Koronavirus (coronavirus) SARS-CoV-2 PCR v. 2.4, 08.01.2021

Indikasjon

Mistanke om sykdom (covid-19) forårsaket av koronavirus SARS-CoV-2.

 

Se nasjonale testkriterier https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/diagnostikk/

 

Følgende må oppgis på rekvisisjonen:

         Kliniske opplysninger

         Dersom helsepersonell: arbeidssted og telefon nummer til den ansatte

         Kontaktinformasjon til rekvirent inkludert telefonnummer som man kan nås på utenfor kontortid

         Opplysninger om at prøven er tatt i forbindelse med utbrudd/smittesporing

Prøvemateriale

Luftveissekret

 

Generelt:

Det anbefales at det tas en kombinert prøve fra hals og nasopharynx med samme pensel. Dersom kun stiv prøvetakingspensel er tilgjengelig, tas prøve kun fra hals. Valg av prøvetakingslokalisasjon må tilpasses pasientens gjennomføringsevne. 

 

Innlagte pasienter i sykehus med symptomer fra nedre luftveier:

1.    En kombinert prøve fra hals og nasopharynx

 

       OG

 

2.    Prøve fra nedre luftveier (fortrinnsvis bronkoalveolær lavage eller trakealaspirat, evt. ekspektorat)

Transportmedium/

prøvebeholder

Virustransportmedium til nasopharynxsekret og halsprøve.

Steril universalkonteiner til BAL/trakealaspirat/ ekspektorat

Se: Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi

 

Prøvetaking

Kombinert prøvetaking hals og nasopharynx:

Bruk nasopharynxpensel (bøyelig); prøve tas først i hals, deretter i nasopharynx. Dersom kun stiv prøvetakingspensel er tilgjengelig, tas prøve kun fra hals.

Halsprøve til luftveis-PCR:

Bruk spatel for å holde tunga nede. Penselen roteres/holdes på bakre svelgvegg i ca 5 sekunder før den tas ut. Dersom det er brukt bøyelig prøvetakingspensel kan denne deretter brukes til å ta nasopharynxprøve.

Nasopharynxprøve til luftveis-PCR:

Samme pensel som ble brukt til halsprøve (bøyelig prøvetakingspensel) føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre svelgvegg hvor den roteres/holdes i ca 5 sekunder slik at pinnen kan suge til seg celler. Sett deretter penselen ned i UTM-RT-mediet og brekk av før korken skrus på. 

Nedre luftveisprøve (kun i spesialisthelsetjenesten): Bronkoalveolær lavage/ trakealaspirat/ekspektorat tas etter gjeldende prosedyrer

Prøvebehandling

Prøven leveres snarest til laboratoriet i åpningstiden, se https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-medisinsk-mikrobiologi

Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse dersom prøven tas utenom Laboratoriets åpningstider. Prøven er holdbar i 1 uke i kjøleskap.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn, fødselsnummer og prøvedato.

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Analysen utføres alle dager, inkludert helger og helligdager.

Prøver til kun SARS-CoV-2 PCR analyseres og besvares fortløpende mellom kl 8.00 og 22.00 alle dager.

Prioritering: Prøver fra pasienter innlagt SUS og andre helseinstitusjoner, medarbeidere ved SUS og annet helsepersonell vil bli prioritert. Ved tilstrekkelig kapasitet vil også prøver tatt i forbindelse med utbrudd/smittesporing i kommunene bli prioritert.

Det er viktig at nødvendige opplysninger kommer tydelig fram på rekvisisjonen for at laboratoriet skal kunne foreta prioritering.

Svartid

Det tilstrebes at alle prøver skal besvares innen 1 døgn fra prøven ankommer laboratoriet. I perioder med høyt prøveantall, vil svartiden kunne bli noe lenger.  

Svarvurdering

Påvist / ikke påvist / inkonklusiv

 

Alle positive svar for sarbeco coronavirus (SARS-CoV-2) varsles kommuneoverlege/smittevernoverlege per telefon. For inneliggende pasienter SUS ringes i tillegg avdelingen. Negative svar ringes ikke.


Alle svar overføreres elektronisk så snart svar foreligger til DIPS/eksterne journalsystemer, og til Folkehelseinstituttet for overføring av SARS-CoV-2 svar til helsenorge.no og kjernejournal (gjelder personer med norsk personnummer).

Kommentar

Analysen detekterer sarbeco coronavirus (SARS-CoV-2 og SARS) og er egnet til påvisning av koronavirus SARS-CoV-2 da det for tiden ikke er andre sarbeco coronavirus i omløp.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert analyse