SARS-CoV-2 NAT/PCR

SARS-CoV-2 NAT/PCR v. 4.2, 27.11.2022

Indikasjon

Mistanke om koronavirus SARS-CoV-2 (covid-19) og behov for diagnostisk avklaring.

Analysen inngår som en del av Standard luftveispakke, se Luftveisprøver, NAT/PCR (A)

 

For oppdaterte anbefalinger, se https://www.helsenorge.no/koronavirus/symptomer-smitte/

 

Følgende må oppgis under kliniske opplysninger:

·         Dersom helsepersonell: arbeidssted og telefon nummer til den ansatte

·         Kontaktinformasjon til rekvirent/kommunelege, inkludert telefonnummer

·         Opplysninger om prøven er tatt i forbindelse med utbrudd/smittesporing

Prøvemateriale

Kombinert prøve fra hals og nasopharynx (med samme pensel) anbefales som førstevalg. Prøve tas med nasopharynxpensel (bøyelig)

 

Alternativt

-      Nasopharynx

-      Halsprøve

 

Valg av prøvetakingslokalisasjon må tilpasses pasientens gjennomføringsevne. Halsprøve kan være aktuelt for eksempel hos barn for å redusere ubehag, evt. dersom kun stiv prøvetakingspensel er tilgjengelig.

 

Gjelder kun for spesialisthelsetjenesten:

Prøve fra nedre luftveier (bronkoalveolær lavage, trachealsekret, ekspektorat) kan evt. vurderes dersom det er sterk klinisk mistanke om covid-19 og prøve fra øvre luftveier er negativ.

Transportmedium/

prøvebeholder

Virustransportmedium til nasopharynxsekret og halsprøve

3C057N-2-wht

Steril universalkonteiner til BAL/trakealaspirat/ ekspektorat

 

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi 

Prøvetaking

Ved prøvetaking må anbefalt beskyttelsesutstyr benyttes, viser til https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/smitteverntiltak-i-helsetjenesten-ved-sesongbaserte-luftveisinfeksjoner/

Det må være et system for å unngå kontaminering av utside prøverør/kork med smittefarlig materiale, f.eks ved en person tar prøven og en annen håndterer prøverør. Dersom prøvetaking utføres av kun en person, må det sikres at prøverør desinfiseres tilstrekkelig med desinfeksjonssprit 75%.

 

Kombinert prøve fra hals og nasopharynx

Bruk nasopharynxpensel (bøyelig); prøve tas først i hals, deretter i nasopharynx.

Dersom kun stiv prøvetakingspensel er tilgjengelig, tas prøve kun fra hals.

 

Halsprøve: Bruk spatel for å holde tunga nede. Prøvetakingspensel strykes over tonsiller og bakre svelgvegg i ca 5 sekunder. Dersom det er brukt bøyelig prøvetakingspensel kan denne deretter brukes til å ta nasopharynxprøve.

 

Nasopharynxprøve: Samme pensel som ble brukt til halsprøve (bøyelig prøvetakingspensel) føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg, hvor den roteres i ca 5 sekunder. Sett deretter penselen ned i virustransportmediet og brekk av før korken skrus på. 

 

Nedre luftveisprøve (kun i spesialisthelsetjenesten):

Bronkoalveolær lavage/ trakealaspirat/ekspektorat tas etter gjeldende prosedyrer

Prøvebehandling

Kontaminering av utside prøverør/kork med smittefarlig materiale må unngås, se Prøvetaking. Påse at korken på prøverør er godt tilskrudd for å unngå lekkasjer, og transporter prøven i stativ eller plasthylse.

Helsepersonell skal som hovedregel ikke levere prøve tatt av seg selv eller pårørende/husstandsmedlemmer. Ansatte SUS som er på jobb i påvente av prøvesvar og som har fått tatt prøve i regi av egen avdeling, kan unntaksvis levere egen prøve.

 

Prøven leveres snarest til laboratoriet i åpningstiden, se https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse.  

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer.

Metode

NAT (nukleinsyre-amplifiseringstester):

-      PCR (polymerasekjedereaksjon)

-      TMA (transkripsjonsmediert amplifikasjon)

Utføres

Mandag til søndag

Svartid

Mandag til fredag: Innen 24 timer etter at prøven ankommer laboratoriet.

Lørdag, søndag, helligdager: 0-1 dager etter at prøven ankommer laboratoriet. Prøver som ankommer laboratoriet før kl. 8 vil som hovedregel bli besvart samme dag. 

 

I perioder med stort prøvevolum kan svartiden bli noe lengre for polikliniske prøver. Ved høyt prøveantall vil prøver fra pasienter innlagt helseinstitusjoner, helsepersonell og prøver tatt i forbindelse med utbrudd/smittesporing bli prioritert. Det er viktig at nødvendige opplysninger kommer tydelig fram under kliniske opplysninger for at laboratoriet skal kunne foreta prioritering.

Svarvurdering

Påvist / ikke påvist / inkonklusiv

Ved inkonklusivt svar anbefales ny prøve.

Positive og inkonklusive svar ringes til rekvirent for pasienter innlagt ved SUS eller andre helseinstitusjoner. For andre pasientgrupper vil svar ikke bli ringt.

Alle svar overføreres elektronisk så snart svar foreligger til DIPS/eksterne journalsystemer, og til Folkehelseinstituttet for overføring av svar til helsenorge.no og kjernejournal (gjelder personer med norsk personnummer).

Kommentar

Analysen detekterer sarbeco coronavirus (SARS-CoV-2 og SARS) og er egnet til påvisning av SARS-CoV-2 da det for tiden ikke er andre sarbeco coronavirus i omløp.

 

Helgenomsekvensering kan utføres på et utvalg av de positive prøvene, og besvares i tilfelle som en egen analyse. (Avklaring av virusvariant er ikke teknisk mulig i prøver med lav virusmengde.)

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518873

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert analyse