Svangerskapsundersøkelse

Svangerskapsundersøkelse v. 1.2, 23.12.2020

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass (uten gel)

 

Analysevolum

1.svangerskapsprøve og ved kontroll av irregulært erytrocyttantistoff:

6 mL EDTA-blod (minimum 3 mL) 

 

Fra gravide med irregulære erytrocyttantistoff i 1.svangerskapsprøve eller ved senere kontrollprøver vil det angis i svarrapport om det er behov for mer enn 6 mL EDTA-blod ved neste kontroll.

 

Føtal RHD-genotyping:

2 x 6 mL EDTA-blod

 

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

 

Har kvinnen ikke har fått fødselsnummer/D-nummer, kan det godtas at prøven er merket med bare navn og fødselsdato. Prøven registreres da med hjelpenummer. 

 

Det er anbefalt at prøven tas i ca 6. - 12. svangerskapsuke

Prøvebehandling

Prøven må ikke utsettes for frost.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Prøven er holdbar i 7 døgn fra prøvetakingstidspunkt

Merking av prøve

       Pasientens for- og etternavn

       Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

       Prøvetakningsdato og klokkeslett

Metode

ABO/RhD-typing: Hemagglutinasjon

Erytrocyttantistoffscreening: Indirekte Antiglobulin Teknikk

Indikasjon

Blodtypeserologiske undersøkelser i svangerskapet utføres for å forebygge hemolytisk sykdom hos fostre og nyfødte. Hensikten er å oppdage irregulære erytrocyttantistoff av betydning hos den gravide, og å identifisere de RhD negative med tanke på særlig oppfølging og behandling med anti-D-gammaglobulin i svangerskapet og etter fødselen.  

Utføres

Mandag – fredag

Svarvurdering

Svar angis som ABO/RhD-typing og antistoffscreening

 

Antistoffscreening - (negativ): 

I plasma er ikke påvist irregulært erytrocyttantistoff.


Antistoffscreening + (positiv): 

I plasma er påvist irregulært erytrocyttantistoff.

Evt. spesifisitet og antistofftiter

Direkte antiglobulintest: negativ/positiv

Ønsket kontrollprøve angis med svangerskapsuke eller dato.

Termin

Evt. kopi til den gravides nærmeste fødepoliklinikk

Kommentar

Alle RhD negativ gravide tilbys å ta prøver til føtal RhD genotyping av foster i svangerskapsuke 24.

Føtal RhD Føtal RHD-genotyping

Dersom den gravide ikke ønsker å benytte tilbudet skal det tas kontrollprøver i svangerskapsuke 32 og 36, jfr gammel ordning (før 01.09.16) for kontrollprøver av RhD negativ gravid.

 

RhD positive gravide uten irregulære erytrocyttantistoff blir ikke undersøkt flere ganger under svangerskapet.

 

Fra gravide med irregulære erytrocyttantistoff vil kontrollprøver bli anbefalt etter individuell vurdering.

 

Ved påvist antistoff med sannsynlig klinisk betydning, blir det rutinemessig sendt kopi av prøvesvaret til den gravides nærmeste fødepoliklinikk.

 

NLK-koder:

NPU01945 ABO/RhD-typing

NPU26690 Erytrocyttantistoff screening

NPU20025 Direkte antiglobulintest

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - transfusjonsmedisinske analyser

 

Merk skjema med:

 

              For- og etternavn på rekvirerende lege

              Legesenter/avdeling

              Pasientens for- og etternavn

              Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

              Svangerskapsuke og termindato

              Prøvetakingsdato og klokkeslett

              Prøvetakers signatur

              Kryss for svangerskapsundersøkelse

 

Kopimottaker: Den som tar prøve skal oppføres som hovedrekvirent på rekvisisjon.  Dersom eks. sykehusavdeling skal motta kopi av svar, må dette anmerkes på rekvisisjon.

 

Avdeling

Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - Immunhematologi

Tlf 51518821

Referanser

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, gjeldende utgave

 

Helsedirektoratet.no, nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.