Katekolaminer (Adrenalin/Noradrenalin) v. 1.9, 17.12.2021

 

Prøvemateriale

Urin

Døgnurin

Analysevolum

30 mL døgnurin

Prøvebehandling

Urinen samles i en dunk som rekvirent/pasient kan få  utlevert på Avdeling for medisinsk biokjemi. Før dunk utleveres, må den tilsettes syre: I en 2 liters boks tilsettes 100 ml 1.0 M svovelsyre (H2SO4) eller saltsyre (HCl).

Første dags morgenurin blir kastet. Deretter samles all urin i beholder med syre til og med morgenurinen dagen etter. Beholderen må stå kjølig under oppsamlingsperioden.

Døgnurinen blandes godt når den er ferdigsamlet, volumet blir målt og notert på rekvisisjon, og det blir tatt ut prøve fra blandingen som sendes til laboratoriet.

Se link til sikkerhetsdatablad:

https://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=NO&language=no&productNumber=13-1700&brand=SAJ&PageToGoToURL=https%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Fsaj%2F131700%3Flang%3Den

Oppbevaring

Kjøleskap

Forsendelse

Sendes til laboratoriet med oppgitt diurese

Indikasjon

Utredning av feokromocytom og paragangliom. 

Bestemmelse av Metanefrin i plasma er bedre til utredning av disse tilstandene.

Kommentar

Utføres hver uke

Se også  Adrenalin i urin

Se også Noradrenalin i urin

Analysested

Oslo universitetssykehus HF

Aker sykehus, Hormonlaboratoriet

Postboks 4959 Nydalen

0424 Oslo   

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier