Fosfat i urin(770)

Fosfat i urin(770) v. 1.10, 28.04.2020

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

5 mL spotprøve eller døgnurin.

Samletid og mengde må oppgis ved døgnurin

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Sentrifugeres før analysering.

Holdbarhet

2 dager.

Metode

Fotometri

Indikasjon

 

Utredning av tubulær nyrefunksjon og eventuelt ved mistanke om hyperparatyreoidisme.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

13,0 - 42,0 mmoL/døgn

For voksne:

0,1 – 3,6 mmol fosfat / mmol kreatinin i spotprøve

For barn: Aldersspesifiserte grenser

Utskillelsen av fosfat i urin er veldig kostavhengig

Analytisk variasjon (CV)

< 3%

Svarvurdering

 

Økt utskillelse grunnet nedsatt tubulær reabsorpsjon sees ved Fanconi-syndrom, i enkelte tilfeller av renal tubulær acidose, ved familiær hypofosfatasemi og ved primær og sekundær hyperparatyreoidisme. Testen er verken særlig sensitiv eller særlig spesifikk for hyperparatyreoidisme.

Tubulær reabsorbsjon av fosfat (TRP%) kan beregnes :

TRP% = 100 X (1 -fosfatclearence/kreatininclearence).

Rettledende referanseområde: TRP= 83-93 %.

Referanse

 

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Kommentar

Analysekode NPU 03955

Refusjonstakst MB 2

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi