte pasientgrupper der resultatet vil kunne føre til endret behandlingsvalg. Det oppfordres til å bestille prøvene poliklinisk.

Arvelig trombosetendens: Familieutredning kan være aktuelt ved redusert antitrombin-, protein S- eller protein C- aktivitet, homozygot Leiden-mutasjon eller kombinert heterozygot Leiden- og protrombin-mutasjon i familien, eventuelt hos gravide som tidligere har hatt trombose i en lavrisikosituasjon.

Gjennomgått trombosetendens: Primært ved gjennomgått venøs tromboembolisme (VTE) uten utløsende årsak hos pasienter under 50 år. Kan også være aktuelt hos pasienter som har hatt VTE og som har minst en førstegradsslektning som har hatt uprovosert eller residiv VTE, eventuelt hos gravide som tidligere har hatt trombose i en lavrisikosituasjon.

Utføres

Se de forskjellige analysene i laboratoriehåndboken

Referanseområde

Se de forskjellige analysene i laboratoriehåndboken

Kommentar

Analysering av arvelig trombofili hos personer som ikke har hatt venøs tromboembolisme, er prediktiv testing og en skal gi genetisk veiledning jf. bioteknologiloven

Rekvisisjonsskjema

Skjema til SUS immun må fylles ut og legges ved dersom det bestilles Beta2-glykoprotein I og Kardiolipin

Analysested

Avdeling for medisinsk biokjemi

Faggruppe: Koagulasjon, Tlf. 51519511

Faggruppe: Molekylærbiologi, Tlf: 51519528 

 

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse- immunologi

Tlf.: 51 51 88 60

 

HTTPS://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=22812