D-Dimer (034)

D-Dimer (034) v. 1.11, 06.09.2021
Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon. Usentrifugert glass sendes.

Analysevolum 0,5 ml plasma. Fyll opp glasset helt under prøvetaking.
Holdbarhet 72 timer.
Merking av prøver Sett barkoden på langs.
Metode Immunoturbidimetrisk.
Indikasjon Mistanke om tromboemboliske tilstander som ved dype vene tromboser (DVT), lungeemboli (LE), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og pre-eklampsi
Utføres Hele døgnet.
Referanseområde

0 - 0,80 mg/L FEU.

For pasienter 0-50 år er verdier < 0,50 mg/L FEU en aksjonsgrense for å utelukke DVT. For personer > 50 år er aksjonsgrensen lik alder multiplisert med 0,01 mg/L FEU.

Analytisk variasjon (CV) 6 %
Svarvurdering

Ved lav/moderat risiko for DVT og normal D-dimer (< 0,50 mg/L FEU) kan DVT utelukkes. Negativ prediktiv verdi (93- 97 %) rapporteres som et kvantitativt resultat inntil 4,40 mg/L FEU. Høyere konsentrasjoner rapporteres som >4,40 mg/L FEU.

Feilkilde: Pasientprøver kan inneholde heterofile antistoffer (f.eks. humanti antistoffer mot mus (HAMA) og rheumatoide faktorer) som kan reagere i immunoanalyser for å gi et feilaktig hevet eller lavere resultat.

Kommentarer

NPU-kode: NPU19767

Refusjonstakst: MB9

Referanser Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Koagulasjon