Differensialtelling av leukocytter (-41) v. 1.16, 22.11.2022

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Holdbarhet

36 timer. Dersom prøven ikke blir sendt til laboratoriet samme dag må den oppbevares i kjøleskap fram til forsendelse.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Fluorescense flowcytometri.

Indikasjon

Abnormalt antall leukocytter som ikke umiddelbart kan forklares.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Benevning: *109/L

Alder  

Nøytro

Lymfo

Mono

Eos

Baso

0-7 dg

1,5-28,0

2.0-17.0

0,10-2,20

0,0-1,0

0,0-0,4

8-14 dg 

1,0-9,5

2,5-17,0  

0,10-2,00  

0,0-0,8  

0,0-0,4

15-30 dg

1,0-9,0   

2,5-16,5  

0,10-1,40  

0,0-0,6  

0,0-0,4

1-6 mnd

1,0-8,5   

4,0-10,5

0,10-1,20  

0,0-0,6  

0,0-0,6

7-12 mnd

1,5-8,5  

4,0-10,5  

0,10-1,20  

0,0-0,6  

0,0-0,4

1-3 år  

1,5-8,5  

3,0-9,5   

0,10-1,00  

0,0-0,6

0,0-0,4

4-9 år  

1,3-9,0   

0,9-7,1   

0,02-1,30  

0,0-1,2  

0,0-0,4

10-17 år

1,4-8,4   

0,8-6,1   

0,03-1,30  

0,0-0,9  

0,0-0,08

Kvinner

1,9-7,4

1,2-3,6

0,25-0,90

0,03-0,44

0,01-0,08

Menn

1,7-6,3

1,0-3,3

0,26-0,90

0,03-0,44

0,01-0,08

 

Analytisk variasjon (CV)

Nøytrofile granulocytter: 3 % i nivå 2,9 x 109​/L.

​Lymfocytter: 4 % i nivå 1,9 x 109​/L.

​Monocytter: 8 % i nivå 0,9 x 109​/L.

Eosinofile granulocytter: 7 % i nivå 0,7 x 109​/L.

​Basofile granulocytter: 3 % i nivå 0,3 x 109​/L.

Svarvurdering

Umodne leukocytter: Leukemier, infeksjoner, toksiske tilstander, reaktive tilstander.

Nøytrofile granulocytter:

Nøytrofili: Infeksjoner, vevshenfall, blødninger, myelofibrose.

Redusert antall nøytrofile granulocytter: Toksisk beinmargsdepresjon, maligne prosesser i beinmarg, sepsis.

Eosinofile granulocytter:

Økte verdier: astma, allergi, DRESS syndrom, lymfocytær-eosinofili i rekonvalesens etter infeksjon, aspergillose, HIV, leukemi (ALL. CML, eosinofil leukemi), lymfom, parasittinfeksjoner (særlig innvollsormer), sykdommer i hud, lunger og bindevev (Addison sykdom, Kawasaki vaskulitt, Løfflers endokarditt), leversykdom, interstitiell nyresykdom, Immunedefekter hos barn (Wiskott-Aldrich, DiGeorge, Nezelof). Cystisk fibrose. Medikamenter: Antibiotika (furadantin, penicillin, sulfa, tetracykliner), kodein, antimalariamidler, antiepileptika (carbamazepin), nevroleptika (phenytoin). Behandling med visse cytokiner. Hypereosinofilt syndrom (idiopatisk) HES, Job syndrom.

Grad av eosinofili gir begrenset informasjon om årsak. Svært kraftig eosinofili gir klar mistanke om myeloproliferativ sykdom. Allergiske sykdommer gir oftest ikke eosinofili >1,5 × 109/L og sjelden >5 × 109/L. Muskelarbeid kan øke antallet uten at det foreligger sykdom.

Lave verdier: har liten klinisk interesse. Sees ved stress (forbrenninger, operasjon, elektrosjokk, fødsel) og steroidbehandling.

Videre vurdering: Blodutstryk bør i tillegg bestilles ved vedvarende eosinofili uten kjent årsak, avvik i andre cellelinjer eller dersom klinikk tilsier det.

Lymfocytose: Virale infeksjoner, lymfatiske leukemier.

Monocytter: Økt antall monocytter ses ved en rekke tilstander. Det er viktig å skille mellom reaktiv monocytose, og monocytose som følge av myeloproliferativ sykdom. Reaktiv monocytose ses ofte ved kroniske infeksjoner og inflammatoriske sykdommer. Kan også forekomme ved mer akutte infeksjoner og ved en del kreftsykdommer. Vedvarende monocytose >1,5 x 109/L uten kjent årsak kan gi mistanke om myeloproliferativ sykdom.

Redusert antall monocytter kan ses ved kortikosteroid behandling og for øvrig gjerne ved tilstander som gir cytopeni, f. eks. ved cytostatika behandling.

Monocytose kan følges opp med kontroll av differensialtelling for å utelukke reaktive og forbigående forandringer.

Blodutstryksvurdering bør i tillegg bestilles ved vedvarende monocytose uten kjent årsak, avvik i andre cellelinjer eller dersom klinikk tilsier det.

 

Tolking av analysekommentarer 

 og instrumentalarmer 
 

Ved analysekommentaren:  "Instrumentalarm om atypiske celler. Leukocyttmorfologi påvirkes ved henstand. For sikrere prøvesvar, ønskes ikke prøve som er eldre enn 4 timer.":  Send inn fersk prøve med ny leukocytt+differensialbestilling.
Leukocyttmorfologi kan påvirkes av prøvens alder. En fersk prøve kan gi mer spesifikke instrumentalarmer.

Abnormale lymfocytter (voksne): Abnormale lymfocytter detektert av analyseinstrument. Instrumentalarm kan skyldes lymfocytter med malignt eller klonalt opphav, og kan indikere lymfoproliferativ sykdom, f.eks. kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Instrumentalarmen kan også komme av virusinfeksjoner hvor abnormale lymfocytter blir detektert i perifert blod, f.eks. ved mononukleose.

Utstryksvurdering bør bestilles og/eller perifert blod sendes til HUS for immunfenotyping dersom

 • Avvik i andre cellelinjer og/eller relevante analyser
 • Dersom klinikk tilsier det
 • Vedvarende instrumentalarm om abnormale lymfocytter

Abnormale lymfocytter (barn): Erfaringsmessig ses det ofte forbigående instrumentalarm om abnormale lymfocytter hos barn med virusinfeksjoner. Instrumentalarm om abnormale lymfocytter hos barn kan oppstå ved lymfoproliferative tilstander (leukemi/lymfom), infeksjoner eller som et resultat av at barns lymfocytter fremdeles er under utvikling.

Utstryksvurdering bør bestilles og/eller perifert blod sendes til HUS for immunfenotyping dersom

 • Avvik i andre cellelinjer og/eller relevante analyser
 • Dersom klinikk tilsier det
 • Vedvarende instrumentalarm om abnormale lymfocytter

Instrumentalarm om atypiske lymfocytter, Reaktivt til viral infeksjon? Atypiske lymfocytter gir mistanke om reaktive forandringer som infeksjon og/eller inflammasjon.
Både cellemediert og humoral respons kan gi denne instrumentalarmen.

Instrumentalarm om IG celler, immature granulocytter:

Følgende cellerstadier kan omfattes av IG-celler:

 • Metamyelocytter
 • Myelocytter
 • Promyelocytter

Stavformede nøytrofile granulocytter (band form) omfattes ikke av IG-celler, men telles som nøytrofile granulocytter.

Antallet IG-celler inkluderes i antall nøytrofile granulocytter ved svaravgivelse.

Feilkilder

Feil oppbevaring, for gammel prøve.

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk

http://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=d86fbb6f2c2b6e03a6f9

Kommentar

Analysekode:

 • B-LEUK, NPU02593, B-Leukocytter                
 • B-LYMFO, NPU02636, B-Lymfocytter                           
 • B-MONO, NPU02840, B- Monocytter                     
 • B-NEUTRO, NPU02902, B-Nøytrofile granulocytter
 • B-BASO, NPU01349, B-Basofile granulocytter     
 • B-EOS, NPU01933, B-Eosinofile  granulocytter           

Refusjonskode Differensialtelling av leukocytter (-41): MB7

Refusjonskode enkeltanalyser: MB0

Akkrediteringsstatus

Akkrediterte analyser:

Nøytrofile granulocytter, lymfocytter og monocytter.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi.