Digoksin (101)

Digoksin (101) v. 1.9, 23.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (minimum 250 µL)

Prøvetaking

Skal svaret vurderes i relasjon til terapeutisk område, bør prøven tas slik at bunnkonsentrasjonen blir målt, dvs. rett før neste dose, og når konsentrasjonen er i likevektstilstand, dvs. 8 døgn etter siste doseendring hos voksne med normal nyrefunksjon.

Etter behandling med digitalisantistoff (DigiFab, Digibind) må man vente i 1-2 uker før ny prøve tas.

S-kalium bør medbestemmes fordi hypokalemi øker risiko for intoksikasjon selv ved serumkonsentrasjon innenfor referanseområdet.

Holdbarhet

Sentrifugert gelglass/avpipettert serum er holdbart i 2 døgn. Oppbevares kjølig, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk.
Analyseinstrument: Abbott Architect C16000

Indikasjon

Uoverensstemmelse mellom oppnådd og forventet behandlingseffekt.
Mistanke om digoksin-forgiftning.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Terapeutisk intervall: 0,6 - 1,2 nmol/L
Toksisk konsentrasjon: > 3,8 nmol/L
Kilde: Farmakologiportalen.no

Analytisk variasjon (CV)

<8% i terapeutisk område.

Biologisk variasjon

Leverlidelser, nyresykdommer øker konsentrasjonen. Nedsatt utskillelse hos eldre.

Svarvurdering

Det anbefalte terapeutiske området gjelder behandling av hjertesvikt med sinusrytme. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig ved andre indikasjoner, f.eks. atrieflimmer. Risiko for toksiske effekter ses hyppigst ved serumkonsentrasjoner over 3,8 nmol/L, men også ved verdier mellom 2,6 og 3,8.
Digoksin interaksjoner: Blant annet kan amiodaron, erytromycin, klaritromycin og atorvastatin øke konsentrasjonen, mens fenytoin og johannesurt kan senke konsentrasjonen. Se Felleskatalogen eller
Legemiddelverkets interaksjonssøk.
Det er et betydelig overlapp mellom terapeutisk og toksisk område på grunn av interindividuelle forskjeller. Akutt hjerteinfarkt, myokarditt, hypotyreose, hypoksi, hypokalemi, hypomagnesemi og hyperkalsemi øker følsomheten for digoksin. Ved hypertyreose sees redusert effekt. På grunn av den lave binding av digoksin til serumalbumin er det ikke nødvendig å ta hensyn til albuminkonsentrasjon i serum ved vurdering av målte konsentrasjoner.

Referanser

Kilde: UpToDate
Brukerhåndbok i klinisk kjemi:

Kommentar:

Ringe grense: Verdier > 2,6 nmol/L ringes rekvirent.

Feilkilder:
Etter behandling med digitalisantistoff (DigiFab, Digibind) vil svaret være fask forhøyet i 1-2 uker.

Endogene digoksinliknende faktorer kan gi falskt for høye verdier. Dette kan forekomme i sera fra normale nyfødte, gravide i 3. trimester og pasienter med nyre- og/eller leversvikt.

Analysekode NPU 01886
Refusjonstakst KF3

Avdeling

Avdeling for Medisinsk Biokjemi
Tlf. 51519514
Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringstatus

Akkreditert