Cervix, prøve til cytologi og HPV-undersøkelse, væskebasert v. 1.11

Prøvemateriale

Celleprøve

Pasientforberedelser

Prøve bør ikke tas når pasienten menstruerer.

Prøvetaking

ThinPrep® Pap Test Hurtigguide

  • ThinPrep® prøvebeholder med PreservCyt, som inneholder 50% metanol
  • Cervixbrush (spesialbørste av myk plast)
  • Alternativt kan en bruke Medscand Sample Collection kit, der en bruker plastspatel og cytobrush som begge skylles i den samme ThinPrep prøvebeholderen. Det er en fordel å skylle spatel først.

 

Det er viktig at prøvetakingen skjer raskt av to grunner:

         Prøvematerialet må ikke lufttørke

         Så fort børsten kommer i kontakt med prøvebeholderens konserveringsløsning, begynner cellene å bli fiksert til børsten! Det er derfor viktig at man begynner å frigjøre cellene fra børsten straks etter at prøven er tatt.

Ta en adekvat celleprøve fra cervix ved å bruke det børstelignende instrumentet. Sett de sentrale delene av børsten inn i den endocervicale kanalen dypt nok til at de kortere delene på børsten er i full kontakt med ectocervix. Dytt forsiktig, og roter børsten rundt 5 ganger.

 

Skyll børsten i PreservCyt®væsken ved å dytte børsten mot bunnen av prøvebeholderen 10 ganger, slik at ”børstehårene” tvinges fra hverandre.

Til slutt, visp børsten kraftig for å ytterligere frigjøre materiale. Kast børsten.

 

La ikke børstehodet ligge i prøvebeholderen!

 

Skru lokket fast på beholderen, slik at merket på lokket har passert merket på beholderen.

 

Den væskebaserte prøven brukes til både HPV-test og cytologi.

 

For mer informasjon, se Hologic sin nettside, https://www.hologic.com/thinprep med beskrivelser av god og riktig prøvetaking.

Prøvebehandling

Prøven oppbevares i romtemperatur.

Forsendelse

Sjekk at lokket er skrudd godt på før forsendelse til laboratoriet.

ThinPrep® prøvebeholderen merkes godt før forsendelse. Prøven rekvireres elektronisk før forsendelse. Dersom det brukes papirremisse/rekvisisjonsskjema, legges det i bioposen sammen med prøvebeholderen som sendes til Avdeling for patologi. Sjekk at remissen er riktig utfylt og prøven ordentlig merket før den pakkes for sending.

Holdbarhet

Cellene fikseres i PreservCyt-væsken i boksen, og er holdbare i flere uker i romtemperatur.

Merking av prøve

Sett en merkelapp med kvinnens navn og Id-nummer (11 siffer) på prøvebeholderen.

NB! Ikke sett merkelapp på tomt område på prøvebeholderen da dette er til laboratoriets bruk.

 

Metode

Endringer i Livmorhalsprogrammet fom 1/7-2023: Primær HPV-test – nå også for kvinner under 34 år

Primær HPV-test for alle kvinner i screeningalder 25-69 år

HPV analyseres med PCR-metode på Cobas fra Roche Diagnostics. Den tester på 14 høyrisikovirus HPV.

Cytologi utføres dersom:

         Positiv ved HPV primærscreening

         Oppfølging/kontroll pga tidligere funn

         Symptom

         <25 år

Prøven prepareres i ThinPrep 5000 Autoloader, PAP-farges og undersøkes ved mikroskopi.

 

Indikasjon

         Rutineprøve iht Livmorhalsprogrammet (screening).

         Kontrollprøve / klinisk prøve

         Livmorhalsprøve pga symptomer/funn

Utføres

Mandag – fredag mellom kl 08.00 og 15.30

Svarvurdering

Primær HPV-test: Det testes for HPV genotype 16 og 18 spesifikt, samt høyrisiko HPV der følgende genotyper inngår: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68. Hvis en eller flere genotyper påvises, blir prøven i tillegg mikroskopert. Anbefaling om videre oppfølging blir gitt i hht nasjonale retningslinjer. 

Cytologi: besvares etter Bethesda-klassifikasjon for rapportering av cervix-cytologi. Det blir også gitt anbefaling om oppfølging ved funn i prøven.

Svar på cytologi og HPV-test skal samordnes. Dvs at ett svar sendes ut, med videre anbefaling i hht retningslinjer utarbeidet av rådgivningsgruppen/kvalitetsmanualen.

Referanser

-      Brukerveiledninger fra Hologic som leverer ThinPrep

-       Kvalitetsmanualen for Livmorhalsprogrammet fra Kreftregisteret

Kommentar

Unngå (fordi det kan forurense prøven):

         å ta prøve når pasienten menstruerer. Selv om væskebasert cytologi reduserer blod som hindrer vurderingen, har kliniske studier vist at store mengder blod fortsatt kan påvirke vurderingen av prøven, medføre behov for ekstraprosedyrer ("vasking") og evt. gi utilfredsstillende resultater også for HPV-test.

 

         å smøre spekulum med prøvetakingsgel. Selv om smøregeler er vannløselige, kan store mengder gel påvirke testen og medføre utilfredsstillende eller suboptimale resultater. Om nødvendig, bruk små mengder vannbasert gel på øvre langside. Alternativt kan varmt vann benyttes.

 

         Å eksplorere før prøvetakning, ettersom det også påfører gel i prøvetakningsområdet.

 

 

         overflødig slim, og eventuell annen utflod. Dette må tas FORSIKTIG bort før prøven blir tatt.

Rekvirering

Eksterne rekvirenter: med tilgang til elektronisk rekvirering benytter DIPS Interactor ved rekvirering av prøver.

 

Eksterne rekvirenter som ikke har DIPS Interactor bestiller ved bruk av papirrekvisisjon.

 

Papirrekvisisjon kan hentes på SUS internett:

 

Avdeling for patologi - Skjema for rekvirering av undersøkelser

 

Interne rekvirenter/SUS: Rekvireres fra patologitjenestekatalogen i DIPS Arena.

 

Se også:

Avdeling for patologi - Rekvirering av prøver - EQS 24968

 

Informasjonsskriv og Reservasjonsskjema

Fra 1.1.2014 har pasienten rett til å reservere seg mot lagring av personopplysninger 

Informasjon om retten til å reservere seg skal nå gis til alle kvinner som møter til celleprøve. Informasjon og reservasjonsskjema finnes lett tilgjengelig på kreftregisteret.no/livmorhals.

Dersom kvinnen ønsker å reservere seg / oppheve reservasjon må kvinnen selv gjøre dette på nett eller ved å sende skjemaet til adressen som står nederst på reservasjonsskjemaet. Reservasjons-skjemaet skal ikke sendes med prøven til avdeling for patologi.

Avdeling

Avdeling for patologi

Tlf 51 51 93 72

Cytologiseksjonen, åpningstid man-fre 0800-1530