Nevrosyfilis. TPPA antistoffbestemmelse v. 1.3, 07.06.2021

 

Indikasjon

Mistanke om nevrosyfilis

Undersøkelse av syfilisantistoff i spinalvæske er kun aktuelt og utføres bare dersom syfilisantistoff påvises i serum.  Se Treponema pallidum (syfilis) antistoff (A)

Prøvemateriale

Spinalvæske og serum 

Steril universalkonteiner (spinalvæske) og gelglass (serum)

Analysevolum

Spinalvæske: 1 ml

Serum: 1 ml

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2 - 8º C). Transporteres snarest til laboratoriet.

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer eller med merkelapp fra rekvisisjon. Prøvetakningsdato og klokkeslett.

Metode

 TPPA antistoffpåvisning ved agglutinasjon.

Utføres

Etter behov, ukentlig

Svartid

1-7 dager

Svar/svarvurdering

Ikke påvist

Påvist (Se Kommentar)

Laboratoriet kommenterer resultatet dersom påvist TPPA.

Referanser

 Oslo universitessykehus: Brukerhåndbok i mikrobiologi 

fhi.no/Smittevernveilederen

Kommentar

Dersom TPPA påvises i spinalvæske og serum,   vidersendes prøvene til referanselaboratorium  (Oslo universitetssykehus, Ullevål) for supplerende undersøkelser (kontroll/verifisering av funn og evt. Treponema pallidum DNA (PCR). 

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon - seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk (Blå)

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus ikke akkreditert