Sink

Sink v. 1.5, 13.07.2020

Prøvemateriale

Serum (hemolysefritt)

Spesialrør med mørk blå propp, uten tilsetning. Glasset har rød stripe langs venstre side av etiketten.

Se under kommentar dersom prøven skal tas av nyfødt/prematurt barn.

Prøvetaking

Rør til spormetaller tas først dersom flere glass skal tas.

Merk glasset på en slik måte at den røde stripen viser.

Analysevolum

0,5 ml serum (dette er minstevolum dersom en skal kunne foreta kontrollkjøring)

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og avpipetteres med helt ren pipette (oppbevart beskyttet fra støv) over i et nunc-rør.

Det er viktig at utstyret som brukes ikke er forurenset. Plastrøret merkes med pasient-id og ”serum til spormetaller”.

Indikasjon

Utredning ved dårlig sårtilheling, brannskader, nedsatt smakssans, malnutrisjon, malabsorpsjon, samt ved redusert vekst hos barn og unge og ved mistanke om acrodermatitis enteropathica. Kontroll ved behandling med penicillamin og ved langvarig parenteral ernæring. Mistanke om sinkforgifting. Hemodialyse.

Holdbarhet

14 dager i kjøleskap.

Kommentar

Se eventuelt Analyseoversikten på Haukeland

Nyfødt/prematurt barn:

Dersom sink skal tas, bruk spesialglass som brukes til aluminium da disse har mindre volum og vakum.

Det er mulig å ta prøven via åpen venøs prøvetaking.

Feilkilder

Hemolyse gir falskt forhøyet resultat. Forurensing med sink fra prøvetakingsutstyr eller omgivelsene gir falskt for høye verdier

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,, Laboratorium for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier