HIV-1-RNA kvantitering

HIV-1-RNA kvantitering v. 1.5, 24.02.2022

 

 

Indikasjon

Pasienter med påvist HIV-1 antistoff, i forbindelse med oppstart behandling/vurdering av behandlingsrespons

Testen skal ikke brukes i primærdiagnostikk av HIV. Kan i helt spesielle tilfeller brukes som et supplement til annen HIV-diagnostikk

Prøvemateriale

EDTA-rør m/gel

Analysevolum

2,0 ml

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking. Oppbevares i kjøleskap etter sentrifugering

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur

Holdbarhet

Plasma: 24 timer i romtemperatur/ 3 døgn i kjøleskap (2-8°C)

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Nukleinsyreamplifikasjonstest (NAT)

Nukleinsyrepåvisning ved transkripsjonsmediert amplifikasjon (TMA)

Kvantiteringsgrense (nedre): 30 kopier/ml

Kvantiteringsgrense (øvre): 10 000 000 kopier/ml

Se også under Kommentar!

Utføres

1 gang per uke

Svartid

1-8 dager

Svar/svarvurdering

Ikke påvist


Påvist:

 < 30 kopier/ml (lav mengde, ikke nærmere kvantiterbar)

Resultater angis kvantitativt mellom 30 - 10 000 000 kopier/ml

Resultater over 10 000 000 kopier/ml utgis som >10 000 000 kopier/ml

Kommentar

Kvantitering er svært rutine- og metodeavhengig, resultater fra forskjellige laboratorier bør ikke sammenlignes direkte. Dette gjelder særlig dersom laboratoriene ikke benytter samme testmetode/leverandør.

OBS: Laboratoriet skiftet testmetode 24. februar 2022. Prøvesvar fra tidligere metode kan ikke sammenlignes direkte med svar fra ny metode.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert