v. 1.4 Urinsyre (urat) i døgnurin

 

Prøvemateriale

Døgnurin

Analysevolum

20 ml urinprøverør, samledunk

Pasientforberedelser

Instruer pasienten om korrekt prøvesamling av døgnurin: Kast første dags morgenurin. Deretter samles all urin i en beholder tilsatt 50 ml saltsyre (2,5M HCl), til og med morgenurinen dagen etter. Beholderen må stå kjølig under urinsamlingen. Døgnmengden blandes godt, volumet måles og noteres på rekvisisjonen, og det tas ut en prøve til analyse.

Medisinsk biokjemi kan være behjelpelige med å tilsette syre i samlebeholder før prøvetaking

Se link til sikkerhetsdatablad

Kommentar

Utføres daglig

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

 

Søkeord

Urinsyre urat