Borrelia burgdorferi antistoff (A) v. 1.8, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

Mistanke om disseminert borreliose (nevroborreliose, artritt, karditt, multiple erythema migrans, acrodermatitis chronica atrophicans)

Borreliaserologi er ikke indisert ved flåttbitt uten symptomer, erythema migrans, uspesifikke symptomer eller som behandlingskontroll.

Ved spinalpunksjon på mistanke om nevroborreliose må serum og spinalvæske tas samtidig, se Borrelia burgdorferi antistoff i spinalvæske. Nevroborreliose.

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

Utføres

Mandag - fredag

Svartid

0 - 3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Laboratoriet kommenterer svaret utfra analyseresultater og kliniske opplysninger

Kommentar

Det er viktig at kliniske opplysninger og sykdomsvarighet oppgis. Gode kliniske opplysninger er en forutsetning for vurdering og kommentering av prøvesvar.

Ved lokalisert sykdom (erythema migrans) har borreliaserologi lav sensitivitet, og anbefales derfor ikke.

Borreliaserologi har høy sensitivitet ved disseminert sykdom, men spesifisiteten er lav bl.a. pga. høy seroprevalens i befolkningen.

Antistoffnivå kan være vedvarende forhøyet i mange år etter gjennomgått behandling.

Ved klinisk mistanke om disseminert sykdom, kan det være aktuelt med ny prøve etter 2- 4 uker dersom første prøve er tatt tidlig i forløpet og det ikke er påvisbare antistoff. Dersom pasienten får behandling vil immunresponsen svekkes eller stanses, og ny prøve vil da som regel ikke gi ytterligere informasjon.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf. 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert