Anion gap

Anion gap v. 1.1, 08.04.2022

 

Prøvemateriale

Arterieblod fra heparinsprøyte, venøst blod fra heparinglass uten gel/heparinsprøyte og kapillært blod fra heparinrør

Analysevolum

Heparinsprøyte 1,6 mL

Heparinglass 4,5mL/3,0 mL(min. 1mL)

Heparinrør 125µL

Prøvetaking

Arterieblod fra heparinsprøyte, venøst blod fra heparinglass/heparinsprøyte og kapillært blod fra heparinrør

Holdbarhet

Prøven er holdbar 10 minutter i romtemperatur

Arterielle sprøyter må analyseres innen 30 minutter når prøven ligger nedkjølt på is.

Venøse prøver er holdbare i 30 minutter nedkjølt på is

Kapillære prøver er holdbare i 60 minutter nedkjølt på is

Merking av prøve

Navneetikett med pasientens fulle navn og fødselsnummer samt avdeling

Metode

Ioneselektive elektroder.

Ved analyse av blodgass og elektrolytter på blodgassinstrument.

Aniongap (AG, mmol/L) er beregnet i forhold til følgende formel: AG = (Na + K) - (Cl + HCO3)

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

10-16 mmol/L

Indikasjon

Intoksikasjonsutredning, spesielt ved mistanke om toksiske alkoholer som metanol og etylenglykol og der det ikke er tilgang på spesifikke målemetoder for disse. Må vurderes sammen med osmolalt gap. Forgiftinger med salisylater, jern, isoniacid, biguanider eller cyanid. Utredning av syre-base forstyrrelser..

Svarvurdering

Kun høye verdier har klinisk interesse

Metabolske acidoser med høyt anion gap kan ses ved forgiftninger, lactacidose, ketoacidose, nyresvikt, massiv rhabdomyolyse

Metabolsk acidose med normalt anion gap: tap av bikarbonat pga diare og renal tubulær acidose

Biologisk variasjon

Individuell biologisk variasjon 9,5%

Rekvisisjonsskjema

Ingen

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

51519514

Faggruppe/Seksjon: Blodgass/seksjon 3

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert