CKMB Masse, (073)

CKMB Masse, (073) v. 1.12, 02.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpippetert serum / serum over gel er holdbart i 3 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Alinity i (Abbott)

Indikasjon

Som supplement til Troponiner ved mistanke om akutt hjerteinfarkt. Spesielt aktuell ved mistanke om re infarkt, siden CK-MB normaliseres raskere enn Troponiner.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0 - 5 ug/L

Analytisk variasjon (CV)

6 % i nivå 3 - 40 ug/L

Svarvurdering

Kun høye verdier har klinisk betydning.

Ved ukomplisert akutt hjerteinfarkt sees økning av CK-MB hos halvparten av pasientene etter 4-6 timer og hos nesten alle etter 10 timer, med maksimal verdi etter omkring 10-20 timer og normalisering i løpet av 2-3 døgn etter smertedebut.

Maksimalverdien er positivt korrelert til størrelsen av infarktet og graden av re vaskularisering. Gjennomsnittlig maksimalverdi er 10-25 ganger øvre referansegrense.

Høye verdier kan også sees etter hjertekirurgi, ved akutt myokarditt og kardiomyopati og ved store muskelskader, for eksempel ved rhabdomyolyse, dystrofier og polymyositter. Ved disse tilstandene sees ikke det forløpet av CK-MB som er typisk for hjerteinfarkt. Enkelte pasienter med kronisk nyresvikt har konstant litt høye verdier, selv om det ikke er tegn til akutt myokardskade. Kan også være forøket ved primær muskelsykdom, eller ved intensiv fysisk trening.

CK-MB bør vurderes i forhold til samtidig målt total-CK. Ratio CK-MB (µg/L) / CK (U/L) er hos friske og ved skjelettmuskelskader vanligvis mindre enn 0,03-0,06.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg ifra Abbott

Informasjon ifra glassleverandør (Med kjemi)

Referanseområdet er laget ved analyse av 239 Nobida prøver fra NORIP prosjektet

Kommentar

Måleområde: 3 – 600 ug/L

Svar utgis uten desimaler

NPU kode: 19750

Refusjonskategori: MB4

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert