Trombocyttindekser (009) (MPV, PDW, P-LCR%) v. 2.3, 22.11.2022
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Holdbarhet

48 t.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Feilkilder

For dårlig blanding ved prøvetaking med påfølgende koageldannelse. Feil oppbevaring av prøven. For gammel prøve. Trombocyttaggregering. 

I enkelte tilfeller med store trombocytter eller alvorlig trombocytopeni vil trombocyttindekser ikke bli beregnet.

Metode

Maskinell trombocyttvolummåling: Impedanse.
Instrument: Sysmex XN.

Indikasjon

 

Trombocyttindekser er relatert til morfologi og trombopoiese.

MPV: Mean platelet volume. Middel trombocyttvolum.

PDW: Platelet distribution width. Denne beskriver størrelsesfordelingen av trombocytter. PDW øker ved trombocytt-anisocytose.

P-LCR%: Platelet large cell ratio. P-LCR% indikerer mengden sikulerende trombocytter som er større enn 12 fL.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

MPV:

Kvinner og menn: 9,2 – 12,5 fL

PDW: 

9 - 15 fL

P-LCR%:

15 - 49 %

Analytisk variasjon (CV)

MPV: 2 % i nivå 9,4 fL

PDW: 4 % i nivå 8,4 fL

P-LCR%: 11 % i nivå 15,9 %

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Usman Ali et al (Hematol Transfus Cell Ther, 2019;41(2):153-157.) (referanseintervall PDW)
SYSMEX (referanseintervall P-LCR%)
Egne forsøk

Kommentar

Analysekode NPU03562

Refusjonskode MB0

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi