Enterovirus PCR (A)

Enterovirus PCR (A) v. 1.9, 31.10.2022

 

Indikasjon

Mistanke om meningoencefalitt eller annen alvorlig enterovirusinfeksjon

Behov for diagnostisk avklaring ved f.eks hudutslett, hånd-fot-og munnsyke eller øyeinfeksjoner

I luftveisprøver inngår analysen som del av utvidet luftveispakke, seLuftveisprøver, NAT/PCR (A)

Prøvemateriale

Spinalvæske

Prøve fra vesikkel/sår

Luftveisprøver: nasopharynxsekret/-aspirat, halssekret, bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Fostervann

Øye

Feces utføres ikke ved vårt laboratorium: se Kommentar

Analysevolum

Spinalvæske: Minimumsvolum er 600 µL (nok til PCR undersøkelse av herpes simplex virus, varicella-zoster virus og enterovirus). Dersom det er rekvirert andre analyser i tillegg, må det sendes mer spinalvæske.

Hudlesjon/sår/luftveisprøver/fostervann/øyeprøver: Minimumsvolum er 300 µL

Transportmedium/prøvebeholder

Steril universalkonteiner til spinalvæske, bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat og fostervann

Virustransportmedium til sår/vesikkel, nasopharynxsekret/-aspirat, halssekret og øyeprøver

Se: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=117445&picture=Laboratoriehandbok_Analysemal_aug_2013_image001.pngBestillingsliste, mikrobiologi

Prøvetaking

Spinalvæske og fostervann tas etter avdelingenes gjeldende prosedyrer

Prøve fra vesikkel/sår tas med pensel som følger virustransportmediet

Luftveisprøver se Luftveisprøver, NAT/PCR (A)

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet

Oppbevares eventuelt i kjøleskap før forsendelse

Spinalvæsker som også skal til bakteriologisk dyrkning oppbevares i romtemperatur før forsendelse til mikrobiologisk avdeling

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon), in-house evt. FilmArray for spinalvæsker

Utføres

Spinalvæsker: Alle dager

Prøve fra sår/vesikler: 2-5 ganger/uke, mandag til fredag

Luftveisprøver: Alle dager

Svartid 

Spinalvæsker: 0-1 dager. Se Spinalvæske, PCR (FilmArray)

Sårprøver: 1-4 dager

Luftveisprøver:

-      Mandag til fredag: Innen 24 timer etter at prøven ankommer laboratoriet.

-      Lørdag, søndag, helligdager: 0-1 dager etter at prøven ankommer laboratoriet. Prøver som ankommer laboratoriet før kl. 8 vil som hovedregel bli besvart samme dag. 

-      I perioder med stort prøvevolum grunnet pandemien kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Pga. covid-19 pandemien blir analyse av spinalvæsker for tiden utført med FilmArray(PCR), se Spinalvæske, PCR (FilmArray)

Spinalvæske som analyseres med in-house PCR, analyseres som en analysepakke og i tillegg til enterovirus blir også herpes simplex virus og varicella-zoster virus analysert

Undersøkelse av nasopharynx-/halssekret og feces er aktuelt som supplement til spinalvæskeundersøkelse ved meningoencefalitt

Analyse av enterovirus i fecesprøver (PCR og virusdyrkning) utføres ikke ved vår laboratorium, disse prøvene videresendes til annet laboratorium: se Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Feces-prøver:

Anbefalt skjema: Rekvisisjon for Haukeland Universitetssykehus

Evt. kan rekvisisjonsskjema for Avdeling for medisinsk mikrobiologi SUS brukes:

Rosa. Seksjon for bakteriediagnostikk

Kryss for Annet og skriv enterovirus på åpen linje

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518873

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for spinalvæske, sårprøver, luftveisprøver og fostervann (in-house PCR)

Ikke akkreditert for spinalvæske FilmArray PCR

Ikke akkreditert for øyeprøver