ESBL screening (A*)

ESBL screening (A*) v. 1.7, 27.11.2022

 

Indikasjon

Spørsmål om kolonisering/bærerskap av ESBL-produserende Gram-negative stavbakterier, inkludert karbapenemaseproduserende Acinetobacter spp.

Prøvemateriale

Rektalpensel; eSwab fra Copan i flytende Amies medium (hvit kork).

For pasienter som legges inn i norske helseinstitusjoner direkte fra helseinstitusjoner utenfor Norden: I tillegg til rektalpensel skal det tas penselprøve (eSwab) fra hals og hud fra begge aksiller og lysker for screening med tanke på karbapenemaseproduserende Acinetobacter spp.

Andre prøvelokalisasjoner/-materialer (sår, kateterurin, tubesekret) kan i noen tilfeller være aktuelle. Sårprøver tas som penselprøve (eSwab). Urin og prøve fra nedre luftveier tas på sterilt glass uten tilsetning

Pasientforberedelser

Ingen

Prøvetaking

Rektalprøven tas direkte fra rektum/endetarmsslimhinnen ved å føre penselen like innenfor endetarmsåpningen. Det er viktig at penselen blir synlig forurenset med avføring.

Hals og hudprøve: Prøven tas direkte fra hals og hud. Bruk en pensel til halsprøve og en felles pensel til alle hudlokalisasjoner (begge aksiller og begge lysker).

Sårprøver, urinprøver og prøver fra nedre luftveier tas på samme måte som til bakteriologisk dyrkning.

Kliniske opplysninger

Oppgi indikasjon for ESBL screening. Spesifiser dersom pasienten er direkte overflyttet fra helseinstitusjon utenfor Norden (indikasjon for screening med tanke på karbapenemaseproduserende Acinetobacter spp).

Prøvebehandling

Prøven oppbevares i kjøleskap

Forsendelse

Ingen spesielle hensyn

Holdbarhet

To døgn

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Bakteriologisk dyrkning

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager.

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag.

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Negative prøver: 1 dag

     -Positive prøver: 2-3 dager

Polikliniske prøver:

     -Negative prøver: 1-2 dager

     -Positive prøver: 2-4 dager

 

Nye positive funn meddeles fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg elektronisk hos pasienter som er innlagt ved sykehus eller annen institusjon.

Svarvurdering

Rektalprøve og prøver fra øvrige lokalisasjoner utenom prøver fra hals og hud: ESBL (evt inkludert karbapenemaseproduserende Acinetobacter spp) påvist/ikke påvist

Hals og hudprøver: Karbapenemaseproduserende Acinetobacter spp påvist/ikke påvist

Kommentar

Karbapenemaseproduserende Acinetobacter screening inngår i vanlig ESBL screening, og vil svares ut på samme svarrapport som vanlig ESBL screening. I screeningprøver hvor det kun skal undersøkes for karbapenemaseproduserende Acinetobacter (hals og hudprøver), vil svarrapporten spesifisere at det kun er undersøkt for Acinetobacter spp.

Det gis ikke ut resistensbestemmelse da bærerskap av ESBL i tarm ikke kan saneres.

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Referanse

Undersøkelse for smittsomme sykdommer hos asylsøkere, nyankomne flyktninger og innvandrere - FHI

Akkrediteringsstatus*

Rektalprøve, prøve fra hals og hud: Akkreditert.

Øvrige prøvematerialer: Ikke akkreditert