Protein i urin (757) v. 1.6

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

5 mL spotprøve eller døgnurin.

Samletid og mengde må oppgis ved døgnurin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Sentrifugeres før analysering.

Holdbarhet

Holdbar 7 døgn.

Metode

Fotometri

Indikasjon

 

Utredning og kontroll av tilstander med proteinuri, for eksempel nefrotisk syndrom og preeklampsi.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

Spotprøve: 0,0 - 0,18 g/L

Døgnurin: <0,15g/døgn

Analytisk variasjon (CV)

<4%

Svarvurdering

 

Prerenal proteinuri, med verdier i området 0,15-2 g/døgn kan forekomme ved hjertesvikt, nyrevenetrombose, nyrevenekompresjon, feber, myelomatose og som ortostatisk proteinuri.

Renal proteinuri kan sees ved en rekke nyrelidelser. Glomerulære skader med verdier i området 0,3-20 g/døgn kan forårsakes av glomerulonefritt, preeklampsi, bindevevssykdommer, nyreamyloidose og myelomnyre. Tubulære proteinurier med verdier i området 0,15-2 g/døgn, kan sees ved kronisk pyelonefritt, tungmetallforgiftninger, galaktosemi, tyrosinemi, cystinose, Wilsons sykdom og cystenyre.

Postrenal proteinuri, med verdier i området 0,3-1 g/døgn, kan forekomme ved infeksjoner i urinveiene.

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

 

Omkring 70 kg proteiner passerer hvert døgn gjennom nyrenes glomeruli, men bare 1,5-2 g slipper normalt gjennom glomerulusfilteret og ut i primærurinen. Primærurinen inneholder en relativt øket andel av lavmolekylære proteiner. Mer enn 99% av proteinene i primærurinen blir absorbert og nedbrutt i proximale tubuli. Noe protein blir også utskilt i nyretubuli, for eksempel Tamm-Horsefall-protein som de hyaline sylindrene er laget av og som er grunnsubstans i alle typer sylindre.

Hvert døgn utskilles 50-150 mg protein i urinen, det meste av dette er skilt ut i nyretubuli. Økt proteinutskillelse sees ved glomerulær skade og/eller tubulær skade. Ved mindre, glomerulære skader får man ofte en selektiv glomerulær proteinuri med økt utskillelse av albumin, transferrin og orosomukoid. Ved mer omfattende skade blir det en uselektiv glomerulær proteinuri hvor proteinmønsteret i urin er mer serumlikt. Tubulær skade nedsetter reabsorpsjonen av de lavmolekylære proteiner. Den tubulære proteinuri har derfor, i tillegg til albumin, økt utskillelse av lavmolekylære proteiner som alfa1-mikroglobulin, beta2-mikroglobulin og frie lette immunglobulinkjeder.

 

Analysekode NPU 03958

Refusjonstakst MB 2

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

 

Akkrediteringsstatus

Akkreditert