Føtal RHD-genotyping

Føtal RHD-genotyping v. 1.3, 07.06.2022

 

Prøvemateriale

Plasma fra den gravide.

2x6 ml EDTA-glass.

Må være fullt.

Må være uåpnet for å forhindre DNA-kontaminering.

Analysevolum

2x6 ml

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må ikke utsettes for frost.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Må sendes samme dag som den blir tatt.

Merking av prøve

 • Pasientens for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
 • Prøvetakingsdato og klokkeslett

Metode

Quantitative Real-Time PCR (qPCR)

Indikasjon

Prøve tas av alle RhD-negative gravide for å fastslå fosterets RhD-type. Hensikten er å fange opp alle RhD-negative gravide som bærer på et RhD-positivt foster slik at:

 • Gravide uten RhD-immunisering kan få tilbud om prenatal RhD-profylakse (Rhesonativ/Rhophylac) i svangerskapsuke 28.
 • Gravide som allerede er RhD-immunisert kan følges opp tettere hos spesialist i obstetrikk dersom de bærer på et RhD-positivt foster.

Utføres

Prøven skal tas i svangerskapsuke 24 (sammen med prøve til antistoffscreening) dersom den gravide ikke har dannet D-antistoff.

Prøven skal tas i svangerskapsuke 18 (sammen med prøve til antistoffscreening) dersom den gravide har dannet D-antistoff. Dersom prøve i svangerskapsuke 18 viser at foster er RhD-negativt, vil vi be om ny kontrollprøve i svangerskapsuke 24.

Svarvurdering

Ikke påvist D-antistoff hos den gravide og foster er RhD-positivt: Prenatal RhD-profylakse anbefales i svangerskapsuke 28.

Ikke påvist D-antistoff hos den gravide og fosters RhD-type er inkonklusiv: Prenatal RhD-profylakse anbefales i svangerskapsuke 28.

Påvist D-antistoff hos den gravide eller foster er RhD-negativt: Prenatal RhD-profylakse anbefales ikke.

Gravide med RHD positivt foster vil få behandling med RhD-profylakse på den gravides fastlegekontor eller helsestasjon.

Kommentar

 Det er viktig at råd om evt. kontrollprøver følges opp til riktig tid.

Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - transfusjonsmedisinske analyser Merk med «Føtal RHD-genotyping» og før på informasjon:

 • For- og etternavn på rekvirerende lege
 • Avdeling/Legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
 • Pasientens for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
 • Svangerskapsuke og termindato
 • Prøvetakingsdato og klokkeslett
 • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Seksjon for analyse.

Tlf. 51 51 88 21/51 51 88 26