Fenytoin (110)

Fenytoin (110) v. 1.11, 23.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml (min 250 µ)

Prøvetaking

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste ordinære dose (bunnkonsentrasjon) og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse

Analyseinstrument: Abbott Architect c 16000.

Indikasjon

Terapikontroll. Doseendring. Mistanke om forgiftning.

Utføres

1 gange pr uke, fortrinnsvis onsdag eller etter avtale med laboratoriet ved mistanke om intox, overdosering eller før 2. vedlikeholdsdose etter bolusdosering ved status epileptikus.

Avtale om øyeblikkelig analysering utenom ordinær dagtid må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

Referanseområde

40-80 µmol/L. Kan økes til 100 µmol/L, se ”svarvurdering”.

Analytisk variasjon (CV)

5%

Svarvurdering

Fenytoin er en enzyminduktor som kan øke metabolismen av andre legemidler, og en rekke medikamenter påvirker metabolismen av fenytoin. Vi ser metningskinetikk som resulterer i betydelig stigning i serumnivå når metabolismekapasiteten (200 – 600 mg/døgn) overskrides.

Verdier over terapiområdet kan skyldes langsom omsetning pga metningskinetikk, høy dose, kort tid mellom siste dose og prøvetaking. I følge felleskatalogen kan serumkonsentrasjonen økes til 100 µmol/L uten overdoseringssymptomer og med bedret terapeutisk effekt.

Verdier under terapiområdet kan skyldes dårlig etterlevelse, hurtig metabolisme pga interaksjoner, lav dose, lang tid mellom siste dose og prøvetaking.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Kommentar

Analysen måler total fenytoin (proteinbundet og ubundet). Metoden kryssreagerer med fosfenytoin.

Fosfenytoin benyttes ved status epileptikus, og standard rutine er å ta prøve til s-fenytoin 5-6 timer etter administrasjon. Fosfenytoin har en t1/2 på 7-15 minutter (omdannes til fenytoin), og er dermed i praksis eliminert innen 30-60 minutter. Så lenge prøvene ikke tas kort tid etter administrasjon vil ikke kryssreaksjon ha en klinisk betydning. Er det ønskelig å gjøre farmakokinetisk monitorering med prøvetaking også tidlig etter bolus-infusjon, bør LCMSMS-metode som måler spesifikt og også fri konsentrasjon av fenytoin benyttes (sendeprøve som må avtales med farmakolog på HUS).

Feilkilde: Museantistoffer hos pasienten.

Analysekode NPU 03085

Refusjonstakst KF4

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Akkreditert