Nevrosyfilis. TPPA antistoffbestemmelse v. 1.4

 

Indikasjon

Mistanke om nevrosyfilis

Undersøkelse av syfilisantistoff i spinalvæske er kun aktuelt og utføres bare dersom syfilisantistoff påvises i serum.  Se Treponema pallidum (syfilis) antistoff (A)

Prøvemateriale

Spinalvæske og serum 

Steril universalkonteiner (spinalvæske) og gelglass (serum)

Analysevolum

Spinalvæske: 1 ml

Serum: 1 ml

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2 - 8º C). Transporteres snarest til laboratoriet.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer. Prøvetakningsdato og klokkeslett.

Metode

 TPPA antistoffpåvisning ved agglutinasjon.

Utføres

Etter behov, ukentlig

Svartid

1-7 dager

Svar/svarvurdering

Ikke påvist

Påvist (Se Kommentar)

Laboratoriet kommenterer resultatet dersom påvist TPPA.

Referanser

 Oslo universitessykehus: Brukerhåndbok i mikrobiologi 

fhi.no/Smittevernveilederen

Kommentar

Dersom TPPA påvises i spinalvæske og serum,   vidersendes prøvene til referanselaboratorium  (Oslo universitetssykehus, Ullevål) for supplerende undersøkelser (kontroll/verifisering av funn og evt. Treponema pallidum DNA (PCR). 

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus ikke akkreditert