Luftveispakke, PCR v. 2.5

Indikasjon

Mistanke om viral infeksjon i øvre eller nedre luftveier, atypisk pneumoni eller kikhoste.

Ved mistenkt kikhoste anbefales nasopharynxprøve. Ved kliniske opplysninger om mistenkt kikhoste vil laboratorier vurdere tilleggsanalyser, se Kommentar.

Ved mistanke om legionellose eller pneumocystose, se Legionella PCR og Pneumocystis jirovecii PCR

Prøvemateriale

Nasopharynxsekret/-aspirat

Halssekret

-  Ved klinisk mistanke om kikhoste anbefales prøve fra nasopharynx til undersøkelse av Bordetella pertussis (pga høyere sensitivitet)  

Bronkoalveolær lavage (BAL), trachealsekret, ekspektorat

Transportmedium/prøvebeholder

Virustransportmedium til nasopharynxsekret og halsprøve

Steril universalkonteiner til BAL, trachealsekret og ekspektorat 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

Analysevolum

Prøvemateriale i steril universalskonteiner:

-      Minimum 350 µL, tilstrekkelig prøvemateriale uavhengig av metode

-      Minimum 250 µL (in-house PCR)

Prøvetaking

Nasopharynxprøve:

Bøyelig prøvetakingspensel føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg, hvor den roteres i ca 5 sekunder. Sett deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på.

 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=119256&picture=Laboratoriehandbok_Analysemal_jan_2012_image001.jpg https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/admin/htmledit/htmledit_document.pl?pid=hst&RevisionID=119256

Halsprøve:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Stiv prøvetakingspensel strykes over tonsiller og bakre svelgvegg i ca 5 sekunder. Sett deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på. 

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet. Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Holdbarhet

Prøvemateriale i steril universalskonteiner: 7 dager i kjøleskap

Virustransportmedium: 7 dager i kjøleskap eller romtemperatur

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

 

Luftveispakken utføres rutinemessig som in-house PCR.

For utvalgte inneliggende pasienter ved Stavanger Universitetssjukehus kan FilmArray PCR utføres som et alternativ, se Kommentar.

Utføres

Mandag til lørdag

Svartid

0-2 dager

Prøver som ankommer laboratoriet før kl. 8 mandag-lørdag vil som hovedregel bli besvart samme dag. 

I perioder med stort prøvevolum kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver.

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Analysene utføres som en analysepakke av praktiske, kliniske og epidemiologiske årsaker og følgende agens inngår:

-      Mycoplasma pneumoniae

-      Chlamydia pneumoniae

-      Bordetella pertussis

-      Influensa A og B

-      SARS-CoV-2

-      RS-virus (respiratorisk syncytialt virus)

-      Humant metapneumovirus

-      Rhinovirus

-      Parainfluensavirus 1, 2, 3

-      Enterovirus

Adenovirus Adenovirus PCR inngår ikke rutinemessig som en del av luftveispakken, men kan bestilles som en separat analyse på klinisk indikasjon.

Generelt bør luftveisprøver til PCR-undersøkelse tas så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

Ved atypisk pneumoni med M. pneumoniae, C. pneumoniae og B. pertussis, vil PCR ofte være positiv inntil 3-4 uker etter symptomdebut. Ved lengre sykdomsforløp vil behandlingsmessige konsekvenser som regel være liten.

Kikhoste:

Ved oppgitte kliniske opplysninger om kikhoste vil laboratoriet etterrekvirere Bordetella parapertussis som en tilleggsanalyse.

Dersom kikhoste/B. pertussis påvises, utføres B. holmesii som en tilleggsanalyse. Ved påvisning av B. holmesii svares resultatet ut med en kommentar.

 

Fugleinfluensa:

Ved mistanke om fugleinfluensa er det avgjørende at dette oppgis under kliniske opplysninger. Ved påvist influensa A og kliniske opplysninger om mistenkt fugleinfluensa, vil laboratoriet gjøre supplerende analyser og evt videresende prøven til Folkehelseinstituttet for avklaring.

 

FilmArray PCR:

FilmArray PCR (hurtigdiagnostikk) kan benyttes som en alternativ metode til in-house PCR, etter vurdering ved laboratoriet, hos inneliggende pasienter ved Stavanger Universitetssjukehus hvor det er behov for rask avklaring. For alvorlig syke, inneliggende pasienter ved intensiv– eller hematologisk sengepost, kan laboratoriet kontaktes (ring seksjon for molekylærdiagnostikk) dersom det er behov for rask avklaring. Analysen kan utføres innenfor vår åpningstid (mandag – fredag: frem til kl 19, lørdag – søndag: frem til kl 13.30).  

FilmArray PCR inneholder alle agens som inngår i luftveispakken, samt; adenovirus, parainfluensavirus 4 og humane coronavirus (coronavirus 229, HKU1, NL63 og OC43).

MERS-CoV inngår også i FilmArray PCR, men denne analysen svares ikke ut rutinemessig (analysen er ikke verifisert ved laboratoriet). Dersom MERS-CoV påvises vil rekvirent bli informert per telefon umiddelbart, og resultatet vil svares ut med en kommentar om at prøven videresendes til referanselaboratorium for bekreftelse av funnet.

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for molekylærdiagnostikk

Tlf: 95013362

Akkrediteringsstatus

Akkrediteringsstatus fremkommer på svarrapport og akkrediteringsomfang.