Rekvirering av laboratorieanalyser v. 2.2

1.    Hensikt

Hensikten med prosedyren er å gi en overordnet beskrivelse av hvordan prøver til de medisinske laboratoriene rekvireres, og sikre at laboratoriene får riktig og tilstrekkelig informasjon til å kunne utføre analysene.

2.    Omfang

Prosedyren omfatter elektronisk rekvirering i DIPS Arena og DIPS Interactor.

I tillegg omfattes unntakene der papirrekvisisjoner må benyttes ved rekvirering.

 

Prosedyren er felles for de fire medisinske laboratoriene i Helse Stavanger.
For avdelingsspesifikk
informasjon henvises det til Laboratoriehåndbokens hovedside: |Våre avdelinger, Aktuell avdeling (medisinsk laboratorium), Generell informasjon|.

3.    Definisjoner

 

IHR: Interaktiv henvisning og rekvireringsverktøy

 

PHT: Primærhelsetjenesten

 

HST: Helse Stavanger

 

DIPS: Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus

 

DIPS Arena: journalsystem for sykehus

Ref: http://www.dips.com/sykehus/losninger/dips-journalsystem

 

DIPS Interactor: løsningen for elektronisk rekvirering og henvisning av lab, røntgen og patologi mellom spesialist-og primærhelsetjenesten.

Ref: http://www.dips.com/sykehus/losninger/samhandling/interactor

4.    Beskrivelse

Helse Vest IKT har etablert et IHR system levert av DIPS ASA.

 

4.1.      Elektronisk rekvirering i HST

Elektronisk rekvirering gjøres i DIPS Arena.

4.2.      Elektronisk rekvirering i PHT

Eksterne rekvirenter bestiller elektronisk via IHR, DIPS Interactor fra de pasientjournalsystemene som rekvirentene har tilgjengelig.

IHR bidrar til en raskere og sikrere informasjonsflyt mellom primærhelsetjenesten og helseforetakene. Løsningen dekker medisinske laboratoriefag, klinisk henvisning og bildediagnostikk henvisning. Det er også mulig å bestille noen tjenester på tvers av foretaksgrensene i Helse Vest.

 

4.3.      Utfylling av rekvisisjon

En utfylt rekvisisjon er en avtale mellom rekvirent og laboratorium.  Analyser / undersøkelser blir utført i henhold til avkryssing på rekvisisjonen, oppgitte kliniske opplysninger og laboratoriets gjeldende retningslinjer for valg av analyser/undersøkelser.

Rekvisisjon skal alltid inneholde:

  • Pasientens navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Dato og klokkeslett for prøvetaking
  • Rekvirentens arbeidssted, legens navn og rekvirentkode/ID-nr./HPR-nr, samt postadresse
  • Ønskede analyser / undersøkelser
  • Kliniske opplysninger


Smitte: Ved kjent smitte skal informasjon om smittefare påføres bestillingen/rekvisisjonen av hensyn til prøvetaker/laboratoriepersonalet.

 

Kopimottaker: Den som rekvirerer prøve skal oppføres som hovedrekvirent på rekvisisjon.  Dersom eks. sykehusavdeling skal motta kopi av svar, må navn på kopimottaker, og aktuell avdeling, anmerkes på rekvisisjon.

 

4.4.      Identifisering av pasient

Før prøvetaking skal prøvetaker be pasienten om selv å oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer.

     Inneliggende pasienter: Fødselsnummer/D-nummer sjekkes mot ID-armbånd og rekvisisjon

     Poliklinisk prøvetaking: Fødselsnummer/D-nummer sjekkes opp mot rekvisisjon, og pasienten bør vise gyldig legitimasjon.

 

For prøver til avd. for Immunologi og transfusjonsmedisin (ITM) gjelder særskilte krav om signering på glass som bekreftelse for korrekt identifisering av pasient ved prøvetaking. Se pkt. 4.4.1

4.4.1   ITM - Bekreftelse for korrekt identifisering

     Prøvetaking internt i HST
Prøvetaker bekrefter korrekt identifisering av pasient ved prøvetaking ved å påføre sitt brukernavn (4 eller 6-tegnskode) på etiketten med kulepenn. Brukernavn skal være lesbart.

 

     Prøvetaking i PHT
Prøvetaker bekrefter korrekt identifisering av pasient ved prøvetakning ved å skrive sitt fulle navn på etiketten med kulepenn. Navn skal være lesbart.

 

NB! Prøveglass uten lesbart brukernavn (Internt i HST) eller fullt navn (PHT) vil bli avvist.  Det må da tas ny prøve av pasienten.

For beskrivelse av korrekt identifisering av pasient se pkt. 5.1 i
Prøvetaking: Blodprøver til pretransfusjonsundersøkelser (Ikke tilgjengelig)

 

4.5.      Rekvirering på papirrekvisisjon

Papirrekvisisjon benyttes i følgende tilfeller:

        Eksterne rekvirenter som ikke har DIPS Interactor

        Prøver som skal videresendes til sykehus utenfor Helse Vest (Med. Mikro)

        Rekvirering av analyser som ikke ligger i tjenestekatalogen i DIPS Arena

 

        Følgeskjema for avdød og obduksjonsbegjæring (Patologi)

      Interne rekvirenter: Dødsfall / obduksjon av pasient i SUS (Ikke tilgjengelig), pkt. 5.2.

      Eksterne rekvirenter/dødsfall utenfor SUS: «Innlevering - Skjema for døde»


Følgeskjema fylles ut for alle som bringes inn utenfra direkte til avdeling for patologi. Skjema fås ved avdeling for patologi, Seksjon for obduksjon ved innlevering av avdøde.

 

        Etterbestilling av analyser (molekylærpatologi, immunhistologi) Ref. Skjema og informasjon - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

 

        Reserveløsning ved nedetid i IT-systemer

 

5.0  Installasjon av Interactor

Dersom rekvirenter ønsker å ta i bruk Interactor, ta kontakt med Helse Vest IKT Samhandling.

Telefon til kundesenteret: 55976540

Epost: samhandling@helse-vest-ikt.no

Samhandling bestiller installasjon av Interactor og etikettskrivere for merking av prøverør til laboratorieanalyser (ingen kostnad for etikettskriverne). Fra et av laboratoriene vil det bli foretatt en opplæring ute hos rekvirenten før Interactor tas i bruk.

 

Ved behov for hjelp til feilsøking på etikettskrivere kontaktes HVIKT sitt kundesenter.  Se kontaktinformasjon over.

 

Andre henvendelser angående IHR

Ved spørsmål og tilbakemeldinger angående IHR, ta kontakt via IHR telefonen:

 

Telefonnummer: 906 14 804