VIRUS Liaison XL-system

VIRUS Liaison XL-system v. 1.0, 21.05.2020

1.   Hensikt

Beskrive bruken av Liaison XL systemet.

 

2.   Omfang

Prosedyren omfatter oppgaver som instrumentoppstart, påfylling av reagenser og forbruksvarer, analysering av kontroller og prøver, og utføre vedlikeholdsoppgaver som beskrevet i denne prosedyren.

 

3.   Definisjoner

Reagensintegral: Reagenskassett bestående av ampuller med diverse reagens.

Bireagens: Tilleggsreagens som behøves for enkelte analyser.

Starterreagens: Reagenser som benyttes under prøveavlesning

Kyvetter: Brønn hvor den immunkjemiske reaksjonen mellom prøve og reagens foregår.

RFID-tag: Microchip som er festet til integraler, startere og bireagenser for gjenkjennelse

og datalagring.

 

4.   Ansvar

Bioingeniør i rutine har ansvar for den daglige driften av instrumentet som beskrevet under omfang.

Fagansvarlig bioingeniør har ansvar for at prosedyren er oppdatert og at riktig opplæring blir gitt.

 

5.   Beskrivelse

Liaison XL er et helautomatisk kjemiluminiscens-instrument som benyttes til hele prøvebehandlingen samt måling og evaluering av resultat.

 

6.   Generelle reagenser og forbruksmateriell

         Vaskebuffer «Liaison Wash/System Liquid»

         Destillert vann

         Starterreagens “Liaison XL Starter kit”

         Kyvetter «Liaison XL Cuvettes»

         Pipettespisser «Liaison XL DiTi Disposable tips»

         Avfallsposer «Solid waste bag»

         «Liaison XL Cleaning Tool»

         Renseløsning «Liquinox»

 

7.   HMS

Bruk rene hansker ved:

         håndtering av prøver og kontroller

         håndtering av reagensintegral, bireagens og forbruksmateriell

         tillaging av vaskebuffer og destillert vann

         Kontakt med komponenter inne i instrumentet

Bruk ikke hansker ved:

         Håndtering av deksler utenpå instrumentet.

         Håndtering av berøringsskjerm

 

Reagenser som kommer i form av tørrstoff skal løses opp i avtrekkskap.

Bruk hansker og vernebriller ved bytte av Starterreagens.

Kast brukte reagensintegral og forbruksmateriell i gul avfallsdunk.

 

Se i stoffkartoteket Chemical Manager for nærmere produktbeskrivelser.

 

8.   Oppstart av instrumentet

8.1. Vanlig oppstart

En normal oppstart utføres når instrumentet har vært initialisert. Dette kan sees ved at instrumentet er i «Ventemodus» og knappen «Start» vil da være aktiv. Det er dette utgangspunktet som vil være mest vanlig ved oppstart for dagen.

1.    Trykk på berøringsskjermen til instrumentet for å aktivere menyen.

2.    Logg deg inn med personlig brukernavn og passord.

3.    Kontroller at systemet har nok av kyvetter og engangsspisser samt tilstrekkelig med væskeløsninger. Fyll eventuelt på med forbruksvarer og væskeløsninger. En oversikt på dette finnes under «Oppsummering» i hovedfanen «Status»

4.    Sett inn reagensintegraler og bireagens hvis dette er nødvendig. Status på integralbeholdningen kan sjekkes ved å gå inn på hovedfanen «Laster inn» og velge fanen «reagenser»

5.    Trykk på «Start» knappen for å få instrumentet i «Klar» modus. Når instrumentet er i «Klar», kan prøver analyseres.

 

8.2.Systemoppstart

Starter opp systemet etter det har vært avslått.

1.    Slå på instrumentet med tilhørende datamaskin. AV/PÅ-knappen finnes på høyre side av instrumentet. Datamaskinen og dens AV/PÅ-knapp finnes inne i instrumentets benkeskap lengst til høyre.

2.    Velg programmet «LiaisonXL» som kommer til syne på «Oppstart» skjermen.

3.    Logg deg inn med personlig brukernavn og passord.

 

8.3.Initialisering

En initialisering av instrumentet må utføres når systemet har vært avslått eller at instrumentet har vært inaktivt en stund. Dette kan man se ved at analysatormodus vil være «Ikke initialisert», og knappen «Start» ikke er aktiv.

1.    Aktiver menyen ved å røre på berøringsskjermen hvis skjermen er svart.

2.    Logg deg inn med personlig brukernavn og passord.

3.    Initialiser instrumentet fra menyen «Stop». Trykk «Init». Selve initialiseringen tar vanligvis ca. 2-5 minutter.

4.    Når instrumentet er ferdig initialisert vil det være i «Ventemodus»

5.    Trykk «Start» for å få instrumentet i «Klar» modus. Se 7.1 Vanlig oppstart.

NB! Har instrumentet vært avslått over lengre tid vil instrumentet trenge en klargjøringstid på opptil 1 time. Dette for å oppnå riktig temperatur i inkubatoren og innlastingsområdet for reagenser.

 

9.   Påfylling av reagenser og forbruksvarer

9.1. Klargjøring av nye reagensintegral

1.    Inspiser visuelt integralets ampuller med tanke på bobler. Er det bobler tilstede kan ikke integralet anvendes med en gang. Dette kan løses ved å la integralet stå i ro til boblene er løst opp.

2.    Løs opp magnetpartiklene ved å dreie på tommelhjulet som finnes ved magnetpartikkelampullen.

3.    Ta forsiktig bort flikene som hver ampulle er forseglet med. Fjern eventuelt væske fra overflaten på membranene med en lofri klut.

NB! Hvis boblene vedvarer i integralet, dekk integralets ampuller med parafilm og sett integralet i kjøleskap. Ta i bruk et nytt reagensintegral og informer fagansvarlig bioingeniør om det åpnede reagensintegralet som ikke ble tatt i bruk.

 

9.2. Innlasting av reagensintegral

1.    Sett integralet inn i den integrerte magnetanordningen for resuspensjon og vent i ca. 1 minutt.

2.    Sett integralet inn i et ledig spor i innlastingsområdet for reagenser.

3.    Kontroller at integralet blir lest av Liaison XL-programvaren. Hvis integralet ikke blir lest, ta det ut og sett det inn på nytt.

4.    Hvis reagensintegralet fremdeles ikke blir lest kan det være RFID-brikken i integralet som er skadet. Sett parafilm over det defekte integralet og sett det i kjøleskap og informer fagansvarlig bioingeniør. Ta et nytt reagensintegral og følg anvisningene fra 9.1.

 

9.3. Kalibrering av reagensintegral

1.    Velg det aktuelle reagensintegralet i underkategorien «Reagenser» i hovedkategorien «Laster inn»

2.    Start kalibrering ved å trykke på «Kalibrer» knappen.

3.    Når kalibreringen er fullført, kontroller om den har blitt godtatt eller avvist. Dette gjøres ved å gå inn på hovedfanen «Resultater» og underkategorien «Kalibreringer»

 

NB! Merk at en kalibrering ikke kan startes under følgende omstendigheter:

         En annen kalibrering pågår for det samme reagensintegralet.

         En annen kalibrering pågår for et annet reagensintegral med samme lotnummer.

         Kalibratorene er eksterne og er ikke satt inn i instrumentet.

         Startere, kalibratorer og reagenser mangler eller er tomme.

         Startere eller reagenser er utløpt.

 

9.4. Laste inn bireagenser

Noen analyser er avhengig av et bireagens i tillegg til standard reagensintegral.

1.       Inspiser bireagenset visuelt for å se etter eventuell lekkasje. Hvis det er lekkasje så kan ikke reagenset benyttes. Kast bireagenset, ta i bruk et nytt bireagens og informer fagansvarlig bioingeniør om det defekte bireagenset.

2.       Er det luftbobler tilstede i reagenset, følg anvisningene som for reagensintegral under punkt 9.1.

NB! Plasser alltid bireagenset i bireagensstativet i posisjon A.

 

9.5. Påfylling av kyvetter

1.    Åpne luken til innlastingsområdet for kyvetter på instrumentet.

2.    Tøm kyvettepakningen sakte i lasteområdet og lukk deretter luken.

3.    Trykk «Tillagt pose» som tilsvarer med antall innlastede kyvettepakninger. Dette gjøres i underkategorien «Oppsummering» i kategorien «Status».

 

9.6. Påfylling av engangsspisser

1.    Trykk på «Engangspisser» under hovedkategorien «Status».

2.    Velg holderposisjonen til skuff 1 eller 2 etter hvilken skuff som skal fylles på.

3.    Trykk på knappen «Frigi». Lysdioden under den valgte skuffen slukkes, og indikatoren over skuffen blir grå.

4.    Trekk ut den valgte skuffen.

5.    Fjern tomme engangspissholdere og fyll på med nye i alle tomme posisjoner.

6.    Lukk skuffen.

7.    Velg «Angi alle» for hver av de påfylte engangspissholdere.

8.    Velg tilslutt «Tilordne». Lysdioden under den aktuelle skuffen vil begynne å lyse og indikatoren over skuffen på skjermen blir gul.

NB! Ikke prøv å åpne skuffene når lysdiodene er på.

 

9.7.Påfylling av vann

1.    Åpne skapdørene nederst til høyre i benkeskapet.

2.    Trekk skuffen med væskebeholdere ut.

3.    Ta ut den venstre væskebeholderen og bytt denne med en full beholder. Pass på at den nye beholderen er satt helt på plass.

 

9.8. Klargjøring av vaskebuffer

Vaskebuffer må klargjøres minst 6 timer før bruk.

1.    Fyll den primære beholderen for vaskebuffer med destillert vann opp til det røde merket for 9 liter.

2.    Tilsett innholdet fra 1 flaske med «Liaison Wash/System liquid» langsomt for å unngå skumdannelse.

3.    Bland innholdet i beholderen forsiktig.

4.    Ikke skru lokket helt på for at nødvendig avgassing fra løsningen kan gjennomføres.

5.    Når avgassingen har foregått i minst 6 timer kan lokket til beholderen skrus helt på.

NB! Hvis avgasset vaskebuffer blir kombinert med vaskebuffer fra en annen beholder må den kombinerte vaskebufferen avgasses i 6 nye timer.

 

9.9. Påfylling av vaskebuffer

1.    Åpne skapdørene nederst til høyre i benkeskapet.

2.    Trekk skuffen med væskebeholdere ut.

3.    Ta ut den høyre væskebeholderen ut og bytt denne med en full beholder. Pass på at den nye beholderen er satt helt på plass.

 

9.10.            Bytte av starterreagens

1.    Åpne klaffen for starterreagenser.

2.    Pass på at lysdioden til den tomme starterreagensflasken er slukket.

3.    Ta av koblingen på den tomme flasken og ta ut flasken.

4.    Sett på koblingen til det nye starterreagensflasken.

5.    Lukk klaffen for starterreagenser.

6.    Når instrumentet har identifisert reagensflasken vil lysdioden begynne å lyse.

7.    Instrumentet vil prime de nye reagensflaskene automatisk så raskt dette er mulig.

 

9.11.            Bytte av avfallsposen

1.    Åpne skapdørene nederst til høyre i benkeskapet.

2.    Trekk avfallsskuffen ut og bytt avfallsposen ut med en ny.

3.    Skyv avfallsskuffen inn igjen og lukk skapet.

4.    Oppdater status for fast avfall ved å gå inn på «Oppsummering» under fanen «Status» og trykk på funksjonen «Tilbakestill»

 

10.       Analysering av prøver og kontroller

Før kontroller og prøver kan analyseres må oppgaven daglig vedlikehold utføres. Se punkt 12.1

Prøver og kontroller må settes i prøverack.

Se tabell for stativ som kan benyttes:

 

«L»

Benyttes kun til Cleaning tool og ved service

«T»

Benyttes ved analysering av kitavhengige kontroller og eksterne kalibratorer

«I»

Benyttes ved analysering av høye prøveglass

«X»

Benyttes ved analysering av fordelingsglass og QFT

«Z»

Benyttes ved analysering av kituavhengige kontroller

Tabell 1. Oversikt stativ til Liaison XL.

10.1.             Innlasting av prøve-og kontrollstativ

1.    Se tabell ovenfor for valg av rett stativ. Etter at innlastingsluken er åpnet, vent på lysdioden som angir hvilket stativspor som skal benyttes.

2.    Sett så inn det aktuelle stativet i spor som anvist av lysdioden. Stativet er først satt riktig på plass etter at det høres et klikk.

 

10.2.             Utlasting av prøve- og kontrollstativ

1.    Stativene kan først lastes ut etter at prøvepipetteringen er avsluttet eller i de tilfeller hvor prøvepipetteringen har mislyktes. Ved åpning av innlastingsluken vil lysdioder i stativsporene angi om stativene er i bruk.

2.    Ferdige stativ kan tas ut ved først å skyve dette inn til det høres et klikk, for så å trekke stativet helt ut av sporet.

 

10.3.             Bestilling av kitavhengige kontroller

1.    Før kontrollene kan benyttes første gang, må disse defineres i instrumentet. Hvis dette ikke har blitt utført tidligere, må fagansvarlig bioingeniør eller superbruker kontaktes.

Gå inn på underkatogorien «Kontroll» under hovedategorien «Definisjoner». Velg «Skann» og skann strekkoden som finnes i pakningsvedlegget for kontrollen med den eksterne strekkodeleseren. Lagre definisjonen med å velge «OK»

2.    Etter innlasting vil menyen «Last inn» og underkategorien «Prøver» bli synlig på instrumentets skjerm. Marker aktuell kontrollstativ på skjermen, og velg funksjonen «Plan».

3.    Gå inn på hver enkelt kontroll og velg de respektive analyser. Avslutt handlingen ved å velge «Lagre»

4.    Analyseringen av de bestilte kontrollene vil først starte etter at brukeren har valgt å trykke «Start»

 

NB! For kontrollene VZV IgG og CMV IgM må analysefilene «VZV-G» og «CMV-MII» velges.

 

10.4.             Bestilling av kituavhengige kontroller

1.    De kituavhengige kontrollene er forhåndsbestilt i LIS og disse vil bli analysert ved å trykke «Start».

2.    Skulle det være ønskelig å analysere en kontroll i duplikat kan en gjøre dette ved å gå inn i funksjonen «Plan», velg aktuell prøve/kontroll, velg deretter fanen «replikater», velg deretter ønsket antall replikeringer og avlutt med å trykke «Lagre».

3.    Analyseringen settes i gang ved å trykke «Start».

 

10.5.             Bestilling av pasientprøver

1.    Instrumentet henter bestillinger på pasientprøver i LIS når prøvene settes på instrumentet.

2.    Trykk «Start» for å sette i gang analyseringen

 

10.6.             Prioriterte prøver/kontroller

I noen tilfeller vil det være ønskelig å få en omdisponert prioritering på prøver og kontroller etter bestillingen på instrumentet er igangsatt.

1.    Last inn de prioriterte prøvene inn i instrumentet.

2.    I menyen «Laster inn» velges undermenyen «Prøver».

3.    Marker et stativ og velg funksjonen «Plan»

4.    Velg en eller flere prøver som skal prioriteres og hak av i ruten med utropstegn.

5.    Bytt mellom stativene ved å bruke pilene i funksjonen «Stativspor».

6.    Bruk hengelåsknappen til å aktivere/deaktivere flervalg.

7.    Avslutt valgene med å velge «lagre»

8.    Trykk «Start» for at omprioriteringen skal kunne igangsettes.

 

 

11.        Resultater

11.1.            Mislykket analysering

1.    Skulle analyseringen av en prøve bli avbrutt vil dette bli varslet om i menyen «Hendelser» og undermenyen «Meldinger»

2.    For at prøven skal kunne analyseres igjen må prøven tas ut av instrumentet og settes inn på ny.

3.    Etter at instrumentet har lest analysebestillingen på aktuell prøve, settes analyseringen i gang ved å velge «Start».

4.    Gå inn på menyen «Hendelser» og slett meldingen om avbrutt prøveanalysering ved å velge «Godkjenn».

11.2.            Under analysering

1.    For å få en oversikt over hvilke prøver som er under analysering og når tid analyseringen er ferdig, velges menyen «Resultater» og undermenyen «Pågående». Her vil det også vises informasjon om kontroller og kalibreringer som er under analysering.

11.3.            Ferdig analyserte prøveresultater

1.    Resultat på ferdig analyserte prøver vil finnes under «Resultater» og «Arkivert»

2.    Velg «Filter» og «Dagens prøver» for oppdaterte resultater. Svar på kituavhengige kontroller vil også legge seg her.

NB! Analyser som mislykkes pga. feil relatert til prøve eller reagens, vil havne under menykategorien «arkivert» og med koden S eller R som resultat avhengig om feilen er relatert til prøven eller reagenset.

 

11.4.            Ferdig analyserte kontroller/kalibreringer

1.    Resulter på kitavhengige kontroller vil legge seg under «Resultater» og underkategorien «kontroller». Resultater på kalibreringer vil legge seg i underkategorien «Kalibreringer»

2.    Velg «Filter» og «Dagens prøver» for oppdaterte resultat.

 

12.       Vedlikehold

12.1.            Daglig vedlikehold

Denne prosedyren rengjør vaskeenhetens nåler og slanger. Tar ca. 14 minutter.

1.    Etter oppstart av instrumentet skal det settes på «Cleaning Tool» før prøver eller kontroller/kalibratorer analyseres. «Cleaning Tool» består av et reagensintegral som står sammen med de andre reagensintegralene i instrumentet, og av et prøveglass som står i L-stativet hvis det er i bruk. Hvis dette stativet er tomt, tas det i bruk et nytt prøveglass fra «Cleaning Tool» kitet. Et prøveglass holder til utføre prosedyren to ganger. Reagensintegralet inneholder 10 tester.

2.    Analysen utføres på samme måte som en kitavhengig kontroll. L-stativet med tilhørende «Cleaning Tool» prøveglass settes inn i instrumentets prøvemodul, og analysen bestilles likt som ved bestilling av en kitavhengig kontroll.

3.    Marker kontrollstativet på berøringsskjermen og velg deretter funksjonen «Plan»

4.    Marker prøven og velg analysen «Clean» i rulegardinmenyen.

5.    Avslutt bestillingen ved å trykke «Lagre»

6.    Sett i gang analyseringen ved å trykke «Start».

7.    Når analysen er ferdig er instrumentet klar for analysering av kontroller og pasientprøver.

NB! Det må ikke analyseres kontroller eller pasientprøver mens Clean-analysen pågår.

 

12.2.            Ukentlig vedlikehold

Ukentlig vedlikehold utføres vanligvis på mandager.

Først så må det lages rengjøringsløsning. Denne må det lages ny av hver uke.

1.    Fyll flasken for rengjøringsløsning med 10 ml Liquinox løsning. Flasken for rengjøringsløsning finnes plassert bak avfallsdunkene i skapet til venstre under instrumentet.

2.    Tilsett 0,99 liter med destillert vann, dvs. opp til det merkede området på flasken.

3.    Sett lokket på og rist beholderen forsiktig for å unngå for mye skum.

4.    Ta litt rengjøringsløsning over i et medisinbeger før beholderen med Liquinox løsningen settes på plass igjen i instrumentet bak avfallsdunkene.

5.    I instrumentmenyen velges hovedkategorien «Vedlikehold». Velg så prosedyren «Ukentlig vedlikehold» i underkategorien «Plan». Trykk «Utfør» og «Godta» for å igangsette prosedyren. Instrumentet utfører nå prosedyren. Denne tar ca. 25 minutter.

6.    Når prosedyren er utført, velg «Godta» for at vedlikeholdsplanen skal oppdatere seg.

7.    Slå av instrumentet og tilhørende datamaskin. Instrumentet slås av med AV/PÅ-knappen, og datamaskinen slås av gjennom bruk av «Stopp» menyen og funksjonen «steng av»

8.    Åpne det venstre toppdekslet.

9.    Flytt høyre pipetteringsarm slik at denne er lett tilgjengelig.

10. Vask proben på høyre pipetteringsarm i nedadgående retning med en bomullspinne fuktet med Liquinox løsning fra medisinbegeret. Se punkt 11.4.

11. Vask deretter proben på høyre pipetteringsarm i nedadgående retning med en bomullspinne fuktet med destillert vann.

12. Tørk av den samme proben i nedadgående retning med en tørr bomullspinne.

13. Flytt den venstre pipetteringsarmen slik at den er lett tilgjengelig.

14. Vask deretter kronen under adapteren med en bomullspinne fuktet med Liquinox løsning fra medisinbegeret.

15. Vask kronen under adapteren med en bomullspinne fuktet med destillert vann.

16. Tørk av kronen med en tørr bomullspinne.

17. Lukk igjen det venstre toppdekselet.

18. Tørk av berøringsskjermen med klut fuktet med desinfiserende sprit.

19. Slå på instrumentet og tilhørende datamaskin.

20.  Initialiser instrumentet. Se punkt. 8.3.

21. Velg menyen «System» og undermenyen «Backup». Velg «Database» i rullegardinmenyen «Ny backup» og opprett ny backup-fil ved å velge «Opprett».

22. Sikkerhetskopier den nyopprettede backup-filen til en ekstern lagringsenhet som er tilkoblet instrumentet ved å velge lagringsområdet «F» i rullegardinmenyen «Velg en backup for kopiering». Velg «Kopier».

23. Velg «Start» for å få instrumentet i «Klar» modus, og fortsett med «Daglig vedlikehold». Se punkt 12.1.

 

12.3.            Månedlig vedlikehold

Månedlig vedlikehold utføres vanligvis den første mandag i ny måned.

Den månedlige vedlikeholdsprosedyren inneholder noen punkter i tillegg til den ukentlige vedlikeholdsprosedyren. Prosedyren «ukentlig vedlikehold» trengs ikke utføres når prosedyren «Månedlig vedlikehold» utføres.

1.       Fyll flasken for rengjøringsløsning med 10 ml Liquinox løsning. Flasken for rengjøringsløsning finnes plassert bak avfallsdunkene i skapet til venstre under instrumentet.

1.              Tilsett 0,99 liter med destillert vann, dvs. opp til det merkede området på flasken.

2.              Sett lokket på og rist beholderen forsiktig for å unngå for mye skum.

3.              Beholderen med Liquinox løsningen settes på plass igjen bak avfallsdunkene.

4.              Bytt ut de fire væskebeholderne med fire nye som har blitt rengjort ved forrige månedlige vedlikehold. Dette forutsetter at det på forhånd har blitt klargjort en beholder med vaskebuffer som har blitt avgasset i minst 6 timer før bruk og en beholder fylt med destillert vann.

5.              Lag en klorløsning ved å tilsette 400 ml klorin i en målekolbe tilsatt 3,6 L springvann. Bland grundig.

6.              De primære og mellomliggende væskebeholdere skal rengjøres ved å fylle 1 liter i hver av de fire beholderne med den ferdige klorløsningen.

7.              Rist hver beholder forsiktig.

8.              Tøm hver beholder.

9.              Skyll beholderne grundig ved å tilsette springvann slik at halve volumet av beholderen dekkes.

10.           Repeter punkt 7 to ganger, men bytt ut springvann med destillert vann.

11.           Sett de fire vaskede beholderne til tørk.

12.           I instrumentmenyen velges hovedkategorien «Vedlikehold». Velg så prosedyren «Månedlig vedlikehold» i underkategorien «Plan». Trykk «Utfør» og «Godta» for å igangsette prosedyren. Instrumentet utfører nå prosedyren. Denne tar ca. 25 minutter.

13.           Når prosedyren er utført, velg «Godta» for at vedlikeholdsplanen skal oppdatere seg.

14.           Slå av instrumentet og tilhørende datamaskin. Instrumentet slås av med AV/PÅ-knappen, og datamaskinen slås av gjennom bruk av «Stopp» menyen og funksjonen «steng av».

15.           Åpne det venstre toppdekslet.

16.           Flytt høyre pipetteringsarm slik at denne er lett tilgjengelig.

17.           Vask proben på høyre pipetteringsarm i nedadgående retning med en bomullspinne fuktet med Liquinox løsning.

18.           Vask deretter proben på høyre pipetteringsarm i nedadgående retning med en bomullspinne fuktet med destillert vann.

19.           Tørk av den samme proben i nedadgående retning med en tørr bomullspinne.

20.           Tørk av den samme proben i nedadgående retning med en tørr bomullspinne.

21.           Flytt den venstre pipetteringsarmen slik at den er lett tilgjengelig.

22.           Vask deretter kronen under adapteren med en bomullspinne fuktet med Liquinox løsning.

23.           Vask kronen under adapteren med en bomullspinne fuktet med destillert vann.

24.           Tørk av kronen med en tørr bomullspinne.

25.           Lukk igjen det venstre toppdekselet.

26.           Åpne klaffen til prøvemodulen og tørk av stativområdet med desinfiserende sprit.

27.           Åpne klaffen til reagensområdet og ta ut bireagensholderen.

28.           Tørk av bireagensholderen med desinfiserende sprit.

29.           Tørk av den ytterste delen av reagensområdet med desinfiserende sprit.

30.           Sett bireagensholderen tilbake i reagensområdet og lukk klaffen.

31.           Åpne klaffen til området for starterreagens.

32.           Tørk av starterreagensområdet med desinfiserende sprit. Flytt på reagensflaskene når dette gjøres.

33.           Tørk av berøringsskjermen med klut fuktet med desinfiserende sprit.

34.           Slå på instrumentet og tilhørende datamaskin.

35.           Initialiser instrumentet. Se punkt 8.3.

36.           Velg menyen «System» og undermenyen «Backup». Velg «Database» i rullegardinmenyen «Ny backup» og opprett ny backup-fil ved å velge «Opprett».

37.           Sikkerhetskopier den nyopprettede backup-filen til en ekstern lagringsenhet som er tilkoblet instrumentet ved å velge lagringsområdet «F» i rullegardinmenyen «Velg en backup for kopiering». Velg «Kopier»

38.           Til slutt utføres prosedyrene «Service 3 Priming Pip» og Service 3 Priming vaskeenhet» fra vedlikeholdsplan menyen.

39.           Velg «Start» for å få instrumentet i «Klar» modus, og fortsett med «Daglig vedlikehold». Se punkt 12.1.

 

13.       Problemløsing

13.1.            Fjerning av kyvetter

1.    Sett instrumentet i pause via «stopp» menyen

2.    Vent i 30 sekunder.

3.    Åpne venstre toppdeksel.

4.    Ta ut de kyvettene som blokkerer systemet og kast disse.

5.    Lukk toppdekselet.

6.    Få instrumentet i «Klar» modus igjen via «Stopp» menyen.

 

13.2.            Prøveskanner deaktivert

1.    Slå av instrumentet ved å bruke AV/PÅ-knappen.

2.    Slå av tilhørende datamaskin via «Stopp» menyen.

3.    Slå på instrument og datamaskin via AV/PÅ-knappene.

4.    Logg på instrumentet med brukernavn og passord.

5.    Initialiser instrumentet via «Stopp» menyen.

6.    Prøveskanneren skal nå være aktivert igjen.

 

13.3.            Feil væskenivå på reagensintegral

Noen ganger så vil et reagensintegral bli feilaktig deaktivert pga. feil væskenivå på integralets ampuller. Væskenivået på integralet må i disse tilfeller tilbakestilles. For at dette skal kunne utføres må instrumentet være i «Klar» modus.

1.    Sett det deaktiverte integralet i integralspor nummer 2.

2.    Gå inn i hovedkategorien «Diagnostikk»

3.    Velg funksjonen «Nullstill LL 2. spor»

4.    Flytt integralet tilbake til det opprinnelige spornummeret.

5.    Reagensintegralet skal nå være aktivert igjen og klart til bruk.

 

14.       Flagg

 

Flagg

Beskrivelse

*

Mekanisk feil

S

Feil relatert til prøvepipettering.

R

Feil relatert til reagenspipettering.

M

Matematisk feil for doseringsberegning.

E

Gyldighet for reagens om bord er utløpt.

C

Kalibrering mangler eller er utløpt.

QE

Kontroll utløpt.

Q

Kontrollverdi er utenfor produsentens definerte område.

QH/QL

Kontroller over/under produsentens definerte område.

Tabell 2. oversikt over de mest vanlige instrumentflagg.

 

15.       Referanser

Liaison XL Brukerhåndbok

Liaison XL Hurtigveiledning

Pakningsvedlegg Liaison Wash/System Liquid