Refusjonssatser for offentlige poliklinikker v. 1.7, 24.01.2022

Laboratoriehåndboken

Avdelingen tilstreber å henvise til gjeldende NPU-eller NOR-koder og refusjonskategorier for de ulike analysene, i laboratoriehåndboken. Analysefilene gjennomgås for revisjon minimum hvert annet år, og det tar derfor tid før disse opplysningene er oppdatert for alle analysene.

For mer informasjon, se Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)l, Ny finansieringsordning for offentlige og private laboratorier og Regelverk for refusjon for sjukehus og poliklinikk.

Refusjonskategorier og -satser gjeldende for 2022

Fra 1.1.2018 ble det innført en endring i refusjonskategoriene og -satsene. Tabellen nedenfor viser de refusjonskategoriene som Avdeling for medisinsk biokjemi har i bruk pr. januar 2022. Oppdaterte takster finnes på https://ehelse.no/takster.

Refusjonssatsene er ikke det samme som kostnadene ved utførelse av analysen, men representerer en sum som laboratoriet kan få refundert fra HELFO på polikliniske prøver.

Refusjonskategori /

Refusjonssats (kr)

IT0 0,91
IT1 22,70
IT2 31,77
IT3 44,25
IT4 58,99
IT5 74,90
KF0 0,59
KF1 11,89
KF2 22,21
KF3 40,89
KF4 73,63
KF5 151,98
KF6 280,58
KF7 467,66
KF8 643,00
KF9 792,53
MB0 0,49
MB1 5,05
MB2 6,82
MB3 9,33
MB4 12,35
MB5 16,66
MB6 22,70
MB7 34,40
MB8 56,57
MB9 80,70
MB10 131,11
MB11 220,44
MB12 504,12
MM4 76,83
MM5 123,18