Rekvirering av laboratorieanalyser v. 1.5, 05.07.2019

Generelt


En utfylt rekvisisjon er en avtale mellom rekvirent og laboratorium.

Analyser / undersøkelser blir utført i henhold til avkryssing på rekvisisjonen, oppgitte kliniske opplysninger og laboratoriets gjeldende retningslinjer for valg av analyser / undersøkelser.

 

Rekvisisjon skal alltid inneholde:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Dato og klokkeslett for prøvetaking
  • Rekvirentens arbeidssted og rekvirentkode, legens navn og ID-nr., samt postadresse
  • Ønskede analyser / undersøkelser


Smitte: Ved smitte skal dette indikeres i eget felt på rekvisisjon

 

Signatur: Prøvetaker skal signere rekvisisjonen.  Signatur bekrefter at korrekt ID-kontroll av pasient er utført. Se punkt 2. Prosedyre for venøs blodprøvetaking for beskrivelse av ID-kontroll.

Kopimottaker: Den som tar prøve skal oppføres som hovedrekvirent på rekvisisjon.  Dersom eks. sykehusavdeling skal motta kopi av svar, må navn på kopimottaker, og aktuell avdeling, anmerkes på rekvisisjon.

Se rekvisisjoner for de ulike avdelingene/medisinske laboratoriene for detaljert informasjon.

 

Det er ønskelig med elektronisk bestilling der dette er mulig.

Rekvirering på papirrekvisisjon

Rekvirering på papirrekvisisjon er beskrevet av den enkelte avdeling.
Se laboratoriehåndbokens hovedside: |Våre avdelinger, Aktuell avdeling (medisinsk laboratorium), Generell informasjon|.

Elektronisk bestilling

Generelt

Helse Vest IKT har etablert et IHR (Interaktiv henvisning og rekvireringsverktøy) system levert av DIPS ASA.

Elektronisk rekvirering på Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Elektronisk rekvirering gjøres i DIPS EPJ.

Unntak: Avd. for Patologi; her brukes blankett histologi og blankett cytologi i DIPS.

Elektronisk bestilling (IHR) fra primærhelsetjenesten (PHT)

IHR bidrar til en raskere og sikrere informasjonsflyt mellom primærhelsetjenesten og helseforetakene. Løsningen dekker medisinske laboratoriefag, klinisk henvisning og bildediagnostikk henvisning. Det er også mulig å bestille noen tjenester på tvers av foretaksgrensene i Helse Vest.

Pr 1. januar 2019 har laboratoriene for medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi på SUS støtte for elektronisk rekvirering, og det er mulig med henvisning til radiologi (SUS). Radiologi sender kun elektronisk svar dersom henvisningen er gjort elektronisk, mens laboratoriene sender elektronisk svar uavhengig av om bestilling er gjort på papir eller elektronisk.

PHT bestiller elektronisk via IHR, DIPS Interactor. Pr 1. januar 2019 er det kun mulig for de som har pasientjournalsystemene Plenario, SystemX og CGM Allmenn.

Installasjon av Interactor

Dersom rekvirenter ønsker å ta i bruk Interactor, ta kontakt med Helse Vest IKT Samhandling.

Telefon til kundesenteret: 55976540

Epost: samhandling@helse-vest-ikt.no

Samhandling bestiller installasjon av Interactor og etikettskrivere for merking av prøverør til laboratorieanalyser (ingen kostnad for etikettskriverne). Fra et av laboratoriene vil det bli foretatt en opplæring ute hos rekvirenten før Interactor tas i bruk.

 

Andre henvendelser angående IHR

Spørsmål og tilbakemeldinger angående IHR kan sendes til:

 

Epost: Postboks, HST, IHR-koordinator