Resistensbestemmelse (A)

Resistensbestemmelse (A) v. 1.7, 27.11.2022

 

Prøvemateriale

Bakteriekulturer

Candidakulturer

 

Resistensbestemmelse utføres på bakterie- og Candidakulturer som dyrkes frem på laboratoriet fra ulike pasientprøver

 

Avdelingen utfører ikke resistensbestemmelse på virus, parasitter eller på andre sopparter enn Candida

 

Metode

For bakterier brukes følgende metoder:

-Lappediffusjonsmetode

-Minste inhiberende konsentrasjons (MIC) gradienttest

-Mikrobuljongfortynningsmetode

 

For Candida arter brukes mikrobuljongfortynningsmetode

 

Metoder som er brukt angis på svarrapporten

 

Det benyttes brytningspunkter anbefalt av European committee on antimicrobial susceptibility testing (EUCAST)

 

Indikasjon

Bakterier: Bakterier som vurderes som sannsynlig patogene for pasienten og som kan medføre behandling med antibiotika.

 

Candida: Rutinemessig resistensbestemmes isolater fra invasive infeksjoner, det vil si isolater påvist i blodkultur og i indre organ. Overfladiske Candidaarter resistensbestemmes kun unntaksvis (ved for eksempel terapisvikt, dette må oppgis på rekvisisjonen).

 

Utføres

Bakteriekultur fra

-Blodkulturer og spinalvæsker: Alle dager

-Andre sykehusprøver: Mandag til lørdag

-Polikliniske prøver: Mandag til fredag

 

Candidakultur: Mandag til lørdag

 

Svartid

Bakterier:

Vanligvis foreligger resistensbestemmelse to dager etter at prøven ankommer laboratoriet. Blandingskulturer og langsomtvoksende bakteriearter kan kreve lengre svartid.

 

Candida:

Vanligvis foreligger resistensbestemmelse 1-2 dager etter at isolatet er dyrket frem, det vil si 3-4 dager etter at prøven ankomer laboratoriet. Blandingskulturer og langsomvoksende Candida isolater kan kreve lengre svartid.

 

Funn som har smittevernmessig konsekvens meddeles fortløpende telefonisk og elektronisk.

Svarvurdering

Resistensbestemmelse av bakterier og Candidaarter rapporteres med følsomhetskategoriene

-      S = Følsom, standarddose

-      I = Følsom, økt eksponering

-      R = Resistent

 

Økt eksponering kan oppnås ved å tilpasse doseringen av det antimikrobielle middelet eller ved naturlig oppkonsentrasjon på infeksjonsstedet.

 

Ved bruk av MIC gradienttest og mikrobuljongfortynningsmetoder oppgis vanligvis MIC-verdi sammen med følsomhetskategorisering for det aktuelle middelet.

 

Referanser

1. http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/

2. https://unn.no/fag-og-forskning/arbeidsgruppen-for-antibiotikasporsmal-og-metoder-for-resistensbestemmelse-afa under «S-I-R 2019».

3. http://www.nordicast.org/

     4. EUCAST: AST of fungi

 

 

Kommentar

Resistensbestemmelse bestilles ikke som egen analyse. Ut fra klinisk relevans vurderer avdelingen hvilke mikrober som skal resistensbestemmes og hvilke resultater som skal rapporteres ut til rekvirent.

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk.

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus

Akkreditert