Luftveisprøver, NAT/PCR (A)

Luftveisprøver, NAT/PCR (A) v. 1.13, 01.11.2022

Indikasjon

PCR-analyser i luftveisprøver utføres som analysepakker, se tabell under Kommentar for oversikt over de ulike pakkene.  

SARS-CoV-2 har tidligere blitt analysert som en enkeltanalyse, men fom 01.11.22 vil analysen rutinemessig inngå som en del av standard luftveispakke, se SARS-CoV-2 NAT/PCR for utfyllende informasjon.

Ved mistanke om SARS-CoV-2 eller ved influensalignende symptomer kan Standard luftveispakke velges.

Ved mistanke om atypisk lungebetennelse er Standard luftveispakke + atypiske bakterier aktuell.

Utvidet luftveispakke kan være indisert hos alvorlig syke pasienter, hos små barn eller immunsupprimerte. For de fleste andre pasienter vil resultatet av utvidet luftveispakke ikke ha behandlings- eller smittevernmessig konsekvens. Klinisk indikasjon for utvidet luftveispakke må oppgis på rekvisisjonen.

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat

Halssekret. Ikke anbefalt til undersøkelse av Bordetella pertussis. Ved klinisk mistanke om kikhoste anbefales nasopharynxsekret/-aspirat

Ved klinisk mistanke om SARS-CoV-2 anbefales kombinert prøve fra hals og nasopharynx som førstevalg, se SARS-CoV-2 NAT/PCR

Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

Virustransportmedium til nasopharynxsekret og halsprøve

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret og ekspektorat 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Prøvetaking

Nasopharynxprøve:

Bøyelig prøvetakingspensel føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg, hvor den roteres i ca 5 sekunder. Sett deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på.

 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=119256&picture=Laboratoriehandbok_Analysemal_jan_2012_image001.jpg https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/htmledit/htmledit_document.pl?pid=hst&RevisionID=119256

 

Halsprøve:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Stiv prøvetakingspensel strykes over tonsiller og bakre svelgvegg i ca 5 sekunder. Sett deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på. 


Kombinert prøve fra hals og nasopharynx:  se {EQSDocument 44072 new}}

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet. Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

NAT (nukleinsyre-amplifiseringstester)

- PCR (polymerasekjedereaksjon): luftveispakker og SARS-CoV-2

- TMA (transkripsjonsmediert amplifikasjon) metode kan benyttes til SARS-CoV-2

Utføres

Mandag til søndag

Svartid

Mandag til fredag: Innen 24 timer etter at prøven ankommer laboratoriet.

Lørdag, søndag, helligdager: 0-1 dager etter at prøven ankommer laboratoriet. Prøver som ankommer laboratoriet før kl. 8 vil som hovedregel bli besvart samme dag.  

I perioder med stort prøvevolum kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver.

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

 

Standard luftveispakke

Standard luftveispakke + atypiske bakterier

Utvidet luftveispakke

SARS-CoV-2

influensa A og B

SARS-CoV-2

influensa A og B

+

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae

Bordetella pertussis

 

Standard luftveispakke + atypiske bakterier

+

RS-virus

Humant metapneumovirus

Rhinovirus

Parainfluensavirus 1, 2, 3

Enterovirus

For ytterligere informasjon, se også under de enkelte agens i Laboratoriehåndboka. Generelt bør luftveisprøver til PCR-undersøkelse tas så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

Ved atypisk pneumoni med Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis, vil luftveisprøve til PCR ofte være positiv inntil 3-4 uker etter symptomdebut. Ved lengre sykdomsforløp vil det være vanskeligere å stille diagnosen, men da vil den behandlingsmessige konsekvens som regel være liten.

Antistoffundersøkelse av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae i serum utføres ikke ved avdelingen. Antistoffundersøkelse av luftveisvirus utføres heller ikke.  

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518873

Akkrediteringsstatus

Akkreditert analyse for alle agens, med unntak av SARS-CoV-2.

Ikke akkreditert analyse for SARS-CoV-2.