v. 1.8 Luftveisprøver, PCR (A)

Indikasjon

PCR-analyser i luftveisprøver utføres som analysepakker, standard- eller utvidet luftveispakke (se under Kommentar)

De fleste pasienter har ikke indikasjon for utvidet luftveispakke, da resultatet ikke har behandlings- eller smittevernmessig konsekvens, og standard luftveispakke vil være tilstrekkelig.

Utvidet luftveispakke kan være indisert hos alvorlig syke pasienter, særlig hos små barn eller immunsupprimerterte. Klinisk indikasjon for utvidet luftveispakke må oppgis på rekvisisjonen, og analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt.

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat

Halssekret. Ikke anbefalt til undersøkelse av Bordetella pertussis. Ved klinisk mistanke om kikhoste anbefales nasopharynxsekret/-aspirat

Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

UTM-RT (virustransportmedium) til nasopharynxsekret og halsprøve

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret og ekspektorat 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Prøvetaking

Nasopharynxprøve til luftveis-PCR:

Bøyelig prøvetakingspinne føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg hvor den roteres/holdes i ca 5 sekunder slik at pinnen kan suge til seg celler. Stikk deretter penselen ned i UTM-RT-mediet og brekk av før korken skrus på. 

 

 

Halsprøve til luftveis-PCR:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Stiv prøvetakingspinne roteres/holdes på bakre svelgvegg i ca 5 sekunder før den tas ut og stikkes i UTM-RT-mediet og brekkes av før korken skrus på.

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet. Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 0-2 dager

Polikliniske prøver: 1-5 dager

I influensasesongen kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver pga. stort antall luftveisprøver til PCR-undersøkelse

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

PCR-analyser i luftveisprøver utføres som analysepakker, se under. Eventuell rekvirering av enkeltanalyser som inngår i analysepakken, vil medføre at hele analysepakken utføres. Klinisk indikasjon for utvidet luftveispakke må oppgis på rekvisisjonen, og analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt.

Standard luftveispakke Utvidet luftveispakke

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae

Bordetella pertussis

Influensavirus A og B

Standard luftveispakke

+

RS-virus

Humant metapneumovirus

Rhinovirus

Parainfluensavirus 1, 2, 3

Enterovirus

Generelt bør luftveisprøver til PCR-undersøkelse tas så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. For ytterligere informasjon, se også under de enkelte agens i Laboratoriehåndboka.Ved atypisk pneumoni med Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis, vil luftveisprøve til PCR ofte være positiv inntil 3-4 uker etter symptomdebut. Ved lengre sykdomsforløp vil det være vanskeligere å stille diagnosen, men da vil den behandlingsmessige konsekvens som regel være liten.

Antistoffundersøkelse av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae i serum utføres ikke ved avdelingen. Antistoffundersøkelse av luftveisvirus utføres heller ikke.  

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for molekylær mikrobiologi

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert