Rubellavirus IgG antistoff (A) v. 1.8

 

Indikasjon

Undersøkelse av immunstatus, mest aktuelt hos gravide ved usikker vaksinasjonsstatus og hos innvandrere

Klinisk mistanke om rubellainfeksjon/røde hunder

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse (CMIA)

Utføres

Daglig, mandag - lørdag

Svartid: 0-3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist- antall IE/ml, med kommentar

Ikke påvist

Grenseverdi- antall IE/ml, med kommentar

Kommentar

Ved graviditet og analyseresultat Rubella IgG ikke påvist eller grenseverdi: Dersom pasienten er fullvaksinert mot rubella regnes hun som beskyttet. Ved usikker vaksinasjonsstatus anbefales vaksinasjon etter fødsel. For mer informasjon om rubella og graviditet, se fhi.no, Smittevernveilederen: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/rubella-rode-hunder---veileder-for-/#rubella-og-graviditet- 

IgM-antistoff mot Rubellavirus analyseres ikke ved vårt laboratorium. Det er derfor viktig at kliniske opplysninger angis på rekvisisjonen ved mistanke om aktuell infeksjon. Prøven videresendes da til eksternt laboratorium for IgM/IgG -antistoff undersøkelse.

Ved mistanke om aktuell infeksjon bør det i tillegg til serum også tas munnsekret, halsprøve og nasopharyngealaspirat (UTM- virustransportmedium), samt urin, EDTA-blod eller spinalvæske til PCR- undersøkelse. Prøve til PCR-undersøkelse bør tas i løpet av første sykdomsuke.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf. 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf. 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert*
*Frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023.