MRSA hurtigtest (PCR) (A)

MRSA hurtigtest (PCR) (A) v. 2.13, 28.10.2020

Indikasjon

MRSA hurtigtest (PCR på GeneXpert) utføres på prøver fra:

  • Inneliggende pasienter som er isolert i påvente av MRSA-svar. Prøver fra alle avdelinger på sykehuset blir analysert, samt prøver fra Jæren øyeblikkelig hjelp og Stavanger øyeblikkelig hjelp/Stokka ØHD

MRSA hurtigtest er en kostbar analyse og skal ikke rekvireres dersom dyrkning gir tilstrekkelig raskt svar

Ved negativt prøvesvar vil MRSA dyrkning som hovedregel være ferdig dagen etter at prøven er ankommet laboratoriet, seMRSA screening (A)

 

MRSA hurtigtest kan unntaksvis utføres hos andre enn inneliggende pasienter, etter avtale med smittevernoverlege eller Avd. for medisinsk mikrobiologi (Tlf. lege Avd. for medisinsk mikrobiologi vip 561200, evt. tlf. lab. 51518856). Det må fremkomme på rekvisisjonen hvem det er gjort avtale med, og unntak gjøres kun i følgende tilfeller:     

  • Pasienter til poliklinisk undersøkelse ved sykehuset med indikasjon for MRSA screening, hvor det ikke er tatt MRSA screening prøver (dyrkning) i forkant og det ikke er mulig å vente på dyrkningssvar
  • Ansatte (ikke studenter) som er forhindret fra å gå på jobb i påvente av MRSA-svar og som ikke kan vente på dyrkningssvar neste dag.  ​ 

MRSA hurtigtest er ikke indisert i forbindelse med smitteoppsporing av personale ved uventet funn av MRSA hos pasient eller ansatt, da ansatte som undersøkes for MRSA i denne forbindelse kan fortsette i arbeid i samme avdeling inntil dyrkningssvaret er ferdig. (For ytterligere informasjon se EQSDocument 34895 MRSA - Smitteoppsporing ved funn av MRSA i sykehus. Dokumentet er kun tilgjengelig for interne rekvirenter.) 

Hos personer som tidligere har fått påvist MRSA skal oppfølgingsprøver undersøkes med MRSA dyrkning og ikke MRSA hurtigtest

MRSA hurtigtest kan ikke utføres i urinprøver, og hos pasienter med inneliggende kateter må prøvene undersøkes med MRSA dyrkning og det er ikke indikasjon for MRSA hurtigtest

 

MRSA hurtigtest bli avvist dersom kriteriene beskrevet over ikke er oppfylt, og det vil da bli utført MRSA dyrkning i stedet.

Rekvisisjonen merkes "MRSA hurtigtest" og med telefonnummer som svaret skal ringes til

 

For gjeldende indikasjoner for prøvetaking og isolering vises det til EQSDocument 13269 Multiresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE med flere) - screening og tiltak hos pasienter. (Dokumentet er kun tilgjengelig for interne rekvirenter. For eksterne rekvirenter ta kontakt med Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved behov for ytterligere informasjon om indikasjon) 

Transportmedium/

prøvebeholder

eSwab med hvit kork

eSwab prøvetakingssett kan hentes hos Avdeling for medisinsk mikrobiologi i åpningstidene, mandag til lørdag 08.00-15.30

Utenom åpningstidene har Akuttmottak et lite lager. Ta kun med nødvendig antall pinner slik at det er nok pinner til alle

Prøvetaking

Se MRSA screening - hvor / hvordan  

Holdbarhet

Prøve leveres snarest til laboratoriet. Holdbar 5 dager i romtemperatur. Holdbar 7 dager i kjøleskap

Merking av prøve

Prøvebeholder må merkes med navn, fødselsnummer og prøvelokalisasjon

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon). GeneXpert

Utføres

Mandag til fredag 08.00–19.00

Lørdag, søndag og høytidsdager 08.00-13.30. For unntak, se under Levering av prøve 

Prøve levert utenom disse tidene blir kun analysert neste morgen dersom dette gir vesentlig raskere svar enn dyrkning

Levering av prøve

Prøve leveres snarest til laboratoriet

Mandag – lørdag, 08.00 – 15.30:

  • prøve og rekvisisjon leveres i avdelingens ekspedisjon

Mandag – fredag, 15.30 – 19.00:

  • prøve og rekvisisjon leveres i egen boks i avdelingens prøvemottak. Siden prøvemottak ikke er bemannet på kveldstid: ring på vakttelefon 518806 og informer om at prøve er levert

Søndag og helligdager, 08.00-13.30:

  • prøve og rekvisisjon leveres i egen boks i avdelingens prøvemottak. Siden prøvemottak ikke er bemannet på søndager og helligdager: ring på vakttelefon 518806 og informer om at prøve er levert.  
  • Unntak: julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og pinseaften leveres prøver før kl 10.00. Ring på vakttelefon. Se intranett for ytterligere informasjon,  http://pulsen.sus.no/enheter/medisinskservice/mikrobiologi

Utenom åpningstidene:

  • prøve og rekvisisjon leveres som andre mikrobiologiske prøver: De legges i henholdsvis kjøleskap og postkasse i T-etg ved dør inn til avdelingen
Svartid

Innen 2 timer fra prøven er ankommet laboratoriet

Alle svar ringes rekvirent straks analysen er ferdig

Vi ber innstendig om at avdelingene er tilbakeholdne med å ringe etter prøvesvar, da dette medfører mange avbrytelser og forsinkelser

Svar/Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Dersom hurtigtest ikke påviser MRSA, kan isolasjonstiltak oppheves

Alle prøver dyrkes alltid i tillegg

I noen få tilfeller kan dyrkning påvise MRSA, selv om hurtigtest var negativ (ikke påvist) 

Påvist MRSA ved hurtigtest, må verifiseres med dyrkning for å utelukke falskt positivt svar

Rekvisisjonsskjema

Rosa. Seksjon for bakteriediagnostikk

MÅ merkes fullstendig med prøvelokalisasjoner, pasient ID, rekvirent, avdeling/post og telefonnummer som kan ta i mot prøvesvar. Rekvisisjonen merkes "MRSA hurtigtest"

Opptil 3 MRSA-prøver kan sendes på èn rekvisisjon 

Dersom det er gjort avtale om MRSA hurtigtest for ansatte/polikliniske pasienter som beskrevet under indikasjon, må det fremkomme på rekvisisjonen hvem det er gjort avtale med

Rekvirent er lege ved prøvetaking av pasient / Lars Kåre Kleppe ved prøvetaking av ansatt, se MRSA screening - hvor / hvordan 

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for molekylær mikrobiologi

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert