Pretransfusjonsundersøkelse v. 1.3

 

Rekvirering

Elektronisk rekvirering via Interactor/DIPS Arena:

 

 

Bestill analyse «Pretransfusjonsundersøkelse (BBANK1)» i DIPS Arena/Interactor.

 

Er det behov for å bekrefte pasientens blodtype i en prøve 2 (ABO RhD-typing), ringer ITM (avd. for immunologi og transfusjonsmedisin) rekvirerende avdeling og ber de legge inn bestilling på ny blodprøve, prøve 2 (ABO RhD-typing).

Pretransfusjonsundersøkelsen (prøve 1) vil i tillegg besvares med kommentaren «Vennligst send ny blodprøve (prøve 2) til kontroll av pasientens blodtype, for å få gyldig pretransfusjonsundersøkelse.» Etterlyser ikke ITM en prøve 2, har pasienten allerede en registrert blodtype (ABO RhD-type) i ProSang (ITMs LIMS) og en prøve 2 er unødvendig.

 

 

Rekvisisjonsskjema skal i utgangspunktet kun brukes dersom elektronisk rekvirering ikke er mulig.

 

Rekvisisjonsskjema:

DokumentRekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - transfusjonsmedisinske analyser (Gyldig)

 

Merk skjema med:

·         For- og etternavn på rekvirerende lege

·         Legesenter/avdeling

·         Pasientens for- og etternavn

·         Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

·         Prøvetakingsdato og klokkeslett

·         Kryss for Pretransfusjonsundersøkelse

 

Kopimottaker: Den som tar prøve skal oppføres som hovedrekvirent på rekvisisjon.  Dersom eks. sykehusavdeling skal motta kopi av svar, må dette anmerkes på rekvisisjon.

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass (uten gel)

 

 

Analysevolum

6 mL EDTA-blod (minimum 3 mL) 
Barn<3 mnd: kapillærblod (EDTA)

 

Ved positiv pretransfusjonsundersøkelse må utredning utføres for å bestemme antistoffspesifisitet. Dette kan være tidkrevende og kreve mer enn 6 mL prøvevolum.

 

Prøvetaking

For ALLE prøver til avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin SKAL prøvetaker påføre sin 4 eller 6-tegnskode på etiketten med kulepenn. Dette bekrefter korrekt identifisering av pasient ved prøvetakning. Koden skal være lesbar. 

For primærhelsetjenesten: Prøvetaker skriver sitt fulle navn på etiketten.

Prøveglass uten lesbar 4 eller 6-tegnskode/navn vil bli avvist!! Det må da tas ny prøve av pasienten.

 

Inneliggende pasienter:

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Fødselsnummer/D-nummer sjekkes mot ID-armbånd og rekvisisjon.

 

Polikliniske pasienter:

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Gyldig legitimasjon bør forevises.

Fødselsnummer/D-nummer skal også sjekkes mot rekvisisjon.

Prøvebehandling

Prøven må ikke utsettes for frost.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Prøven er holdbar i 4 døgn fra prøvetakingstidspunkt

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato og klokkeslett
  • Rekvirerende avdeling/rekvirent

Metode

ABO/RhD-typing: Hemagglutinasjon

Erytrocyttantistoffscreening: Indirekte Antiglobulin Teknikk

Indikasjon

Planlagt transfusjon av blodkomponenter eller ved sannsynlig transfusjonsbehov.

Utføres

Hele døgnet, alle dager, hele året

Svarvurdering

Pretransfusjonsprøven gir grunnlag for valg av forlikelige blodkomponenter ved transfusjon.

 

Svar angis som ABO/RhD-typing og antistoffscreening

 

Antistoffscreening - (negativ): 

I plasma er ikke påvist irregulært erytrocyttantistoff.


Antistoffscreening + (positiv): 

I plasma er påvist irregulært erytrocyttantistoff.

Evt. spesifisitet

 

Direkte antiglobulintest: negativ/positiv

 

Kommentar

Kontroll av ABO/RhD-type og antistoffscreening i pretransfusjonsprøve tatt ved to forskjellige identifiseringer av pasienten må foreligge før ABO/RhD-typelike blodkomponenter kan gis.

 

Resultat av pretransfusjonsprøve er gyldig i 4 døgn etter prøvetaking, dvs at prøven ikke må være over 4 døgn på transfusjonstidspunktet.

 

Ved negativ pretransfusjonsundersøkelse kan blodkomponenter leveres ut på elektronisk forlik eller enkel forlikelighetstest for å avdekke ABO-uforlik.

 

Ved positiv pretransfusjonsundersøkelse må prøven utredes og antistoffspesifisitet må bestemmes.

I tillegg vil det bli utført direkte antiglobulintest (DAT) og evt. fenotyping.

 

Ved funn av irregulære erytrocyttantistoff må utvalgt blod til pasienten testes opp mot pasientens plasma i forkant av transfusjon, såkalt forlikelighetstest.

Både enkelt og utvidet forlikelighetstest vil bli utført ved positiv antistoffscreening

 

NLK-koder:

NPU01945 ABO/RhD-typing

NPU26690 Erytrocyttantistoff screening

NOR25793 Erytrocytt-antistoff forlik, enkelt

NPU21913 Erytrocytt-antistoff forlik, utvidet

NPU21406 Elektronisk forlik

NPU20025 Direkte antiglobulintest

NPU20200 Ery-antigen liste (fenotyping)

Avdeling

Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse- Immunhematologi

Tlf 51518822

Referanser

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, gjeldende utgave