Pretransfusjonsundersøkelse

Pretransfusjonsundersøkelse v. 1.2, 09.04.2021

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass (uten gel)

 

Analysevolum

6 mL EDTA-blod (minimum 3 mL) 
Barn<3 mnd: kapillærblod

 

Dersom pasienten ikke finnes i avd. for immunologi og transfusjonsmedisin sitt datasystem ProSang fra tidligere, kreves det to pretransfusjonsundersøkelsesprøver tatt på ulikt tidspunkt for å sikre to uavhengige identifiseringer av pasienten.

 

Ved positiv pretransfusjonsundersøkelse må utredning utføres for å bestemme antistoffspesifisitet. Dette kan være tidkrevende og kreve mer enn 6 mL prøvevolum.

 

Prøvetaking

Inneliggende pasienter:

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Fødselsnummer/D-nummer sjekkes mot ID-armbånd og rekvisisjon. Prøvetaker skal signere på medfølgende rekvisisjon som dokumentasjon på at korrekt identifisering av pasienten er utført.

 

Polikliniske pasienter:

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Gyldig legitimasjon bør forevises.

Fødselsnummer/D-nummer skal også sjekkes mot rekvisisjon.

Prøvetaker skal signere på medfølgende rekvisisjon som dokumentasjon på at korrekt identifisering av pasienten er utført.

 

NB!! Dersom det er uoverensstemmelse mellom prøve/rekvisisjon eller at prøve/rekvisisjon ikke er korrekt merket eller signert av prøvetaker vil dette medføre at prøve ikke kan godkjennes.

Det må da tas ny prøve av pasienten.

 

Prøvebehandling

Prøven må ikke utsettes for frost.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Prøven er holdbar i 4 døgn fra prøvetakingstidspunkt

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato og klokkeslett

Metode

ABO/RhD-typing: Hemagglutinasjon

Erytrocyttantistoffscreening: Indirekte Antiglobulin Teknikk

Indikasjon

Planlagt transfusjon av blodkomponenter eller ved sannsynlig transfusjonsbehov.

Utføres

Hele døgnet, alle dager, hele året

Svarvurdering

Pretransfusjonsprøven gir grunnlag for valg av forlikelige blodkomponenter ved transfusjon.

 

Svar angis som ABO/RhD-typing og antistoffscreening

 

Antistoffscreening - (negativ): 

I plasma er ikke påvist irregulært erytrocyttantistoff.


Antistoffscreening + (positiv): 

I plasma er påvist irregulært erytrocyttantistoff.

Evt. spesifisitet

 

Direkte antiglobulintest: negativ/positiv

 

Kommentar

Kontroll av ABO/RhD-type og antistoffscreening i pretransfusjonsprøve tatt ved to forskjellige identifiseringer av pasienten må foreligge før ABO/RhD-typelike blodkomponenter kan gis.

 

Resultat av pretransfusjonsprøve er gyldig i 4 døgn etter prøvetaking, dvs at prøven ikke må være over 4 døgn på transfusjonstidspunktet.

 

Ved negativ pretransfusjonsundersøkelse kan blodkomponenter leveres ut på elektronisk forlik eller enkel forlikelighetstest for å avdekke ABO-uforlik.

 

Ved positiv pretransfusjonsundersøkelse må prøven utredes og antistoffspesifisitet må bestemmes.

I tillegg vil det bli utført direkte antiglobulintest (DAT) og evt. fenotyping.

 

Ved funn av irregulære erytrocyttantistoff må utvalgt blod til pasienten testes opp mot pasientens plasma i forkant av transfusjon, såkalt forlikelighetstest.

Både enkelt og utvidet forlikelighetstest vil bli utført ved positiv antistoffscreening

 

NLK-koder:

NPU01945 ABO/RhD-typing

NPU26690 Erytrocyttantistoff screening

NOR25793 Erytrocytt-antistoff forlik, enkelt

NPU21913 Erytrocytt-antistoff forlik, utvidet

NPU21406 Elektronisk forlik

NPU20025 Direkte antiglobulintest

NPU20200 Ery-antigen liste (fenotyping)

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - transfusjonsmedisinske analyser

 

Merk skjema med:

 

         For- og etternavn på rekvirerende lege

         Sengepost og telefonnummer

         Pasientens for- og etternavn

         Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

         Prøvetakingsdato og klokkeslett

         Prøvetakers signatur

         Kryss for pretransfusjonsundersøkelse

 

Kopimottaker: Den som tar prøve skal oppføres som hovedrekvirent på rekvisisjon.  Dersom eks. sykehusavdeling skal motta kopi av svar, må dette anmerkes på rekvisisjon.

 

Avdeling

Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse- Immunhematologi

Tlf 51518822

Referanser

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, gjeldende utgave

Prøvetaking: Blodprøver til pretransfusjonsundersøkelser (Ikke tilgjengelig)