Svarrapportering og forventet svartid ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi v. 2.2, 30.08.2021

Svarrapportering

Avdeling for medisinsk mikrobiologi distribuerer prøvesvar elektronisk til mottakende journalsystemer så snart svaret foreligger.

For personer med norsk personnummer publiseres resultater på analysen SARS-CoV-2 PCR HelseNorge.no så snart resultatet er klart. Prøveresultat kan ikke forventes før tidligst 24 timer etter at laboratoriet har mottatt prøven.

Prøvesvar som ikke går elektronisk sendes på papir to ganger til dagen, kl. 09:30 og 13:00. Dette sendes via Posten eller budtjeneste før kl. 15:00 på hverdager.

 

Elektronisk svarrapport

Våre elektroniske prøvesvar sendes i formatet BASE64. Dvs. at prøvesvarene kommer med et PDF-vedlegg som viser svaret slik det ville sett ut på papir. Som akkreditert laboratorium har vi et ansvar for å sikre at våre prøvesvar har korrekt visning. Vi krever derfor at alle nye journalsystemer som ønsker elektroniske svar har støtte for PDF-vedlegg. Vi oppfordrer alle våre svarmottakere til å benytte PDF-vedlegg ved tolking av våre prøvesvar.

 

Telefonsvar

Vi gjør oppmerksom på at alle kritiske prøvesvar blir ringt til rekvirent straks de foreligger.

NB!
På grunn av stor pågang til våre telefoner, oppfordrer vi alle interne rekvirenter til å sjekke om svaret foreligger i journalsystemet før det ringes.

Muntlige prøvesvar skal som hovedregel kun gis til rekvirenten/svarmottaker, representant for rekvirenten/svarmottaker eller annen lege/institusjon med behandlingsansvar for pasienten. Pasienter og pårørende må henvende seg til disse for å få egne prøvesvar.

 

Forventet svartid, generell informasjon

For oversikt over forventet svartid på våre analyser; se på analyseoversikten i Laboratoriehåndboken.

Alle prøver tas hånd om så fort som mulig etter ankomst til laboratoriet. Forventet svartid er angitt etter mottak av prøven.  

I forbindelse med høytidsdager vil svartiden forlenges noe.

Bakteriedyrkning tar tid, vanligvis mellom 1-3 døgn. Resistensbestemmelse krever minimum ett døgn i tillegg.

Serologi og PCR settes opp med varierende intervaller. Storvolumsanalyser settes opp daglig, mens analyser med lav etterspørsel settes opp en eller to ganger ukentlig. Det gjøres også oppmerksom på at i perioder med stor belastning på enkeltanalyser, f.eks. ved utbrudd, epidemier eller lignende, må det påregnes noe lengre svartid.

Overvåking av svartid er en av våre kvalitetsindikatorer, og det gjøres tiltak for forbedring av svartiden der det er mulig.
Rekvirenter som har innspill eller kommentarer vedrørende våre svartider, bes ta kontakt med laboratoriet. Vi tilstreber å gjenspeile rekvirentens behov.

 

Kopisvar

Kopisvar til annen rekvirent kan føres på papirrekvisisjon eller ved elektronisk bestilling. Dersom en rekvirent i primærhelsetjenesten (PHT) på et senere tidspunkt ønsker kopi av en eller flere svarrapporter som opprinnelig er sendt til en annen rekvirent i PHT, må denne forespørselen komme via den opprinnelige rekvirenten.

Alle våre prøvesvar til primærhelsetjenesten overføres automatisk til pasientens journal i DIPS.