Xantokromi i spinalvæske (856) v. 1.9, 11.05.2022

 

Prøvemateriale

Spinalvæske

 

4,5 mL sterile plastglass uten tilsetning (NUNC)

Analysevolum

1 mL

 

Pasientforberedelser

Vurder prøvetakingstidspunkt, det bør gå minst 12 timer fra sykdomsdebut til spinalpunksjon.

 

Prøvetaking

Spinalpunksjon.

Lysbeskytt prøven straks etter prøvetaking (pakkes inn i aluminiumsfolie), leveres snarest mulig til laboratoriet (innen 30 min).

 

Analysene s-Bilirubin (059), s-Totalprotein(078) og Protein i spinalvæske(855) skal rekvireres samtidig. Serum analysene kan etterbestilles ved prøvetakingstidspunkt innen et døgn fra spinalpunksjon.

 

Prøvebehandling

Prøven kjølesentrifugeres (4˚C) og supernatanten avpippeteres til nunc glass innen 1 time etter prøvetaking. Oppbevares lysbeskyttet.

Prøven leveres inn til seksjon 2: kl 0730-2200.

Oppbevares kjølig dersom den ikke analyseres straks.

Fryses på natt (-80˚C).

 

Holdbarhet

Holdbar 1 uke frosset (-80˚C)

<1 dag i romtemperatur

<1 dag i kjøleskap

 

 

Merking av prøve

Prøven merkes med navn, fødselsnummer, prøvetakingstidspunkt (dato/kl)

 

Metode

Spektrofotometri.

 

Indikasjon

Mistanke om subarachnoidalblødning.

 

Utføres

Utføres kl 0730-2200 i ukedager. Andre tidspunkt utføres på forespørsel, avhengig av tilgjengelige ressurser med kompetanse. 

 

Referanseområde

Oxyhemoglobin og bilirubin måles som lysabsorpsjon med enhet absorbance units (AU), og aksjonsgrenser er tatt fra guidelines (Annals of Clinical Biochemistry 2008; 45: 238–244)

 

Svarvurdering

Ved subarachnoidalblødning lekker erytrocytter ut i spinalvæsken hvor de blir lysert og fagocytert. Etter ca 30 minutter kan man påvise fritt oksyhemoglobin i spinalvæsken. Maksimal verdi ser man 1-2 dager etter blødning. Oksyhemoglobin blir in vivo gradvis brutt ned til blant annet bilirubin, som man kan påvise tidligst ca 12 timer etter blødning. Bilirubin når maksimal verdi i løpet av 2-3 dager og forsvinner deretter gradvis over de neste ukene.

 

Påvisning av både oksyhemoglobin og bilirubin kan være forenlig med subarachnoidalblødning de siste 1-2 døgn før prøvetaking.

 

Ved funn av oksyhemoglobin uten bilirubin kan man ikke utelukke subarachnoidalblødning, men funnet er suspekt for traumatisk prøvetakning kombinert med sen sentrifugering, eller at prøven er tatt mindre enn 12 timer etter mistenkt blødning.

 

Påvisning av bilirubin alene i spinalvæske, uten oksyhemoglobin kan være forenelig men en subarachnoidalblødning av eldre dato.

 

Ved hjelp av xantokromianalysen kan subarachnoidalblødning påvises i inntil 3-4 uker etter blødning, men sensitiviteten minker med tiden og det kan være fare for falskt negativt resultat etter 2 uker.

 

Svarutgivelse er basert på påvisning av degraderingsproduktene av oksyhemoglobin og bilirubin, eventuelt sp-Protein, s-Bilirubin og s-Totalprotein.

 

Referanser

Annals of Clinical Biochemistry 2008; 45: 238–244

 

Kommentar

Feilkilder:

s-Bilirubin > 20 mmol/L kan gi økt sp-Bilirubin

Sp-Protein > 1,0 g/L kan gi økt sp-Bilirubin

Prøvetakning mindre enn 12 timer etter mistenkt blødningstidspunkt kan gi falskt negativt resultat.

Traumatisk prøvetaking kombinert med for sen sentrifugering kan gi falskt for høy oxyhemoglobinverdi.

Manglende lysbeskyttelse kan gi falskt negativt svar.

 

Rekvisisjonsskjema

Urin/spinalrekvisisjon

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Tlf. 51 51 95 14

 

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi og Immun kjemi.

 

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert