Lupus antikoagulant (158)

Lupus antikoagulant (158) v. 1.9, 28.04.2022
Indikasjon Mistanke om antifosfolipidsyndrom som er definert ved at pasienten har gjennomgått arteriell og/eller venøs tromboembolisme (VTE) og/eller har hatt trombotiske svangerskapskomplikasjoner. 

Prøvemateriale

Citratplasma

2 x 3mL citratglass. 

Til Lupus Antikoagulant må det benyttes 3mL citratglass.

Analysevolum

2,0 ml plasma. Fyll opp glasset helt under prøvetaking.

Prøvetaking

Prøven bør tas før antikoagulasjonsbehandling settes i gang, eller etter at den er avsluttet.

Antikoagulasjonsmiddel som bl.a. heparin (høye konsentrasjoner), warfarin, dabigatran, rivaroksaban og apiksaban kan gi feil resultat for Lupus Antikoagulans(LA). Se feilkilder.

Prøvebehandling

Send fulle, usentrifugerte glass dersom de vil ankomme medisinsk biokjemi samme dag. Kan ikke prøve mottas samme dag må de sentrifugeres, plasma fryses og sendes frosset. Riktig prøvebehandling er svært avgjørende for å få korrekt resultat:

1. Glassene sentrifugeres ved minimum 3000 rpm i minst 20 min. Plasma fra begge glassene avpippeteres til et plastglass. La det være igjen ca. 5 mm plasma i citratglassene.

2. Glasset sentrifugeres en gang til ved minimum 3000 rpm. i minst 20 min plasma avpippeteres over i et nytt glass. La det være igjen ca. 5 mm plasma i bunnen av røret.

Holdbarhet

12 timer i romtemperatur.
1 måned frosset.

Merking av prøve

Sett barkoden på langs.

Metode

Clottingmetode. 2 ulike tester utføres, en APTT basert og en dRVVT basert.

Utføres

En gang i uken.

Referanseområde

Negativ

 Kommentar

NPU-kode: NPU02616

Refusjonstakst: MB11

Svarvurdering

2 ulike tester utføres, en APTT basert og en dRVVT basert.

Svar gis ut som positiv eller negativ.

Fortolkningsproblemer kan forekomme dersom prøven er tatt under pågående antikoagulasjonsbehandling.

Positiv LA må bekreftes etter 12 uker med ny prøve før pasienten får endelig diagnose.

Svar på analysene Anti-Kardiolipin (fosfolipid) og Anti-Beta2-Glucoprotein 1 (fra Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin) må tolkes sammen med LA svar, da positivt resultat på 2 eller 3 av disse øker den kliniske risiko for tromboser.

Feilkilder

Generelt gjelder at antikoagulasjonsmidler (warfarin, rivaroksaban, apixaban, edoxaban, dabigatran, ufraksjonert heparin m.fl.) kan påvirke resultatet av lupus antikoagulant (gir ofte falske positive resultater). De direkte perorale faktor Xa- og trombinhemmerne (DOAK) bør ha vært seponert i minst 2-4 dager (avhengig av nyrefunksjon) og warfarin i minst 2 uker før prøvetaking for å unngå påvirkning av analyseresultatet. Reagensene som benyttes til måling av lupus antikoagulant er tilsatt heparinnøytraliserende middel, og prøven kan derfor tas under behandling med lavmolekylært heparin (LMWH)/ufraksjonert heparin (UH) dersom konsentrasjonen ikke er høy (ta prøven rett før ny injeksjon LMWH, dvs minst 12-24 timer etter forrige injeksjon). 

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon