Luftveisprøver, PCR (A)

Luftveisprøver, PCR (A) v. 1.10, 24.03.2021

Indikasjon

PCR-analyser i luftveisprøver utføres som analysepakker: 1) Standard luftveispakke (SARS-CoV-2, influensa A og B), 2) Standard luftveispakke +  atypiske bakterier (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis)  3) Utvidet luftveispakke. (Se under Kommentar).

Ved lette symptomer og spørsmål om covid-19, bestill kun SARS-CoV-2 PCR Coronavirus (SARS-CoV-2) PCR 

Ved influensalignende symptomer hos pasienter i risikogruppen og behov for differentialdiagnostikk, kan Standard luftveispakke velges.

Ved mistanke om infeksjon med Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae eller Bordetella pertussis (kikhoste), velges Standard luftveispakke + atypiske bakterier.

De fleste pasienter har ikke indikasjon for utvidet luftveispakke, da resultatet ikke har behandlings- eller smittevernmessig konsekvens, og standard luftveispakke eller standard luftveispakke + atypiske bakterier vil være tilstrekkelig.

Utvidet luftveispakke kan være indisert hos alvorlig syke pasienter, særlig hos små barn eller immunsupprimerterte. Klinisk indikasjon for utvidet luftveispakke må oppgis på rekvisisjonen, og analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt.

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat

Halssekret. Ikke anbefalt til undersøkelse av Bordetella pertussis. Ved klinisk mistanke om kikhoste anbefales nasopharynxsekret/-aspirat

Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

Virustransportmedium til nasopharynxsekret og halsprøve

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret og ekspektorat 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Prøvetaking

Nasopharynxprøve til luftveis-PCR:

Bøyelig prøvetakingspinne føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg hvor den roteres/holdes i ca 5 sekunder slik at pinnen kan suge til seg celler. Stikk deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på. 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=119256&picture=Laboratoriehandbok_Analysemal_jan_2012_image001.jpg https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/htmledit/htmledit_document.pl?pid=hst&RevisionID=119256

 

Halsprøve til luftveis-PCR:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Stiv prøvetakingspinne roteres/holdes på bakre svelgvegg i ca 5 sekunder før den tas ut og stikkes i virustransportmediet og brekkes av før korken skrus på.

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet. Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Mandag til søndag

Svartid

0-1 dager eller innen 24 timer etter at prøven ankommer laboratoriet.

I perioder med stort prøvevolum grunnet pandemien kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver.

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

PCR-analyser i luftveisprøver utføres som analysepakker, se under. Eventuell rekvirering av enkeltanalyser som inngår i analysepakken, vil medføre at hele analysepakken utføres. Unntak: SARS-CoV-2, se Indikasjon. Klinisk indikasjon for utvidet luftveispakke må oppgis på rekvisisjonen, og analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt.

Standard luftveispakke

Standard luftveispakke + atypiske bakterier

Utvidet luftveispakke

SARS-CoV-2

influensa A og B

SARS-CoV-2

influensa A og B

+

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae

Bordetella pertussis

Standard luftveispakke + atypiske bakterier

+

RS-virus

Humant metapneumovirus

Rhinovirus

Parainfluensavirus 1, 2, 3

Enterovirus

Generelt bør luftveisprøver til PCR-undersøkelse tas så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. For ytterligere informasjon, se også under de enkelte agens i Laboratoriehåndboka. Ved atypisk pneumoni med Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis, vil luftveisprøve til PCR ofte være positiv inntil 3-4 uker etter symptomdebut. Ved lengre sykdomsforløp vil det være vanskeligere å stille diagnosen, men da vil den behandlingsmessige konsekvens som regel være liten.

Antistoffundersøkelse av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae i serum utføres ikke ved avdelingen. Antistoffundersøkelse av luftveisvirus utføres heller ikke.  

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Akkreditert