MRSA hurtigtest (PCR) (A)

MRSA hurtigtest (PCR) (A) v. 2.14, 23.03.2022

Indikasjon

MRSA hurtigtest (PCR på GeneXpert) utføres på prøver fra:

  • Inneliggende pasienter som er isolert i påvente av MRSA-svar. Prøver fra alle avdelinger på sykehuset blir analysert, samt prøver fra Jæren øyeblikkelig hjelp og Stavanger øyeblikkelig hjelp/Stokka ØHD
  • Én pårørende for inneliggende pasienter som er avhengig av å ha med ledsager (gjelder hovedsakelig for barneavdelingen)

MRSA hurtigtest er en kostbar analyse og skal ikke rekvireres dersom dyrkning gir tilstrekkelig raskt svar, se GlobaltMRSA screening (A) (Gyldig). Ved negativ MRSA dyrkning, vil prøvesvaret som hovedregel være ferdig dagen etter at prøven er ankommet laboratoriet 

MRSA hurtigtest kan unntaksvis utføres hos andre enn inneliggende pasienter, etter avtale med smittevernoverlege eller lege ved Avd. for medisinsk mikrobiologi (Tlf 561200). Det må fremkomme på rekvisisjonen hvem det er gjort avtale med, og unntak gjøres kun i følgende tilfeller:     

  • Pasienter til poliklinisk undersøkelse ved sykehuset med indikasjon for MRSA screening, hvor det ikke er tatt MRSA screening prøver (dyrkning) i forkant og det ikke er mulig å vente på dyrkningssvar
  • Ansatte (ikke studenter) som er forhindret fra å gå på jobb i påvente av MRSA-svar og som ikke kan vente på dyrkningssvar neste dag.   

MRSA hurtigtest er ikke indisert i forbindelse med smitteoppsporing av personale ved uventet funn av MRSA hos pasient eller ansatt, da den ansatte i den forbindelse kan fortsette i arbeid i samme avdeling inntil dyrkningssvaret er ferdig. (For ytterligere informasjon se EQSDocument 34895 MRSA - Smitteoppsporing ved funn av MRSA i sykehus. Dokumentet er kun tilgjengelig for interne rekvirenter) 

Hos personer som tidligere har fått påvist MRSA skal oppfølgingsprøver undersøkes med MRSA dyrkning og ikke MRSA hurtigtest

MRSA hurtigtest kan ikke utføres i urinprøver, og hos pasienter med inneliggende kateter må prøvene dermed undersøkes med MRSA dyrkning og ikke MRSA hurtigtest

 

MRSA hurtigtest bli avvist dersom kriteriene beskrevet over ikke er oppfylt, og det vil da bli utført MRSA dyrkning i stedet

Rekvisisjonen merkes "MRSA hurtigtest" og med telefonnummer som kan motta svaret

 

For gjeldende indikasjoner for prøvetaking og isolering vises det til EQSDocument 13269 Multiresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE med flere) - screening og tiltak hos pasienter. (Dokumentet er kun tilgjengelig for interne rekvirenter) 

Transportmedium/prøvebeholder

eSwab med hvit kork

eSwab prøvetakingssett kan hentes hos Avdeling for medisinsk mikrobiologi i åpningstidene, mandag til lørdag 08.00-15.30

Utenom åpningstidene har Akuttmottak et lite lager. Ta kun med nødvendig antall pensler slik at det er nok pensler til alle

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=129012&picture=Mal_blank_word_10_pkt_verdana_image004.pnghttps://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=129012&picture=Mal_blank_word_10_pkt_verdana_image004.pnghttps://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=129012&picture=Mal_blank_word_10_pkt_verdana_image004.pnghttps://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=129012&picture=Mal_blank_word_10_pkt_verdana_image004.png

Prøvetaking

Se GlobaltMRSA screening - hvor / hvordan (Gyldig)  

Ved prøvetaking av ledsager til inneliggende pasienter (med behov for ledsager), tas prøve fra samme lokalisasjoner som hos ansatte, se prosedyre over

Holdbarhet

Prøve leveres snarest til laboratoriet. Holdbar 5 dager i romtemperatur. Holdbar 7 dager i kjøleskap

Merking av prøve

Prøvebeholder må merkes med navn, fødselsnummer og prøvelokalisasjon

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon). GeneXpert

Utføres

Mandag til fredag 8.00–19.00

Lørdag, søndag og høytidsdager 8.00-13.30

Høytidsdager unntak: julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og pinseaften utføres analysen 8.00-10.00

Prøve levert utenom disse tidene blir kun analysert med hurtigtest neste morgen dersom dette gir vesentlig raskere svar enn dyrkning

Levering av prøve

Prøve leveres snarest til laboratoriet i avdelingens åpningstid:

- Hverdager 8.00 - 21:00

- Lørdag, søndag og høytidsdager 8.00 – 15.30

- Julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og pinseaften 8.00-12.00

Se også http://pulsen.sus.no/enheter/medisinskservice/mikrobiologi

Tidsfrister for svar samme dag, se under Utføres

I avdelingens åpningstid:

Mandag-søndag og høytidsdager 8.00-15.30:

Prøve leveres til personell i avdelingens prøvemottak eller ekspedisjon. Dersom personell ikke er tilstede, ring ekspedisjonen tlf. 94147981.

Mandag-fredag 15.30-20.00:

Ring telefon 518806 (virus) og avtal levering av prøve.

Prøvemottak er ikke bemannet på kveldstid, og levering av prøve må avtales per telefon.

Høytidsdager unntak:

Julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og pinseaften er avdelingens åpningstid er 8.00-12.00. Prøver leveres i avdelingens prøvemottak eller ekspedisjon frem til kl 12, etter kl. 12 leveres prøve som beskrevet under «Utenom avdelingens åpningstid». 

Utenom avdelingens åpningstid:

Prøve og rekvisisjon legges i henholdsvis kjøleskap og postkasse i T-etg ved dør inn til avdelingen.

Svartid

Innen 2 timer fra prøven er ankommet laboratoriet (gjelder innenfor tidspunkt oppgitt under Utføres)

Alle svar ringes rekvirent straks analysen er ferdig

Vi ber om at avdelingene er tilbakeholdne med å ringe etter prøvesvar, da dette medfører mange avbrytelser og forsinkelser

Svar/Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Dersom hurtigtest ikke påviser MRSA, kan isolasjonstiltak oppheves

Alle prøver dyrkes alltid i tillegg

I sjeldne tilfeller kan MRSA påvises ved dyrkning selv om hurtigtest var negativ (falsk negativ MRSA hurtigtest) 

Påvist MRSA ved hurtigtest må verifiseres med dyrkning for å utelukke falskt positivt svar

Rekvisisjonsskjema

Rosa. Seksjon for bakteriediagnostikk

Rekvisisjonen må merkes fullstendig med prøvelokalisasjoner, pasient ID, rekvirent, avdeling/post og telefonnummer som kan motta prøvesvar. Rekvisisjonen merkes "MRSA hurtigtest"

Opptil tre MRSA-prøver kan sendes på én rekvisisjon 

Dersom det er gjort avtale om MRSA hurtigtest for ansatte/polikliniske pasienter som beskrevet under indikasjon, må det fremkomme på rekvisisjonen hvem det er gjort avtale med

Rekvirent er lege ved prøvetaking av pasient / Lars Kåre Kleppe ved prøvetaking av ansatt, se GlobaltMRSA screening - hvor / hvordan (Gyldig)  

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Akkreditert