Rekvirering og etterrekvirering av analyser til Avdeling for medisinsk biokjemi. Gjelder primærhelsetjenesten v. 2.0, 22.10.2022

Generelt

Avdeling for medisinsk biokjemi (heretter AMB) gikk over til nytt laboratorieinformasjonssystem (heretter LIS) den 22. oktober 2022. Gamle papirrekvisisjoner kan ikke brukes og må kastes.

Alle prøver skal fortsatt ha tilhørende rekvisisjon. Så langt det er mulig, skal prøvene rekvireres elektronisk og ikke på papirrekvisisjoner. Se avsnittet «Elektronisk rekvirering» nedenfor.

Legekontor som ikke har Interactor/mulighet til elektronisk rekvirering, vil få tilsendt nye rekvisisjoner på forespørsel til AMB.

Elektronisk rekvirering

Generelt

Primærhelsetjenesten rekvirerer elektronisk ved hjelp av IHR løsningen. For informasjon om IHR rekvirering, se Rekvirering av laboratorieanalyser.

Etterrekvirering av analyser

Prøvenes holdbarhet er gitt i Analyseregisteret. Mange analyser kan etterrekvireres i Interactor, så fremt AMB har riktig prøvemateriale. Ta kontakt med AMB dersom du ønsker å etterrekvirere en analyse og dette ikke lar seg gjøre i IHR-løsningen.

Hva med analyser som ikke ligger i tjenestekatalogen i Interactor?

Noen få sjeldne spesialanalyser som for eksempel spinalvæsker, beinmarg, spermietelling og andre analyser, er foreløpig ikke lagt inn i tjenestekatalogen og må fortsatt rekvireres på papirrekvisisjoner. Disse analysene vil legges inn i tjenestekatalogen etter hvert:

Ved behov for analyser som ikke er i tjenestekatalogen, må papirrekvisisjon benyttes. Se avsnittet «Papirrekvisisjoner» nedenfor.

Papirrekvisisjoner

Nye papirrekvisisjoner

De nye rekvisisjonene har et helt nytt «lay out». Urin med andre kroppsvæsker, allergi og blodanalyser er slått sammen i en rekvisisjon. Likeledes er poliklinisk LAR-Stavanger og LAR-Fonna slått sammen til en rekvisisjon. Nye papirrekvisisjoner er gjeldende fra og med uke 43/2022:

Utfylling av papirrekvisisjon

Riktig og tydelig utfylling av rekvisisjon og merking av prøver er en forutsetning for at prøver skal kunne analyseres og vurderes.

Prøvetaker skal signere rekvisisjonen. Bruk blå/sort kulepenn.

·         Rekvirentkode:

Oftest fire bokstaver (STORE bokstaver). Skrives fra 1. rute, d.v.s. oppå P-en.
Merk:
For å få opprettet rekvirentkode, må rekvirent ta kontakt med
AMB. Rekvirentkode er en lokal kode for virksomheten i avdelingens LIS

·         Legens ID.nummer:

Legens 7-sifrede, eventuelt 8-sifrede, HPR-nummer

Merk:

Gjelder også LAR-rekvisisjoner

·         Fødselsdato

6 siffer

·         Person nr.:

5 siffer - gjelder også pasienter med D-nummer (personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel er skatte- og/eller trygdepliktige). D-nummer er offisielle, unike identifikasjonsnummer for de personer det gjelder og skal i prinsippet benyttes på lik linje med fødselsnummer

·         Prøvetakingsdato:

ddmmåå

·         Tidspunkt:

ttmm

·         Evt. smittekryss:

Kryss innenfor angitt rute

·         Betales av:

Kryss innenfor angitt rute

·         Analyser:

Kryss innenfor angitt rute

Papirrekvisisjonene er også tilgjengelig elektronisk

Rekvisisjon kan skrives ut fra laboratoriehåndboken, for eksempel ved eventuell driftsstans i Interactor. Ved utskrift fra laboratoriehåndboken, vil ikke rekvisisjonene ha barkode. Det er da viktig at glassene merkes med pasient ID: Fullt navn, 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato og personnummer).

Pasienter med rekvisisjoner fra spesialisthelsetjenesten

Når spesialisthelsetjenesten er rekvirent, vil pasienter ha med en kopi av rekvisisjonen og etiketter fra DIPS. Se bilde nedenfor. Det vil framgå av utskriften hvilke analyser som er rekvirert. Etikettene viser hvilket prøveglass som skal brukes, og prøvene skal tas i samme rekkefølge som etikettene. Etikettene settes på prøveglassene og sendes sammen med utskriften fra DIPS. Husk å sjekke og eventuelt korrigere prøvetakingsdato/klokkeslett.

Det er viktig at signatur til prøvetaker, prøvetakingsdato og tidspunkt blir påført utskriften som sendes sammen med prøven. Dersom fastlegen ønsker kopi av svaret, påføres HPR-nummeret til legen på samme utskrift.

Eksempel på laboratorierekvisisjon – utskift fra DIPS og etiketter:

Prøver rekvirert av fastlegen og som skal tas på Helse Stavangers prøvetakingspoliklinikk

Pasienter som skal ta spesialanalyser og barn under 10 år, kan henvises til sykehusets prøvetakingspoliklinikk. Når prøver rekvireres fra PHT og skal tas på prøvetakingspoliklinikken gjelder:

  • Rekvirer prøvene som vanlig i Interactor
  • Velg at prøven tas eksternt og trykke «Send til sykehus». Da blir bestillingen sendt og prøvetakingstidspunktet kan endres av prøvetakere på sykehusets prøvetakingspoliklinikk.
  • Send utskrift og etiketter fra Interactor med pasienten til prøvetakingspoliklinikken