Rekvirering og etterrekvirering av analyser til Avdeling for medisinsk biokjemi. Gjelder primærhelsetjenesten v. 1.8, 12.05.2021

Generelt

Alle prøver skal ha tilhørende rekvisisjon.

Rekvirering på papirrekvisisjoner

De vanligste prøvene laboratoriet tilbyr, finnes på de ulike rekvisisjonsskjemaene. Ønske om andre analyser som finnes i Analyseregisteret, kan i tillegg føres inn i skjemaet. Rekvisisjoner fås ved henvendelse til Avdeling for medisinsk biokjemi.

Papirrekvisisjoner til bruk i primærhelsetjenesten:

         Rekvisisjon for blodprøver, Avdeling for medisinsk biokjemi

         Rekvisisjon for allergi

         Rekvisisjon for urin - fæces - spinalvæske - beinmarg - diverse

         Poliklinisk rekvisisjon for LAR Helse Stavanger

         Poliklinisk rekvisisjon for LAR Helse Fonna

Merk:
Rekvisisjonene må ikke kopieres fra linkene gitt over. Hver enkel rekvisisjon har et unikt laboratorieidentifikasjonsnummer (LID-nummer) med tilhørende selvklebende barkodelapper. Barkodelappene brukes til å identifisere prøven.
Etter 20/8-2019 må alle rekvisisjoner med versjonsnummer som slutter med 2018 eller eldre i venstre marg, kastes.

Utfylling av rekvisisjon

Riktig og tydelig utfylling av rekvisisjon og merking av prøver er en forutsetning for at prøver skal kunne analyseres og vurderes. Bruk blå / sort kulepenn.

         Rekvirentkode:

Oftest fire bokstaver (STORE bokstaver). Skrives fra 1. rute, d.v.s. oppå P-en.
Merk:
For å få opprettet rekvirentkode, må rekvirent ta kontakt med
Avdeling for medisinsk biokjemi. Rekvirentkode er en lokal kode for virksomheten i avdelingens laboratoriedatasystem (Lifecare)

·         Legens ID.nummer:

Legens 7-sifrede, eventuelt 8-sifrede, HPR-nummer

·         Fødselsdato

6 siffer

·         Person nr.:

5 siffer - gjelder også pasienter med D-nummer (personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel er skatte- og/eller trygdepliktige). D-nummer er offisielle, unike identifikasjonsnummer for de personer det gjelder og skal i prinsippet benyttes på lik linje med fødselsnummer

·         Prøvetakingsdato:

ddmmåå

·         Tidspunkt:

ttmm

·         Evt. smittekryss:

Kryss innenfor angitt rute

·         Betales av:

Kryss innenfor angitt rute

·         Analyser:

Kryss innenfor angitt rute

Prøvetaker skal signere rekvisisjonen.

Leger / legekontor som har WINMED

Ved første utskrift av hver rekvisisjonstype, for hver lege, er det viktig at deres rekvirentkode hos Avdeling for medisinsk biokjemi blir angitt.
Dette gjøres en gang for hver lege ved å:

         Gå inn på aktuell skjema, for eksempel skjema for Polikliniskrekvisisjon for blodprøver

         I feltet lengst til høyre kommer legens HPR-nummer opp. Slett dette

         Legg inn deres rekvirentkode (STORE bokstaver)

         Klikk på knappen "Sett" så huskes dette på alle pc-er for denne lege

For andre journalsystemer, ta kontakt med deres leverandør for skjema/felttilpassing av rekvisisjon.

Elektronisk rekvirering

Primærhelsetjenesten rekvirerer elektronisk ved hjelp av IHR løsningen. For informasjon om IHR rekvirering, se Rekvirering av laboratorieanalyser.

Etterrekvirering av analyser

Mange analyser kan etterrekvireres innen 7 dager. Prøvens holdbarhet er gitt i analyseregister. Ta kontakt med Avdeling for medisinsk biokjemi dersom du ønsker å etterrekvirere en analyse.

Polikliniske pasienter

Pasienter som skal ta spesialanalyser og barn under 10 år, kan henvises til poliklinikken. Utfylt rekvisisjon leveres ved innkalling til prøvetaking. Det samme gjelder eventuelle følgeskriv til prøver, som Avdeling for medisinsk biokjemi skal videresende.